3

Tengx Mienh Jiex Wuom Nyei Leiz Wuov Dauh Yo^han Zunh Doz

(Beiv mangc Maako 1:1-8; Lugaa 3:1-18; Yo^han 1:19-28)

1Ziangh hoc taux, tengx mienh ⟨jiex wuom nyei leiz⟩ wuov dauh Yo^han mingh wuov Yu^ndie Deic-Bung-Huaang zunh doz. 2Ninh gorngv, “Oix zuqc goiv hnyouv guangc meih mbuo nyei zuiz, weic zuqc Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh nyei ziangh hoc taux fatv aqv.” 3Douc waac mienh, I^saa^yaa, gorngv nyei, se dongh naaiv dauh Yo^han aqv. I^saa^yaa gorngv,
  “Maaih laanh mienh yiem deic-bung-huaang heuc jienv gorngv,
  ‘Oix zuqc liuc leiz Ziouv nyei jauv.
   Ninh nyei jauv oix zuqc koi zaqc nyei.’ ”
4Yo^han zuqv nyei lui-houx longc lorh torh biei ndatv daaih, yaac longc ndopv-hlaang sai jienv jaaiv. Ninh nyanc nyei ga'naaiv se jopv-nyeic caux lomc nyei mueiz-dorngh. 5Mienh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh caux gormx Yu^ndie Saengv caux Jor^ndaen Ndaaih hlen yietc zungv horngc zaangc nyei dorngx, cuotv mingh lorz Yo^han. 6Ninh mbuo nyiemc ninh mbuo nyei zuiz, Yo^han ziouc yiem wuov Jor^ndaen Ndaaih tengx ninh mbuo jiex wuom nyei leiz.
7Yo^han buatc ⟨Faa^li^si Mienh⟩ caux ⟨Faa^li^si Mienh⟩ camv nyei daaih lorz ninh, oix jiex wuom nyei leiz ziouc gorngv ninh mbuo. Ninh gorngv, “Meih mbuo naaic ndui naang-doqc nyei buonv aah! Tin-Hungh dingc zuiz nyei ziangh hoc oix taux. Haaix dauh kuinx meih mbuo biaux ndutv? 8Meih mbuo zoux sic oix zuqc bun cing meih mbuo goiv hnyouv guangc zuiz. 9Yaac maiv dungx yiem hnyouv hnamv, ‘Yie mbuo maaih Apc^laa^ham zoux yie mbuo nyei ong-taaix.’ Yie mbuox meih mbuo, Tin-Hungh zungv haih zorqv naaiv deix la'bieiv zoux benx Apc^laa^ham nyei zeiv-fun.’ 10Ih zanc mbenc ziangx bouv, zungv an jienv ndiangx-gorn. Haaix diuh ndiangx ziangh biouv maiv kuv, oix zuqc goix guangc buov douz mingh.
11“Yie longc wuom tengx meih mbuo jiex leiz, bun cing meih mbuo goiv hnyouv guangc zuiz. Mv baac yie daaih ndaangc, aengx maaih dauh nqa'haav daaih. Ninh zoux gauh hlo yie. Yie zungv maiv puix tengx ninh hnengx heh. Ninh oix longc Singx Lingh yaac longc douz tengx meih mbuo jiex leiz. 12Ninh nyei buoz nanv jienv ga'naaiv-cenv, oix fioux nzengc ninh nyei mborqv mbiauh ciangv yaac siou ninh nyei mbiauh dapv lamz. Mv baac cuqv-maux ninh oix longc yietc liuz maiv haih daic nyei douz buov jienv.”

Yesu Jiex Wuom Nyei Leiz

(Beiv mangc Maako 1:9-11; Lugaa 3:21-22)

13Wuov zanc Yesu yiem Gaa^li^li mingh Jor^ndaen Ndaaih, oix Yo^han tengx ninh jiex wuom nyei leiz. 14Mv baac Yo^han oix Yesu goiv za'eix, ninh ziouc gorngv, “Horpc zuqc meih tengx yie jiex leiz, mv baac meih daaih lorz yie?”
15Yesu dau Yo^han, “Meih gunv tengx yie aqv. Mbuo hnangv naaiv zoux, se zoux duqv horpc nzengc ei Tin-Hungh oix mbuo zoux nyei.” Yo^han ziouc tengx aqv.
16Yesu jiex leiz yiem wuom yietv cuotv daaih wuov zanc, lungh ziouc nqoi. Yesu buatc Tin-Hungh nyei Singx Lingh njiec daaih hnangv norqc nqo nor, yaac nzopc jienv ninh. 17Maaih qiex yiem gu'nguaaic lungh gorngv, “Naaiv se yie nyei Dorn-hnamv. Yie za'gengh a'hneiv haic ninh.”