2

Ƀing Rơgơi Rai Čuă Ngui Mơ̆ng Čar Gah Ngŏ̱

1HʼMari tơkeng kơ Yêsu pơ plei pơnăng Bêtlehem amăng kwar Yudea, amăng rơnŭk pơtao Hêrôd Prŏng git gai wai lăng kwar anŭn. Tơdơi kơ anŭn ƀiă, hơmâo ƀing rơgơi, jing ƀing kơsem lăng rơgơi hrăm kơ hơdôm pul bơngač amăng adai adih, rai mơ̆ng čar ataih gah ngŏ̱ mŭt pơ plei prŏng Yerusalaim. 2Ƀing gơñu tơña ƀing ană plei pơ anŭn tui anai, “Pơpă anih arăng tơkeng laih kơ pô či jing pơtao ƀing Yehudah lĕ? Ƀing gơmơi ƀuh laih pơtŭ ñu pơƀuh rai mơ̆ng gah ngŏ̱ adih, tui anŭn ƀing gơmơi rai kiăng kơkuh pơpŭ kơ ñu.”
3Tơdang pơtao Hêrôd hơmư̆ tơlơi anŭn, ñu rŭng răng huĭ ƀlơ̆ng biă mă laih anŭn hơmâo lu ană plei amăng plei prŏng Yerusalaim ăt rŭng răng hrŏm hơbĭt hăng ñu mơ̆n. 4Ñu iâu rai ƀing khua ngă yang prŏng wơ̆t hăng ƀing nai pơtô tơlơi juăt mơ̆ng ƀing Yehudah mơ̆n laih anŭn ñu tơña kơ ƀing gơ̆ tui anai, “Pơpă anih arăng či tơkeng kơ Pô Messiah lĕ?” 5Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Pơ plei Bêtlehem amăng kwar Yudea yơh. Ƀing gơmơi thâo tơlơi anŭn yuakơ pô pơala hơmâo čih laih boh hiăp Ơi Adai tui anai:
  6“ ‘Ơ plei Bêtlehem amăng anih lŏn Yudah hơi,
   sĭt biă mă ih ƀu djơ̆ jing plei ƀu yom ôh tŏng krah hơdôm plei prŏng amăng anih lŏn Yudah,
   yuakơ mơ̆ng ih yơh či tơbiă rai sa čô khua git gai,
   Ñu yơh či wai lăng dui ba ƀing ană plei Israel, jing ƀing ană plei Kâo, hrup hăng Pô wai triu.’ ”
7Hơnŭn yơh, pơtao Hêrôd iâu rai hơgŏm ƀing rơgơi anŭn laih anŭn tơña pơñen kơ ƀing gơ̆ kiăng kơ thâo djơ̆ rơđah mông pă pơtŭ anŭn hơmâo pơƀuh rai laih. 8Giŏng anŭn, ñu pơkiaŏ nao ƀing gơ̆ pơ plei Bêtlehem laih anŭn pơtă tui anai, “Nao hơduah sem pơñen bĕ kiăng kơ ƀuh ană nge anŭn hŏ. Tơdang ƀing gih hơduah ƀuh ñu laih, ƀing gih wơ̆t glaĭ laĭ pơthâo bĕ kơ kâo, tui anŭn kâo ăt či nao kơkuh pơpŭ kơ ñu mơ̆n.”
9Giŏng kơ ƀing gơñu hơmư̆ laih pơtao Hêrôd pơtă, ƀing gơñu tơbiă đuaĭ hĭ. Tơdang ƀing gơñu nao, pơtŭ ƀing gơñu hơmâo ƀuh laih mơ̆ng gah ngŏ̱ hlâo adih ră anai đuaĭ nao hlâo kơ ƀing gơñu tơl truh dŏ dơ̆ng hĭ ƀơi gah ngŏ kơ anih Ană Nge anŭn dŏ. 10Tơdang ƀing gơñu ƀuh pơtŭ anŭn hơmâo dơ̆ng glaĭ laih, ƀing gơñu hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai biă mă. 11Ƀing gơñu mŭt amăng sang hăng ƀuh Ană Nge anŭn tơdang dŏ hăng amĭ Ñu HʼMari mơ̆n. Tui anŭn, ƀing gơñu bon kơkuh pơpŭ kơ Ană Nge anŭn. Giŏng anŭn, ƀing gơñu mă tơbiă gơnam yom gơñu laih anŭn pơyơr kơ Ană Nge anŭn hơdôm gơnam brơi pơyơr anai: Mah, tơpŭng kơyâo ƀâo mơngưi biă mă laih anŭn kơtăk jrao phĭ̱ ƀâo hiam.
12Tơdơi kơ anŭn, ƀing gơñu glaĭ pơ lŏn čar gơñu pô ƀơi jơlan pơkŏn yơh, yuakơ Ơi Adai pơkơđiăng laih kơ ƀing gơñu amăng tơlơi rơpơi ƀu dưi wơ̆t glaĭ laĭ pơthâo kơ pơtao Hêrôd ôh.

