3

Yauhas Tes Haujlwm

(Malakaus 1.1-8; Lukas 3.1-18; Yauhas 1.19-28)

1Thaum ntawd Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej, nws tawm mus qhuab qhia tom roob mojsab qhua hauv cov Yudais lub tebchaws. 2Yauhas hais tias, “Nej cia li tso plhuav nej tej kev txhaum tseg rau qhov Ntuj Ceebtsheej twb los ze lawm!”
3Yauhas yog tus uas Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv lus twb qhia tseg lawm hais tias,
  “Muaj ib tug hais nrov nrov tom
   roob mojsab qhua hais tias,
  ‘Cia li kho kev tos tus Tswv; kho kev
   kom ncaj, nws yuav los!’ ”
4Yauhas tej ris tsho yog muab plaub ntxhuav ua; nws sia siv tawv, nws noj kooj thiab zib ntab. 5Muaj neeg coob coob hauv lub nroog Yeluxalees thiab thoob plaws cov Yudais lub tebchaws, thiab hauv tej zos uas nyob ob cag ntawm tus Dej Yauladees tuaj cuag Yauhas. 6Cov neeg nyias lees nyias lub txim, Yauhas muab lawv ua kevcai raus dej hauv tus dej Yauladees.
7Thaum Yauhas pom cov Falixais thiab cov Xadukais coob leej tuaj thov Yauhas, kom Yauhas muab lawv ua kevcai raus dej, Yauhas hais rau lawv hais tias, “Cov niag nab, leejtwg qhia rau nej hais tias, nej yuav khiav dim Vajtswv txojkev txiav txim uas yuav muaj los sai sai no? 8Nej yuav tsum ua nej lub neej kom tsimnyog qhov uas nej twb tso nej tej kev txhaum tseg lawm. 9Nej tsis txhob khav hais tias nej yog Anplahas cov xeebntxwv, ces nej txawm yuav dim tsis raug txim. Kuv qhia rau nej hais tias txawm yog Vajtswv yuav muab tej pobzeb los ua Anplahas cov xeebntxwv los nws yeej ua tau! 10Nimno twb npaj tau rab taus lawm, yuav ntov tej ntoo txhua tsob ntoo uas tsis txi cov txiv zoo, yuav muab ntov pov rau hauv cub hluavtaws huv tibsi. 11Qhov uas kuv muab nej ua kevcai raus rau hauv dej, qhia hais tias nej twb tso nej tej kev txhaum tseg lawm, tiamsis tus uas yuav lawv kuv qab los, nws yuav muab nej raus los ntawm Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv thiab ntawm hluavtaws. Tus ntawd muaj hwjchim loj dua kuv; kuv twb tsis tsimnyog nqa nws nkawm khau khiab. 12Nws tuav rawv ib rab ntxuam, nws yuav ntxuaj nws pawg nplej kom cov npluag ya tawm huv tibsi! Nws yuav muab cov nplej zoo ntim rau hauv nws lub txhab, tiamsis nws yuav muab cov npluag pov rau hauv cub hluavtaws uas cig tsis paub tuag.”

Yexus Ua Kevcai Raus Dej

(Malakaus 1.9-11; Lukas 3.21-22)

13Thaum ntawd Yexus tuaj pem Kalilais tuaj cuag Yauhas ntawm tus dej Yauladees kom Yauhas muab Yexus ua kevcai raus dej. 14Tiamsis Yauhas tsis kam, Yauhas hais rau Yexus hais tias, “Tsimnyog koj muab kuv ua kevcai raus dej, ua li cas koj ho tuaj cuag kuv?”
15Yexus teb Yauhas hais tias, “Koj cia li muab kuv ua kevcai raus dej, rau qhov twb tsimnyog peb ua txhua yam raws li Vajtswv pom zoo kom peb ua.” Yog li ntawd, Yauhas thiaj muab Yexus ua kevcai raus dej.
16Thaum Yexus ua kevcai raus dej tas, nws tawm hauv dej los. Tamsim ntawd rooj ntug txawm qhib plho, nws pom Vajtswv tus Ntsujplig zoo li tus nquab los tsaws saum nws taubhau. 17Muaj ib lub suab hais saum ntuj tuaj hais tias, “Tus no yog kuv tus Tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau nws.”