28

Yexus Sawv Hauv Qhov Tuag Rov Los

(Malakaus 16.1-10; Lukas 24.1-12; Yauhas 20.1-10)

1Tom qab Hnub Xanpataus uas yog Hnubkaj thaum sawv ntxov, Malis Madalas thiab muaj dua ib tug Malis mus saib Yexus lub ntxa. 2Tamsim ntawd ntiajteb ua zog koog, tus Tswv ib tug timtswv nqis los muab daim txiagzeb uas npog lub rooj ntxas dov tawm, thiab nws zaum ntawm daim txiagzeb ntawd. 3Nws lub ntsejmuag ci ib yam li xob laim, thiab nws cev ris tsho dawb paug ib yam li daus. 4Cov tubrog uas zov lub ntxa ntshai ua ibce tshee hnyo thiab txhav tas ib yam li cov neeg tuag lawm.
5Tus timtswv hais rau ob tug pojniam ntawd hais tias, “Neb tsis txhob ntshai; kuv paub hais tias yog neb tuaj nrhiav Yexus tus uas luag muab ntsia rau saum ntoo khaublig. 6Nws tsis nyob ntawm no, nws twb sawv raws li nws qhia tseg lawm. Neb cia li los saib qhov chaw uas luag tso nws lub cev. 7Neb cia li rov mus qhia rau nws cov thwjtim hais tias, nws twb sawv hauv qhov tuag rov los lawm. ‘Nws yuav ua nej ntej mus rau pem Kalilais; thiab nej yuav ntsib nws ped!’ Nco ntsoov tej uas kuv hais rau neb no.”
8Nkawd txawm rov nrawm nroos ntawm lub ntxa mus lawm, nkawd ntshai los ntshai, zoo siab los zoo siab, thiab sib tw khiav rov mus qhia rau Yexus cov thwjtim paub.
9Thaum nkawd tabtom rov mus, nkawd txawm ntsib Yexus. Yexus hais rau nkawd hais tias, “Thov kom neb tau nyob kaj siab lug.” nkawd los tuav nkaus Yexus ob txhais kotaw thiab pehawm nws. 10Yexus hais rau nkawd hais tias, “Nej tsis txhob ntshai, neb cia li mus qhia kuv cov thwjtim kom lawv mus rau pem Kalilais, lawv yuav pom kuv ped.”

Cov Tubrog Los Qhia rau Cov Povthawj

11Thaum ob tug pojniam ntawd tabtom taug kev mus, cov tubrog uas zov lub ntxa qee leej khiav mus rau hauv nroog thiab qhia tej uas muaj lawm rau cov thawj ntawm cov povthawj mloog. 12Thaum cov thawj ntawm cov povthawj mus nrog cov txwjlaug sablaj tas; lawv txawm muab nyiaj ntau rau cov tubrog 13thiab hais tias, “Nej yuav tsum hais tias, thaum ib taghmo uas nej tsaug zog lawm, ces nws cov thwjtim txawm tuaj nyiag nws lub cev lawm. 14Nej tsis txhob txhawj, yog tus tswvxeev hnov txog zaj no, peb mam li hais nws, tsis pub nej raug teebmeem.”
15Cov tubrog txais cov nyiaj ntawd, ces lawv txawm ua raws li cov povthawj hais. Zaj no nrov ncha mus thoob plaws txhua qhov rau cov Yudais hnov txog niaj hnub no.

Tes Haujlwm uas Yexus Kom Cov Thwjtim ua

(Malakaus 16.14-18; Lukas 24.36-49; Yauhas 20.19-23; Tes Haujlwm 1.6-8)

16Kaum ib tug thwjtim txawm mus rau pem Kalilais thiab nce mus rau pem lub roob raws li Yexus hais rau lawv lawm. 17Thaum lawv mus pom Yexus, lawv txawm txhos caug ntua pehawm nws, tiamsis tseem muaj qee leej ua xyem xyav. 18Yexus txav los ze lawv thiab hais rau lawv hais tias, “Vajtswv twb muab hwjchim rau kuv kav tagnrho ib puas tsav yam saum ntuj thiab hauv ntiajteb no lawm. 19Yog li ntawd, nej cia li tawm mus qhia txhua haivneeg hauv qab ntuj no, kom lawv los ua kuv cov thwjtim: Nej yuav tsum tuav Vaj Leej Txiv, Vaj Leej Tub thiab Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv lub npe, muab lawv ua kevcai raus dej. 20Thiab qhia kom lawv paub coj raws li txhua yam uas kuv tau qhia rau nej lawm; thiab kuv yuav nrog nraim nej mus txog hnub uas lub ntiajteb no kawg.”