28

Yesu Aengx Nangh Daaih

(Beiv mangc Maako 16:1-10; Lugaa 24:1-12; Yo^han 20:1-10)

1Jiex liuz Dingh Gong Hnoi, bieqc wuov norm leiz-baaix nyei da'yietv hnoi, lungh aav lamh deix njang, Makv^ndaa^laa Mungv wuov dauh Maa^li^yaa, aengx caux ganh dauh Maa^li^yaa mingh mangc zouv. 2Liemh zeih ndau dongz seix nyei. Maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh njiec daaih tui nqoi mbaeqc zouv-gaengh wuov kuaaiv la'bieiv, ziouc zueiz jienv wuov kuaaiv la'bieiv gu'nguaaic. 3Buatc ninh nyei fangx zeiv hnangv mba'lingc nor njang. Lui-houx mbopv baeqc nyei, hnangv sorng nor. 4Zuov zouv nyei baeng gengh! gamh nziex haic, sin zinx nzengc ziouc king wuov ndau mingh, hnangv daic mi'aqv nor.
5Fin-mienh gorngv mbuox wuov deix m'sieqv dorn, “Maiv dungx gamh nziex oc. Yie hiuv duqv meih mbuo lorz dongh zuqc ding ziepc nzaangc jaax daic wuov dauh Yesu. 6Mv baac ninh maiv yiem naaiv. Ninh ei ninh ganh gorngv nyei waac nangh daaih aqv. Daaih mangc mienh an ninh wuov norm dorngx maah! 7Mangc liuz, gaanv mingh mbuox ninh nyei sai-gorx, ‘Ninh nangh daaih aqv. Ninh mingh Gaa^li^li ndaangc meih mbuo. Mingh taux wuov meih mbuo ziouc duqv buatc ninh aqv.’ Jangx jienv yie mbuox liuz meih mbuo naaiv deix waac oc.”
8Wuov deix m'sieqv dorn yiem wuov zouv ziouc huaang-huaang zaang-zaang nyei tiux mingh mbuox sai-gorx. Ninh mbuo haiz gamh nziex nyei youc haiz njien-youh haic.9Tiux jienv mingh gau, Yesu liemh zeih daaih buangh ninh mbuo yaac gorngv, “Baengh orn nyei saah?” Wuov deix m'sieqv dorn ziouc mingh nanv jienv Yesu nyei zaux yaac baaix ninh. 10Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo maiv dungx gamh nziex. Mingh mbuox yie nyei gorx-youz mingh Gaa^li^li Saengv oc. Yiem wuov ninh mbuo ziouc duqv buatc yie.”

Baeng Gorngv Zouv Nyei Jauv-Louc

11Wuov deix m'sieqv dorn gan jienv jauv mingh wuov zanc, maaih deix zuov zouv nyei baeng aengx nzuonx wuov zingh mbuox ⟨sai mienh bieiv⟩ ninh mbuo buatc cuotv daaih nyei nyungc-nyungc sic. 12Sai mienh bieiv caux mienh gox gapv zunv caangh laangh. Caangh laangh liuz, ziouc zorqv nyaanh camv nyei nzuiz bun baeng 13yaac gorngv, “Meih mbuo oix zuqc gorngv, ‘Lungh muonz zanc meih mbuo m'njormh mingh, ninh nyei sai-gorx daaih nimc Yesu nyei sei mi'aqv.’ 14Se gorngv naaiv deix sic sing taux Bilaatv Zungx nyei m'normh yie mbuo ziouc tengx meih mbuo jaiv. Meih mbuo gunv bungx hnyouv.”
15Baeng zipv wuov deix nyaanh yaac ei jienv sai mienh bieiv caux mienh gox nyei waac zoux. Naaiv deix jauv-louc taux ih zanc Yiutai Mienh corc gorngv jienv yiem nyei.

Yesu Paaiv Gong Bun Sai-Gorx

(Beiv mangc Maako 16:14-18; Lugaa 24:36-49; Yo^han 20:19-23; Gong-Zoh 1:6-8)

16Wuov deix ziepc yietv dauh sai-gorx mingh Gaa^li^li Saengv, taux Yesu heuc ninh mbuo mingh wuov norm mbong. 17Yietv buatc Yesu ninh mbuo ziouc gueic njiec baaix ninh. Mv baac maaih deix corc hnyouv maiv dingc. 18Yesu daaih fatv deix mbuox ninh mbuo, “Yiem lungh yiem ndau nyei yietc zungv hatc maaz Tin-Hungh jiu bun yie mi'aqv. 19Weic naaiv, meih mbuo oix zuqc mingh njaaux maanc fingx mienh zoux yie nyei sai-gorx. Oix zuqc dengv Die, Dorn caux Singx Lingh nyei mbuox tengx ninh mbuo ⟨jiex wuom nyei leiz,⟩ 20yaac njaaux ninh mbuo ei nzengc yie mbuox meih mbuo zoux nyei nyungc-nyungc. Jangx jienv oc. Yie yietc liuz caux meih mbuo yiem taux baamh gen nyei setv mueiz.”