6

Yexus Hais Txog Pab Lwm Tus

1“Nej yuav tsum ceevfaj, tsis txhob coj Vajtswv txoj Kevcai kom lwm tus qhuas nej xwb. Yog nej ua li ntawd, nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej yuav tsis muab nqi zog rau nej.
2“Yog li ntawd, thaum nej pub ib yam dabtsi rau tej neeg txomnyem, nej tsis txhob qhia rau tus ub tus no, ib yam li cov neeg ntsejmuag ncaj siab nkhaus ua nyob rau hauv tej tsev sablaj thiab ntawm tej kev tshuam kom luag qhuas lawv. Kuv qhia rau nej hais tias lawv twb tau lawv tej nqi zog lawm. 3Tiamsis thaum nej pab ib tug neeg txomnyem, nej tsis txhob pub nej sab tes laug paub hais tias nej sab tes xis ua dabtsi. 4Thaum nej pab lwm tus, nej cia li pab twjywm xwb, nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj pom tej uas nej ua twjywm ua ntawd nws thiaj yuav muab nqi zog rau nej.

Yexus Qhia Txog Kev Thov Vajtswv

(Lukas 11.2-4)

5“Thaum nej thov Vajtswv, nej tsis txhob ua li cov neeg ntsejmuag ncaj siab nkhaus ua. Lawv nyiam mus sawv thov Vajtswv hauv tej tsev sablaj thiab ntawm tej kev tshuam kom luag pom lawv. Kuv qhia rau nej hais tias lawv twb tau lawv tej nqi zog lawm. 6Tiamsis thaum nej thov Vajtswv, nej cia li mus rau hauv txaj thiab kaw rooj paim tso, nej mam li thov nej Leej Txiv tus uas nej qhovmuag tsis pom. Nws thiaj yuav muab nqi zog rau nej.
7“Thaum nej thov Vajtswv, nej tsis txhob hais mus hais los tej lus uas tsis muaj qabhau ib yam li cov neeg tsis ntseeg Vajtswv, lawv xav hais tias yog lawv thov ntev li ntawd Vajtswv thiaj yuav hnov. 8Nej tsis txhob ua li lawv. Thaum nej tsis tau thov, nej Leej Txiv twb paub tej uas nej xav yuav lawm. 9Nej yuav tsum thov li no:
  ‘Peb Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej;
   Thov kom sawvdaws hwm koj lub npe;
  10thov koj los kav neeg lub siab;
  thov koj pab kom peb ua tau raws li koj lub siab nyiam
   yam li cov uas nyob saum ntuj.
  11Thov koj pub mov rau peb muaj noj hnub no.
  12Thov koj zam txim rau peb ib yam li peb twb zam txim
   rau cov uas ua txhaum rau peb lawm.
  13Thov koj tsis txhob cia tej kev sim siab ntxias tau peb,
  tiamsis thov koj pab kom peb dim
   ntawm dab Ntxwgnyoog txhais tes.’
14“Yog nej zam txim rau tus uas ua txhaum rau nej lawm, nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej thiaj yuav zam txim rau nej. 15Tiamsis yog nej tsis zam txim rau lwm tus, nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej yuav tsis zam txim rau nej thiab.

Yexus Qhia Txog Kevcai Yoo Mov

16“Thaum nej ua kevcai yoo mov, nej tsis txhob ua ntsejmuag mluas mluas ib yam li cov neeg uas ntsejmuag ncaj siab nkhaus. Lawv ua txuj ua ntsejmuag mluas mlob, kom sawvdaws paub hais tias yog lawv yoo mov. Kuv qhia rau nej hais tias lawv twb tau lawv tej nqi zog lawm. 17Tiamsis thaum nej ua kevcai yoo mov, nej cia li ntxuav muag thiab ntsis plaubhau, 18kom lwm tus tsis paub hais tias yog nej yoo mov. Tsuas pub nej Leej Txiv tus uas nej qhovmuag tsis pom paub xwb. Ces nej Leej Txiv tus uas pom tej uas nej ua twjywm ua, nws thiaj yuav muab nqi zog rau nej.