Sang Anŏ Yôsêp Đuaĭ Kơdŏp Pơ Lŏn Čar Êjip

13Tơdơi kơ ƀing rơgơi anŭn đuaĭ glaĭ hĭ laih, sa čô ling jang hiam mơ̆ng Khua Yang blĭp blăp pơƀuh rai kơ Yôsêp amăng tơlơi rơpơi laih anŭn pơkơđiăng tui anai, “Pơtao Hêrôd jĕ či hơduah kiăng pơdjai hĭ Ană Nge anai, tui anŭn tơgŭ bĕ hăng djă̱ ba Ană Nge anai wơ̆t hăng amĭ Ñu, nao đuaĭ kơdŏp bĕ pơ lŏn čar Êjip laih anŭn dŏ bĕ pơ anih anŭn tơl kâo laĭ pơthâo kơ ih yơh kiăng kơ wơ̆t glaĭ.” 14Tui anŭn, Yôsêp tơgŭ tơdang mlam anŭn mơtam, ñu djă̱ ba Ană Nge anŭn wơ̆t hăng amĭ Gơ̆ laih anŭn đuaĭ nao pơ lŏn čar Êjip. 15Pơ anih anŭn yơh, ƀing gơñu dŏ jưh jăng jai tơl pơtao Hêrôd djai hĭ. Ƀing gơñu ngă tui anŭn kiăng kơ krep djơ̆ tui hăng tơlơi Khua Yang hơmâo pơhiăp laih mơ̆ng pô pơala tui anai, “Kâo hơmâo iâu laih ană đah rơkơi Kâo tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip.”

Tơhan Hêrôd Pơdjai Hĭ Ƀing Čơđai Đah Rơkơi Amăng Plei Bêtlehem

16Tơdơi kơ sang anŏ Yôsêp đuaĭ kơdŏp laih, pơtao Hêrôd thâo krăn ƀing rơgơi anŭn hơmâo pleč hĭ ñu laih. Tui anŭn, ñu hil biă mă laih anŭn pơđar ƀing tơhan ñu nao pơdjai hĭ abih bang ƀing čơđai đah rơkơi amăng plei Bêtlehem wơ̆t hăng amăng plei pla jum dar jĕ anŭn, anŭn jing ƀing čơđai đah rơkơi čơdơ̆ng mơ̆ng dua thŭn pơ yŭ tui hăng hrơi mông, jing ƀơi mông pơtŭ anŭn pơƀuh rai, ñu hơmâo hơmư̆ laih mơ̆ng ƀing rơgơi anŭn ruai laih. 17Tơlơi anŭn ăt krep djơ̆ tui hăng hơmâo pơhiăp laih mơ̆ng pô pơala Yirmeyah hơmâo čih laih tui anai:
  18“Arăng hơmư̆ asăp amăng plei Ramah,
   anŭn jing asăp čŏk hia pơkrao kraih,
   jing tơlơi HʼRačel hlak hia kơ ană bă ñu.
  Ñu ăt hơngah ƀu kiăng arăng pơjuh alum mơ̆n,
   yuakơ ƀing ană bă ñu ƀu dŏ hơdip dơ̆ng tah.”

Tơlơi Wơ̆t Glaĭ Pơ Plei Nazaret

19Tơdơi kơ pơtao Hêrôd Prŏng djai laih, sa čô ling jang hiam mơ̆ng Khua Yang blĭp blăp pơƀuh rai kơ Yôsêp amăng tơlơi rơpơi pơ lŏn čar Êjip hăng laĭ pơthâo tui anai, 20“Tơgŭ bĕ, djă̱ ba bĕ Čơđai anai wơ̆t hăng amĭ Ñu laih anŭn wơ̆t glaĭ bĕ pơ lŏn čar gih pơ ƀing Israel, yuakơ mơnuih kiăng pơdjai Čơđai anŭn hơmâo djai hĭ laih.”
21Tui anŭn, Yôsêp tơgŭ, djă̱ ba Čơđai anŭn hăng amĭ Gơ̆ kiăng kơ wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar ƀing Israel. 22Samơ̆ tơdang ñu hơmư̆ Arkhelaos ngă pơtao git gai amăng kwar Yudea pơala kơ ama ñu Hêrôd, Yôsêp huĭ hyưt yơh tơdah glaĭ pơ anŭn. Yuakơ ling jang hiam hơmâo pơkơđiăng brơi kơ ñu laih, tui anŭn Yôsêp nao pơ kwar Galilê, 23laih anŭn ñu nao hơdip amăng sa boh plei arăng pơanăn Nazaret. Ñu dŏ pơ plei anŭn kiăng kơ krep djơ̆ tui hăng tơlơi Ơi Adai hơmâo laĭ lui hlâo laih mơ̆ng ƀing pô pơala tui anai, “Arăng či yap Ñu jing mơnuih Nazaret.”