28

Yêsu Hơdip Glaĭ Dơ̆ng

(Markôs 16:1-10; Luk 24:1-12; Yôhan 20:1-10)

1Tơdơi kơ hrơi Saƀat, hlak sêng brêng biă mă ƀơi hrơi tal sa amăng hrơi kŏm, HʼMari plei Magdalênê hăng HʼMari pơkŏn anŭn nao čuă lăng pơsat.
2Blĭp blăp mơtam hơmâo tơlơi pơpư̆ pơgơi lŏn kơtang kơtĭt, yuakơ hơmâo sa čô ling jang hiam mơ̆ng Khua Yang trŭn rai mơ̆ng adai. Giŏng anŭn, ñu nao tơglŭng lui hĭ boh pơtâo mơ̆ng bah amăng pơsat laih anŭn dŏ be̱r ƀơi boh pơtâo anŭn. 3Rup drơi jan ñu ba̱ng hrup hăng kơmlă laih anŭn sum ao ñu kô̱̆ hrup hăng ple̱r tơpŭng. 4Ƀing tơhan dŏ gak wai huĭ kơ ling jang anŭn biă mă tơl ƀing gơñu tơtư̆ hăng rơbuh hĭ kar hăng mơnuih djai yơh.
5Samơ̆ hăng ƀing đah kơmơi anŭn ling jang hiam anŭn laĭ tui anai, “Ƀing gih anăm huĭ ôh, yuakơ kâo thâo ƀing gih nao hơduah Yêsu, jing Pô arăng hơmâo pŏng pơdjai hĭ laih pơ kơyâo bơrơkal. 6Ñu ƀu dŏ pơ anai dơ̆ng tah; Ñu hơmâo hơdip glaĭ laih tui hăng tơlơi Ñu hơmâo laĭ laih hlâo. Rai bĕ pơ anai laih anŭn lăng pơ anih Ñu đih. 7Ră anai, brơi kơ ƀing gih nao tañ bĕ laĭ pơthâo kơ ƀing ding kơna Ñu tui anai, ‘Khua ta hơmâo hơdip glaĭ laih mơ̆ng tơlơi djai laih anŭn ră anai Ñu nao pơ kwar Galilê hlâo kơ ƀing gih; pơ anŭn yơh ƀing gih či ƀuh Ñu!’ Brơi hơdơr ră ruai bĕ hơdôm tơlơi kâo hơmâo laĭ pơthâo laih kơ ƀing gih.”
8Tui anŭn, dua gơñu ječ ameč đuaĭ hĭ mơ̆ng pơsat anŭn hăng tơlơi huĭ samơ̆ ăt bă hăng tơlơi mơak mơ̆n, laih anŭn đuaĭ nao laĭ pơthâo kơ ƀing ding kơna Yêsu pơkŏn.
9Blĭp blăp mơtam Yêsu bưp ƀing gơñu hăng laĭ, “Rơnŭk rơnua dŏ hăng ƀing gih.” Ƀing gơñu rai jĕ kuar mă tơkai Yêsu hăng bon kơkuh pơpŭ kơ Ñu. 10Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu, “Anăm huĭ ôh. Nao laĭ pơthâo bĕ kơ ƀing ayŏng adơi Kâo nao pơ kwar Galilê laih anŭn pơ anŭn yơh ƀing gơñu či ƀuh Kâo.”

Tơlơi Ƀing Tơhan Gak Wai Laĭ Pơthâo

11Tơdang ƀing đah kơmơi anŭn ƀơi jơlan hlak rơbat glaĭ, hơmâo đơđa amăng ƀing tơhan gak mŭt nao pơ plei prŏng laĭ pơthâo kơ ƀing khua ngă yang prŏng abih bang tơlơi hơmâo truh laih. 12Ƀing khua ngă yang prŏng bưp hăng ƀing kŏng tha laih anŭn pơčrŏng sai hơdră jơlan gơñu; ƀing gơñu pha brơi lu prăk kơ ƀing tơhan anŭn, 13laih anŭn pơtă tui anai, “Ƀing gih khŏm ră ruai kơ ƀing ană plei thâo tui anai, ‘Ƀing ding kơna Yêsu yơh rai tơdang mlam klĕ mă pơđuaĭ hĭ atâo Ñu tơdang ƀing gơmơi hlak dŏ pĭt.’ 14Laih anŭn tơdah khua kwar hơmư̆ kơ tơlơi anai, ƀing gơmơi yơh či alum plư ñu kơ tơlơi ƀing gih ƀu soh ôh, laih anŭn ƀing gih ƀu hơmâo hơget tơlơi ƀlơ̆ng bơngơ̆t ôh.”
15Tui anŭn, ƀing tơhan anŭn mă prăk anŭn laih anŭn nao ngă tui hăng tơlơi ƀing khua anŭn hơmâo pơtă brơi laih kơ ƀing gơñu yơh. Tơlơi ƀing gơñu ră ruai anŭn hơmâo hing hyu laih tŏng krah ƀing ană plei Yehudah hlŏng truh pơ hrơi anai.

Bruă Pơjao Prŏng

(Markôs 16:14-18; Luk 24:36-49; Yôhan 20:19-23; Bruă Mơnuă 1:6-8)

16Giŏng anŭn, pluh-sa čô ƀing ding kơna pơjao nao pơ kwar Galilê truh pơ bŏl čư̆ Yêsu hơmâo pơtă laih kơ ƀing gơñu hlâo. 17Tơdang ƀing gơñu ƀuh Yêsu, ƀing gơñu bon kơkuh pơpŭ kơ Ñu wơ̆t tơdah ƀing gơñu ăt dŏ đing. 18Tui anŭn, Yêsu rai hăng laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Abih bang tơlơi dưi amăng adai adih laih anŭn ƀơi lŏn tơnah anai Ama Kâo hơmâo jao brơi laih kơ Kâo. 19Hơnŭn yơh, nao bĕ laih anŭn pơjing bĕ kơ abih bang ƀing lŏn čar jing hĭ ƀing ding kơna Kâo: Ngă bĕ baptem kơ ƀing gơñu amăng anăn Ama, Ană laih anŭn Yang Bơngăt Hiam. 20Pơhrăm bĕ kơ ƀing gơñu gưt tui abih bang tơlơi Kâo hơmâo pơđar laih kơ ƀing gih. Sĭt Kâo či dŏ hăng ƀing gih nanao tơl đŭt lŏn tơnah yơh.”