Khaws Nyiaj Txiag Rau Saum Ntuj Ceebtsheej

(Lukas 12.33-34)

19“Nej tsis txhob khaws nyiaj txiag thiab qhov txhia chaw rau nej hauv ntiajteb no, rau qhov hauv ntiajteb no muaj ntsaum kabrwg thiab xeb noj, thiab muaj tubsab nyiag. 20Tiamsis nej cia li khaws nyiaj txiag thiab qhov txhia chaw cia rau nej saum ntuj ceebtsheej, qhov ntawd tsis muaj ntsaum kabrwg thiab xeb noj, thiab tsis muaj tubsab nyiag. 21Rau qhov nej tej nyiaj txiag thiab qhov txhia chaw nyob qhov twg, nej lub siab yeej yuav nyob qhov ntawd.

Lub Teeb uas Ci Rau Lub Cev

(Lukas 11.34-36)

22“Ob lub qhovmuag yog lub teeb uas ci rau lub cev pom kev. Yog nej ob lub qhovmuag pom kev tseeb, tagnrho nej lub cev yuav pom kev kaj nrig; 23tiamsis yog nej ob lub qhovmuag pom kev tsis tseeb, tagnrho nej lub cev yuav tsaus ntuj nti. Yog hais tias qhov pom kev uas nej muaj tsaus lawm, qhov tsaus ntawd tsuas muaj yuav tsaus heev zuj zus ntxiv xwb!

Vajtswv thiab Nyiaj Txiag

(Lukas 16.13; 12.22-31)

24“Tsis muaj leejtwg yuav ua qhev tau rau ob tug tswv. Yog nws ua li ntawd, nws yuav ntxub ib tug thiab nyiam ib tug; nws yuav hwm ib tug thiab saib tsis taus ib tug. Yog nej yuav muab Vajtswv thiab nyiaj txiag saib hlob ib yam nkaus yeej tsis tau.
25“Vim li ntawd kuv thiaj qhia rau nej, kom nej tsis txhob txhawj hais tias nej yuav tsum muaj zaub mov lossis yuav tsum muaj ris tsho hnav thiaj nyob taus. Rau qhov txojsia tseemceeb dua tej zaub mov, thiab lub cev tseemceeb dua tej ris tsho. 26Nej sim ua tib zoo xav saib tej noog uas ya saum nruab ntug, cov noog ntawd tsis cog qoobloo, tsis hlais thiab tsis sau ntim rau hauv txhab; tiamsis nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej tseem yug cov noog ntawd! Nej tseem muaj nqis dua cov noog ntawd. 27Nej tej kev txhawj ntawd puas yuav pab tau kom nej muaj txojsia nyob ob peb xyoos ntxiv?
28“Thiab ua li cas nej yuav txhawj hais tias, nej yuav muab dabtsi los hnav? Nej sim saib tej paj ntoos tom tiaj nrag tawg li cas. Tej paj ntoos ntawd twb tsis ua haujlwm thiab tsis ntos ntaub hnav. 29Tiamsis kuv qhia rau nej hais tias, txawm yog Vajntxwv Xalumoos muaj nyiaj txiag ntau kawg li los nws twb tsis tau hnav ib cev ris tsho zoo npaum li tej paj ntoos ntawd ib lub li. 30Tej nroj tsuag uas nyob hnub no, tagkis luag twb yuav muab pov hlawv rau hauv qhov cub, ua ciav Vajtswv twb pub rau tej nroj tsuag ntawd zoo nkauj ua luaj, yog li ntawd, Vajtswv yimhuab yuav pub rau nej muaj hnav zoo dua tej roj tsuag ntawd. Ua li cas nej kev ntseeg yuav tsawg ua luaj!
31“Yog li ntawd, nej tsis txhob txhawj hais tias, ‘Peb yuav muab dabtsi los noj los haus thiab los hnav?’ 32(Cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv, lawv niaj hnub txhawj txog tej no.) Nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej yeej paub hais tias nej yuav tsum muaj tej no. 33Tiamsis nej yuav tsum xub nrhiav Vajtswv lub Tebchaws thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam tso, Vajtswv mam muab tej no ntxiv rau nej. 34Yog li ntawd, nej tsis txhob txhawj rau tagkis, rau qhov tagkis yeej muaj kev txhawj txaus rau tagkis lawm. Kev nyuaj siab hnub twg yeej muaj txaus rau hnub ntawd, tsis tas yuav mus nrhiav kev nyuaj siab los ntxiv.