7

Xét Ðoán Người Khác

(Lu 6:37-38, 41-42)

1“Chớ xét đoán ai, để các ngươi không bị xét đoán. 2Vì các ngươi xét đoán người ta thể nào, các ngươi sẽ bị xét đoán lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mức nào, các ngươi sẽ bị lường lại mức ấy. 3Sao ngươi thấy hạt bụi nhỏ trong mắt anh chị em ngươi, mà không thấy cái dằm trong mắt ngươi? 4Sao ngươi nói với anh chị em ngươi, ‘Hãy để tôi lấy hạt bụi ra khỏi mắt bạn,’ trong khi cái dằm vẫn còn nằm trong mắt ngươi? 5Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cái dằm ra khỏi mắt ngươi, rồi ngươi mới thấy rõ mà lấy hạt bụi ra khỏi mắt anh chị em ngươi được.”

Phí Của Thánh

6“Ðừng đem của thánh mà phí cho chó, cũng đừng thảy các ngọc trai cho heo, kẻo chúng sẽ giẫm dưới chân, rồi quay lại, và cắn xé các ngươi.”

Xin, Tìm, Gõ

(Lu 11:9-13)

7“Hãy xin, các ngươi sẽ được; hãy tìm, các ngươi sẽ gặp; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho các ngươi. 8Vì hễ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, và ai gõ cửa, cửa sẽ mở cho người ấy. 9Có ai trong các ngươi khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? 10Hay con mình xin cá mà cho rắn chăng? 11Vậy nếu các ngươi vốn là xấu mà còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha các ngươi trên trời lại chẳng biết ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?”

Khuôn Vàng Thước Ngọc

12“Vậy trong mọi sự, hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ, vì đó là Luật Pháp và Các Tiên Tri.”

Cổng Hẹp và Ðường Hẹp

(Lu 13:24)

13“Hãy vào cổng hẹp, vì cổng rộng và đường rộng dẫn đến sự hủy diệt; có nhiều người đi vào đường đó; 14trong khi cổng hẹp và đường hẹp dẫn đến sự sống, lại có ít người tìm vào.”

Xem Trái Biết Cây

(Lu 6:43-44)

15“Các ngươi hãy coi chừng các tiên tri giả, những kẻ đội lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bên trong là lang sói hay cắn xé. 16Các ngươi sẽ biết chúng khi xem trái của chúng. Nào ai hái trái nho nơi lùm gai, hay trái vả nơi bụi gai rừng chăng? 17Vậy, hễ cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc. 18Cây lành không thể sinh trái độc, và cây độc cũng không thể sinh trái lành. 19Cây nào không sinh trái lành sẽ bị đốn và quăng vào lửa. 20Vậy cứ xem các trái của người ta mà biết họ là người như thế nào.”

Môn Ðồ Giả

(Lu 13:25-27)

21“Không phải hễ ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ thì sẽ được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời mà thôi. 22Ngày đó sẽ có nhiều người nói với Ta rằng, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, hoặc nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, hoặc nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?’ 23Bấy giờ Ta sẽ đáp với chúng, ‘Ta không hề biết các ngươi; hỡi bọn làm việc gian tà, hãy đi ngay cho khuất mắt Ta.’”

Hai Nền Tảng

(Lu 6:47-49)

24“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và làm theo sẽ giống như người khôn, cất nhà mình trên vầng đá. 25Dù mưa sa, lụt đến, bão thổi và đập vào, nhà ấy vẫn chẳng sập, vì đã xây trên vầng đá.
26Còn ai nghe những lời Ta phán đây mà không làm theo sẽ giống như người dại, cất nhà mình trên cát. 27Khi có mưa sa, lụt đến, bão thổi và đập vào, nhà đó sẽ sụp đổ, và sụp đổ tan tành.”

Thẩm Quyền Giảng Dạy

28Khi Ðức Chúa Jesus giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài, 29vì Ngài giảng dạy cách uy quyền, chứ không như những thầy dạy giáo luật.