7

Anăm Klă Kơđi Arăng Ôh

(Luk 6:37, 38, 41, 42)

1Giŏng anŭn, Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Anăm klă̱ kơđi kơ ƀing arăng ôh, huĭdah Ơi Adai či klă̱ kơđi kơ ƀing gih yơh, 2yuakơ hiư̆m pă tơlơi ƀing gih klă̱ kơđi kơ ƀing arăng, Ñu či klă̱ kơđi kơ ƀing gih ăt kar kaĭ mơ̆n. Hăng hơnơ̆ng pơkă hơget ƀing gih hơmâo pơkă brơi laih kơ ƀing arăng, Ñu či pơkă brơi glaĭ kơ ƀing gih kar kaĭ mơ̆n.
3“Samơ̆ yua hơget ƀing gih lăng ƀuh ƀruih amăng mơta ayŏng adơi gih samơ̆ ƀing gih ƀu kiăng lăng ƀuh ôh hơda amăng mơta gih pô lĕ? 4Tui anŭn, hiư̆m pă ƀing gih dưi laĭ hăng ayŏng adơi gih tui anai, ‘Rơkâo kơ ih brơi kơ kâo mă pơđuaĭ hĭ bĕ ƀruih mơ̆ng mơta ih,’ samơ̆ tơdang anŭn mơta gih pô ăt dŏ hơmâo hơda amăng anŭn lĕ? 5Ơ ƀing mơnuih pơƀlŏr ăh! Blung hlâo mă pơđuaĭ hĭ bĕ hơda mơ̆ng mơta gih pô, giŏng anŭn kăh ƀing gih či dưi lăng ƀuh rơđah yơh kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ ƀruih mơ̆ng mơta ayŏng adơi gih.

Răng Bĕ Kơ Tơlơi Hyu Pơlar Dêh Čar Adai

6“Anăm pha brơi gơnam rơgoh hiam kơ khul asâo ôh, huĭdah gơñu kơnơ̆ng wơ̆t glaĭ hăng kĕ hak hĭ ƀing gih đôč laih anŭn kŏn jao brơi añŭ plĕr kơ khul bơbui lơi, huĭdah gơñu kơnơ̆ng juă hĭ hơdôm gơnam anŭn gah yŭ tơkai gơñu đôč yơh.”

Tơlơi Iâu Laĭ Ơi Adai Laĭ Glaĭ

(Luk 11:9-13)

7Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Rơkâo nanao bĕ, tui anŭn ƀing gih či hơmâo; hơduah nanao bĕ, tui anŭn ƀing gih či hơduah ƀuh; khŏk bah amăng nanao bĕ, tui anŭn Ơi Adai či pŏk brơi kiăng ju̱m ƀing gih yơh. 8Tơlơi anŭn jing sĭt yuakơ hlơi pô rơkâo či tŭ mă yơh, hlơi pô hơduah či ƀuh yơh, laih anŭn hlơi pô khŏk bah amăng Ơi Adai či pŏk brơi kơ ñu yơh.
9“Bơ kơ ƀing gih, hơmâo mơ̆ hlơi pô jing ama, tơdah ană ñu rơkâo ƀañ tơpŭng ñu či pha brơi kơ gơ̆ tơlŏ boh pơtâo? 10Ƀôdah tơdah ană ñu rơkâo akan, ñu či pha brơi kơ gơ̆ ala jing hlô ƀing ta ƀu ƀơ̆ng ôh? 11Tui anŭn, wơ̆t tơdah ƀing gih jing ƀing klih sat samơ̆ ăt thâo pha brơi mơ̆n gơnam hiam klă kơ ană gih, sĭt ƀai jai yơh Ama gih dŏ pơ adai adih thâo pha brơi gơnam hiam klă kơ hlơi pô kwưh rơkâo kơ Ñu.
12“Amăng abih bang tơlơi bruă, ngă bĕ kơ ƀing arăng hơget tơlơi ƀing gih kiăng kơ ƀing gơñu ngă brơi kơ ƀing gih, yuakơ anŭn yơh jing tơlơi kiăng laĭ amăng Tơlơi Juăt laih anŭn amăng Tơlơi Pơtô Ƀing Pô Pơala.”

Amăng Ja̱ng Gơniă Truh Pơ Plei Hiam

(Luk 13:24)

13Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Mŭt găn bĕ pơ amăng ja̱ng gơniă, yuakơ amăng ja̱ng hluai ba nao pơ anih răm rai laih anŭn jơlan nao pơ anih anŭn jing amuñ yơh. Tui anŭn, hơmâo lu biă mă mơnuih mŭt găn nao pơ amăng ja̱ng anŭn. 14Samơ̆ amăng ja̱ng gơniă laih anŭn jơlan tơnap tap ba nao pơ anih hơdip yơh. Tui anŭn, kơnơ̆ng hơmâo ƀiă đôč mơnuih ruah mă kiăng mŭt pơ amăng ja̱ng anŭn.”

