2

Phung Knhâo Hriê Mơ̆ng Čar Ngŏ

1Leh H'Mari kkiêng kơ Yêsu ti ƀuôn Betlêhem hlăm čar Yuđa ênuk mtao Hêrôt, nĕ anei mâo phung knhâo mơ̆ng čar Ngŏ truh ti ƀuôn Yêrusalem leh anăn êmuh, 2“Ti anôk mtao Yuđa mrâo kkiêng? Kyuadah hmei ƀuh leh mtŭ Ñu ti ngŏ, leh anăn hmei hriê čiăng kkuh mpŭ kơ Ñu.” 3Tơdah mtao Hêrôt hmư̆ klei anăn, ñu leh anăn jih jang ƀuôn Yêrusalem mâo klei rŭng răng. 4Ñu bi kƀĭn jih jang phung knơ̆ng khua ngă yang wăt phung khua čih hră leh anăn êmuh kơ digơ̆ ti anôk arăng kkiêng kơ Krist. 5Digơ̆ lač kơ ñu, “Ti ƀuôn Betlêhem hlăm čar Yuđa, kyuadah khua pô hưn êlâo čih leh snei:
  6‘Leh anăn ih, Ơ ƀuôn Betlêhem hlăm čar Yuđa,
   Sĭt nik amâo jing điêt hĭn ôh đơ phung ƀuôn prŏng hlăm čar Yuđa;
  kyuadah sa čô khua kiă kriê srăng kbiă hriê mơ̆ng ih,
   Ñu srăng jing mgăt biăp kơ phung ƀuôn sang kâo Israel.’ ”
7Snăn Hêrôt iêu phung knhâo hŏng klei hgăm čiăng thâo mơ̆ng digơ̆, hbĭl mtŭ anăn bi êdah leh. 8Ñu tiŏ nao digơ̆ kơ ƀuôn Betlêhem, lač, “Nao bĕ duah bi nik hđeh điêt anăn, tơdah diih ƀuh Ñu leh, hưn brei kâo thâo, čiăng kơ kâo msĕ mơh dưi nao kkuh mpŭ kơ Ñu.” 9-10Leh hmư̆ klei mtao Hêrôt lač, digơ̆ đuĕ nao; leh anăn nĕ anei, mtŭ digơ̆ ƀuh hlăm čar ngŏ anăn nao êlâo ti anăp digơ̆. Tơdah digơ̆ ƀuh mtŭ anăn, digơ̆ hơ̆k mơak snăk. Mtŭ anăn nao êlâo kơ digơ̆ tơl truh leh anăn mjưh hĕ ti dlông anôk hđeh điêt anăn dôk. 11Digơ̆ mŭt hlăm sang leh anăn ƀuh hđeh điêt mbĭt hŏng amĭ Ñu, H'Mari. Digơ̆ buôn kkuh kơ hđeh điêt anăn. Leh anăn digơ̆ pŏk ngăn drăp digơ̆, leh anăn myơr kơ hđeh điêt anăn mah, mnơ̆ng ƀâo mngưi, leh anăn êa drao phĭ ƀâo mngưi. 12Aê Diê hưn kơ digơ̆ hlăm klei êpei amâo brei lŏ wĭt kơ mtao Hêrôt ôh, snăn digơ̆ wĭt kơ čar digơ̆ pô êlan mkăn.

Klei Đuĕ kơ Čar Êjip

13Leh phung knhâo đuĕ wĭt, nĕ anei mâo sa čô dĭng buăl jăk Khua Yang bi êdah hlăm klei êpei kơ Y-Yôsep leh anăn lač, “Kgŭ bĕ ih, mă hđeh điêt leh anăn amĭ gơ̆, đuĕ kơ čar Êjip, leh anăn dôk tinăn tơl kâo srăng lŏ hưn kơ ih; kyuadah mtao Hêrôt dơ̆ng duah hđeh điêt čiăng bi mdjiê hĕ gơ̆.” 14Snăn Y-Yôsep kgŭ êjai mlam, mă hđeh điêt leh anăn amĭ gơ̆, leh anăn đuĕ nao kơ čar Êjip. 15Diñu dôk tinăn tơl mtao Hêrôt djiê. Klei anei čiăng bi sĭt klei Khua Yang blŭ leh hŏng ƀăng êgei khua pô hưn êlâo snei, “Kâo iêu leh anak êkei kâo kbiă mơ̆ng čar Êjip.”

Klei Bi Mdjiê Phung Hđeh

16Tơdah mtao Hêrôt thâo kơ phung knhâo ngă mnêč hŏng ñu leh, ñu ngêñ snăk, leh anăn ñu tiŏ nao arăng brei bi mdjiê hĕ jih jang phung anak êkei hlăm ƀuôn Betlêhem leh anăn tar ƀar krĭng anăn mơ̆ng phung mâo dua thŭn kơ gŭ, tui si ñu tĭng mơ̆ng thŭn phung knhâo hưn kơ ñu leh. 17Snăn bi sĭt leh klei khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi lač:
  18“Arăng hmư̆ klei ur hlăm ƀuôn Rama,
   mâo klei ur krao leh anăn klei čŏk hia;
  H'Račel dôk čŏk hia kơ phung anak ñu.
   Ñu amâo tŭ ôh klei arăng čiăng bi juh ñu,
   kyuadah digơ̆ djiê leh jih.”

Klei Wĭt Mơ̆ng Čar Êjip

19Leh mtao Hêrôt djiê, sa čô dĭng buăl jăk Khua Yang bi êdah hlăm klei êpei kơ Y-Yôsep ti čar Êjip, lač, 20“Kgŭ bĕ, mă hđeh điêt leh anăn amĭ gơ̆, leh anăn wĭt kơ čar Israel, kyuadah phung čiăng bi mdjiê hđeh điêt anăn djiê leh.” 21Y-Yôsep kgŭ, mă hđeh điêt leh anăn amĭ gơ̆, leh anăn lŏ wĭt kơ čar Israel. 22Ƀiădah tơdah ñu hmư̆ kơ Y-Arkêlôs kiă kriê čar Yuđa čuê ama ñu mtao Hêrôt, Y-Yôsep huĭ wĭt tinăn; leh anăn kyuadah Aê Diê lŏ hưn kơ ñu hlăm klei êpei, snăn ñu đuĕ nao kơ čar Galilê. 23Leh truh tinăn ñu dôk hlăm sa boh ƀuôn arăng pia ƀuôn Nasaret, čiăng bi sĭt klei phung khua pô hưn êlâo lač, “Arăng srăng pia Ñu mnuih ƀuôn Nasaret.”