2

Cov tuabneeg txawj ntse tuaj hawm Yexu

1Thaus yug Yexu rua huv lub moos Npelehee kws nyob huv Yutia tebchaws, yog thaus Helauj ua vaajntxwv kaav, txawm muaj ib co tuabneeg txawj ntse tuaj saab nub tuaj rua huv Yeluxalee nug has tas, 2“Tug kws yug lug ua vaajntxwv kaav cov Yutai nyob hovtwg? Peb tub pum nwg lub nub qub tshwm rua saab nub tuaj, peb txhad le tuaj pe hawm nwg.” 3Thaus vaajntxwv Helauj nov le ntawd, nwg kuj ntxhuv sab hab taag nrho lub nroog Yeluxalee nrug nwg ntxhuv sab taag. 4Nwg hu cov pov thawj hlub hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai tuaj sablaaj ua ke mas nug puab tas tug Kheto yuav yug rua hovtwg. 5Puab teb nwg has tas, “Huv lub moos Npelehee huv Yuta tebchaws. Tsua qhov tug xwbfwb cev Vaajtswv lug tau sau tseg ca tas,
  6“ ‘Au Npelehee huv Yuta tebchaws 'e,
  koj tsw yog lub moos kws miv
   dhau tej moos kws kaav Yuta tebchaws,
  tsua qhov yuav muaj ib tug thawj
   tshwm huv koj lug kaav kuv haiv tuabneeg Yixayee.’ ”
7Mas Helauj txhad hu cov tub txawj ntse lug cuag nwg tuabywv hab kuas puab qha nwg paub txug lub swjhawm kws lub nub qub hov tshwm tuaj. 8Tes nwg txawm tso puab moog rua lub moos Npelehee hab has tas, “Ca le moog ua tuab zoo nrhav tug mivnyuas hov, hab thaus mej ntswb lawd ca le lug qha rua kuv paub, es kuv yuav moog pe hawm nwg hab.”
9Thaus vaajntxwv has taag rua puab paub, puab txawm sawv kev moog, na cav lub nub qub kws puab pum tshwm saab nub tuaj txawm coj puab kev moog nreg ncaaj sau lub chaw kws tug mivnyuas hov nyob. 10Thaus puab pum lub nub qub hov puab zoo sab xyiv faab heev kawg. 11Thaus puab nkaag moog rua huv lub tsev puab pum tug mivnyuas hab leej nam Maivlag, puab txawm khwb nkaus pe hawm tug mivnyuas hov. Puab qheb puab tej swb xaab rhu puab tej tshaav ntuj lug, yog kub hab roj ntoos tsw qaab hab roj tsw qaab lug pub rua nwg. 12Puab ua npau suav pum tas tsw xob rov moog cuag Heluaj, tes puab txawm taug lwm txujkev rov moog rua puab lub tebchaws lawm.

Tswv moog Iyi tebchaws

13Thaus puab moog dhau lawm, tug Tswv le ib tug tubkhai ntuj txawm lug tshwm rua Yauxej pum huv npau suav has tas, “Ca le sawv tseeg coj tug mivnyuas hab leej nam tswv moog rua Iyi tebchaws hab nyob hov ntawd tog txug thaus kuv has rua koj vem yog Helauj yuav nrhav tug mivnyuas nuav tua pov tseg.” 14Yauxej txawm sawv tseeg coj tug mivnyuas hab leej nam moog mo ntuj rua Iyi tebchaws, 15hab nyob hov ntawd moog txug thaus Helauj tuag. Tej nuav tshwm lug sub txhad ua tav lawv le tug Tswv tej lug kws tug xwbfwb cev lug has tas, “Kuv hu kuv tug tub tawm huv Iyi tebchaws lug.”
16Thaus Helauj pum tas cov tub txawj ntse daag nwg, nwg kuj npau tawg heev txhad tso tuabneeg moog tua cov mivnyuas tub txhua tug kws noob nyoog muaj ob xyoos rov huv, huv lub moos Npelehee hab ib cheeb tsaam ntawd huvsw, kuas hum lub swjhawm kws nwg paub ntawm cov tub txawj ntse hov. 17Qhov nuav kuj tav lawv le tej lug kws xwbfwb Yelemi kws cev Vaajtswv lug has tas,
  18“Tau nov suab nrov huv Lama,
   yog suab quaj ntsuag suab quaj lwj sab.
  Lachee quaj nwg tej mivnyuas,
   nwg tsw yuav tej lug nplig sab
  tsua qhov nwg tej mivnyuas tsw nyob lawm.”

Rov moog rua lub moos Naxale

19Thaus Helauj tuag lawm, Yauxej txawm ua npau suav pum tug Tswv le ib tug tubkhai ntuj lug has rua nwg huv Iyi tebchaws has tas, 20“Ca le sawv tseeg coj tug mivnyuas hab leej nam moog rua huv Yixayee tebchaws, vem cov kws yuav txuv tug mivnyuas nuav txujsa, tub tuag lawm.” 21Yauxej txawm sawv tseeg coj tug mivnyuas hab leej nam moog rua Yixayee tebchaws. 22Thaus nwg nov tas Akhelau nyob nwg txwv Helauj chaw ua vaajntxwv kaav lub xeev Yutia, nwg txhad ntshai moog hov ntawd. Thaus Yauxej nov tej lug huv zaaj npau suav, nwg txhad moog hlo rua lub xeev Kalilai. 23Nwg moog nyob rua huv lub moos Naxale, sub txhad tav lawv le tej lug kws cov xwbfwb cev Vaajtswv lug has tas, “Luas yuav hu nwg ua tuabneeg Naxale.”