2

Cov Neeg uas Txawj Saib Hnubqub Tuaj Hawm Tus Metub

1Yexus yug hauv lub nroog Npelehees uas nyob hauv cov Yudais lub tebchaws. Lub sijhawm ntawd Helauj ua vajntxwv kav tebchaws. Tom qab ntawd tsis ntev muaj cov neeg uas txawj saib hnubqub ob peb leeg tuaj sab hnubtuaj tuaj txog hauv lub nroog Yeluxalees. 2Lawv nug hais tias, “Tus metub uas yuav ua cov Yudais tus vajntxwv, nws yug rau qhov twg? Peb pom nws lub hnubqub uas qhia hais tias, nws yug los lawm tawm tim sab hnubtuaj tuaj, peb thiaj tuaj pehawm nws.”
3Thaum Vajntxwv Helauj hnov li ntawd, nws thiab tej neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees nyuaj siab heev. 4Helauj txawm hu cov thawj ntawm cov povthawj, thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj kevcai tuaj ua ke thiab nug lawv hais tias, “Tus Mexiyas yuav yug rau qhov twg?”
5Lawv teb hais tias, “Nws yuav yug hauv lub nroog Npelehees uas nyob hauv cov Yudais lub tebchaws. Tus uas cev Vajtswv lus sau li no tseg hais tias,
  6‘Lub nroog Npelehees uas nyob hauv
   tebchaws Yudas,
  Koj tsis yog lub nroog uas me dua tej
   nroog hauv lub xeev Yudas;
  Rau qhov yuav muaj ib tug thawjcoj los yug hauv koj.
  Nws yuav coj kuv haivneeg Yixalayees.’ ”
7Ces Helauj txawm hu cov neeg uas txawj saib hnubqub los cuag nws tsis pub leejtwg paub. Helauj kom lawv qhia nws saib lub sijhawm twg lawv pom lub hnubqub ntawd tawm tuaj. 8Tom qab ntawd Helauj kom lawv mus nram lub nroog Npelehees thiab hais rau lawv hais tias, “Nej cia li mus nrhiav tus metub ntawd; yog nej mus nrhiav tau nws lawm, nej rov qab los qhia rau kuv, kuv yuav mus pehawm nws thiab.”
9Thaum Helauj hais li ntawd tas, ces lawv txawm tawm mus lawm. Thaum lawv tabtom taug kev mus lawv pom lub hnubqub uas lawv xub pom tim sab hnubtuaj. Lub hnubqub ntawd coj lawv kev mus thiab lub hnubqub ntawd mus nres ncaj ntawm qhov chaw uas tus metub ntawd nyob lawm saum. 10Thaum lawv pom lub hnubqub ntawd, lawv zoo siab kawg li. 11Thaum lawv mus rau hauv tsev, lawv pom tus metub thiab Malis uas yog tus metub ntawd niam, lawv txhos caug ntua pehawm tus metub. Lawv thau lawv tej kub, tej tshuaj tsw qab thiab tej roj tsw qab mules hauv lawv cov hnab los pub rau tus metub.
12Hmo ntawd lawv ua npau suav pom Vajtswv los hais rau lawv hais tias kom lawv mus lwm txojkev mus tsev tsis txhob rov mus qhia rau Helauj.

Yauxej Coj Tus Metub Mus Nram Tebchaws Iziv

13Thaum cov neeg txawj saib hnubqub rov mus lawm, Yauxej ua npau suav pom tus Tswv ib tug timtswv los hais rau Yauxej hais tias, “Koj cia li sawv thiab coj tus metub thiab nws niam khiav mus rau nram tebchaws Iziv, thiab nyob nrad mus txog thaum uas kuv kom nej mus rau lwm qhov. Rau qhov Vajntxwv Helauj tabtom nrhiav tus metub no tua povtseg.”
14Yauxej txawm sawv tsees coj tus metub thiab Malis maub khiav mus rau nram tebchaws Iziv. 15Yauxej lawv nyob nrad mus txog thaum Helauj tuag.
 Tej no muaj kom tiav raws li tus cev Vajtswv lus tau hais tseg lawm hais tias, “Kuv yuav hu kuv tus Tub tawm hauv tebchaws Iziv los.”

Tua Cov menyuam Yaus

16Thaum Helauj paub hais tias cov tub txawg uas txawj saib hnubqub dag nws lawm, nws chim heev. Nws txawm txib neeg mus rau hauv lub nroog Npelehees thiab tej zejzog uas nyob ibncig lub nroog ntawd, muab cov menyuam tub uas muaj hnubnyoog ob xyoos rov hauv tua povtseg huv tibsi. Helauj ua li no kom haum lub sijhawm uas cov neeg txawj saib hnubqub pom lub hnubqub ntawd.
17Tej no muaj kom tiav raws li Yelemis uas yog tus cev Vajtswv lus qhia tseg hais tias,
  18“Sawvdaws yuav hnov suab quaj suab nyiav
  hauv lub nroog Lamas, yog lub suab quaj uas tu siab kawg li.
  Laxees yuav quaj ntsuag rau nws tej menyuam;
   tsis muaj leejtwg yuav nplig tau nws siab,
  rau qhov nws cov menyuam tuag tas lawm.”

Yauxej thiab Malis Rov Nram Tebchaws Iziv Los

19Tom qab uas Helauj tuag lawm Yauxej tseem nyob nram tebchaws Iziv, Yauxej txawm ua npau suav pom tus Tswv ib tug timtswv los hais rau Yauxej hais tias, 20“Koj cia li sawv tsees coj tus metub thiab nws niam rov qab mus rau pem tebchaws Yixalayees, rau qhov tus uas yuav tua tus metub no twb tuag lawm.” 21Yauxej txawm sawv tsees coj tus metub thiab Malis rov qab mus rau pem tebchaws Yixalayees.
22Tiamsis thaum Yauxej hnov hais tias Akhilaus ua vajntxwv kav tebchaws Yudas hloov nws txiv Helauj chaw lawm. Yauxej ntshai, Yauxej tsis kam mus nyob qhov ntawd. Yauxej rov qab ua npau suav pom Vajtswv los qhia rau nws, ces nws txawm mus rau pem lub xeev Kalilais lawm. 23Nws thiaj mus nyob hauv ib lub nroog hu ua Naxales. Yauxej ua li no kom muaj tiav raws li tej lus uas cov cev Vajtswv lus tau qhia tseg txog tus metub ntawd hais tias, “Sawvdaws yuav hu nws hais tias, nws yog neeg Naxales.”