Kơyâo Hăng Boh Kơyâo

(Luk 6:43, 44)

15Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Răng bĕ kơ ƀing pô pơala ƀlŏr, jing hrup hăng ƀing buh mă klĭ triu gah rơngiao, rai pơ ƀing gih, samơ̆ gah lăm ƀing gơñu sĭt jing hrup hăng asâo tan kĕ pơrai biă mă yơh. 16Ƀing gih či thâo krăn ƀing gơñu yua mơ̆ng boh čroh gơñu pơtơbiă rai yơh. Ƀing gih thâo laih, kơyâo drơi ƀu pơtơbiă rai boh kơƀâo ôh laih anŭn hrĕ drơi kŏn pơtơbiă rai boh hra lơi? 17Amăng hơdră jơlan hrup hăng anŭn mơ̆n, kơyâo hiam pơtơbiă rai boh čroh hiam samơ̆ kơyâo sat pơtơbiă rai boh čroh sat yơh. 18Kơyâo hiam ƀu thâo pơtơbiă rai boh čroh sat ôh, laih anŭn kơyâo sat kŏn thâo pơtơbiă rai boh hiam lơi. 19Laih anŭn kơyâo pă ƀu pơtơbiă rai hơdôm boh hiam, arăng či dro̱m čuh hĭ amăng apui yơh. 20Tui anŭn, yua mơ̆ng hơdôm boh čroh ƀing pô pơala ƀlŏr pơtơbiă rai yơh, ƀing gih či dưi thâo krăn ƀing gơñu.”

Ƀing Mơnuih Yêsu Ƀu Thâo Krăn Ôh

(Luk 13:25-27)

21Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Hơmâo lu mơnuih iâu kơ Kâo nanao, ‘Ơ Khua Yang, Ơ Khua Yang,’ samơ̆ ƀu djơ̆ ôh abih bang ƀing gơñu anŭn či dưi jing ană plei Dêh Čar Ơi Adai; kơnơ̆ng kơ ƀing hlơi pô gưt tui tơlơi hơduah kiăng Ama kâo, jing Pô dŏ pơ adai adih, pô anŭn đôč yơh dưi mŭt. 22Amăng Hrơi Phat Kơđi Prŏng či hơmâo lu mơnuih laĭ hăng kâo tui anai, ‘Ơ Khua Yang, Ơ Khua Yang! Ƀu djơ̆ hăng anăn Ih ôh hă ƀing gơmơi laĭ lui hlâo? Ƀu djơ̆ hăng anăn Ih ôh hă ƀing gơmơi puh pơđuaĭ hĭ ƀing yang sat? Laih anŭn ƀu djơ̆ hăng anăn Ih ôh hă ƀing gơmơi ngă lu tơlơi mơsêh mơyang?’ 23Giŏng anŭn, Kâo či pơhiăp rơđah hăng ƀing gơñu tui anai, ‘Ơ ƀing mơnuih sat ƀai ăh, Kâo ƀu thâo krăn ƀing gih ôh. Đuaĭ ataih hĭ bĕ mơ̆ng Kâo!’ ”

Mơnuih Rơgơi Hăng Mơnuih Mlŭk Pơdơ̆ng Đĭ Sang

(Luk 6:47-49)

24Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Hlơi pô hơmư̆ hơdôm boh hiăp Kâo anai laih anŭn gưt tui, ñu anŭn hrup hăng mơnuih rơgơi thâo pơdơ̆ng đĭ sang ñu ƀơi anih boh pơtâo kơjăp yơh. 25Tơdang hơmâo hơjan prŏng, angĭn rơbŭ kơthel thut klă̱ nao pơ sang anŭn laih anŭn ia li̱ng rai, sang anŭn ƀu či rơbuh glưh hĭ ôh, yuakơ sang anŭn hơmâo atur dŏ ƀơi anih boh pơtâo kơjăp.”
26“Samơ̆ hlơi pô hơmư̆ hơdôm boh hiăp Kâo anai laih anŭn ƀu gưt tui ôh, ñu anŭn hrup hăng mơnuih mlŭk pơdơ̆ng đĭ sang ñu ƀơi anih lŏn čuah yơh. 27Tơdang hơmâo hơjan prŏng, angĭn rơbŭ kơthel thut klă̱ nao pơ sang anŭn laih anŭn ia li̱ng rai, sang anŭn či rơbuh glưh hĭ mơtam yơh laih anŭn tơlơi rơbuh rŭ ră anŭn jing kơtang biă mă.”

Tơlơi Dưi Yêsu

28Tơdang Yêsu pơhiăp giŏng laih abih hơdôm tơlơi anŭn, ƀing mơnuih lu dŏ hơmư̆ Ñu ƀơi bŏl čư̆ anŭn dŏ kơtuă hli̱ng hla̱ng biă mă kơ tơlơi Ñu pơtô, 29yuakơ ƀu djơ̆ hrup hăng ƀing nai pơtô Tơlơi Juăt pơtô kơ ƀing gơ̆ ôh, samơ̆ Ñu pơtô hrup hăng pô hơmâo tơlơi dưi biă mă.