7

Klei Phat Kđi Phung Mkăn

(Luk 6:37-38,41-42)

1“Đăm phat kđi arăng ôh, čiăng kơ arăng amâo phat kđi diih. 2Kyuadah tui si diih phat kđi arăng, arăng srăng phat kđi diih msĕ mơh; leh anăn hnơ̆ng diih mkă kơ arăng, arăng srăng mkă kơ diih msĕ mơh. 3Si ngă ih ƀuh hlăm ală ayŏng adei ih, ƀiădah ih amâo ƀuh ôh sa ƀĕ êda hlăm ală ih pô? 4Amâodah si ih dưi lač kơ ayŏng adei ih, ‘Brei kâo mă hĕ ƀruih mơ̆ng ală ih,’ êjai mâo sa ƀĕ êda hlăm ală ih pô? 5Ơ mnuih ai ngăm, mă hĕ êda mơ̆ng ală ih êlâo, leh anăn ih srăng ƀuh mngač dưi mă ƀruih mơ̆ng ală ayŏng adei ih.
6Đăm brei mnơ̆ng doh jăk kơ asâo ôh; leh anăn đăm hwiê añŭ diih ti anăp ŭn ôh, huĭdah diñu juă hĕ mnơ̆ng anăn leh anăn wir kĕ diih.”

Akâo Bĕ, Duah Bĕ, Khŏk Bĕ

(Luk 11:9-13)

7“Akâo bĕ, leh anăn arăng srăng brei kơ diih; duah bĕ, leh anăn diih srăng ƀuh; khŏk bĕ, leh anăn arăng srăng pŏk brei kơ diih. 8Kyuadah grăp čô hlei pô akâo, mă tŭ; hlei pô duah, ƀuh; leh anăn arăng pŏk brei kơ hlei pô khŏk. 9Amâodah hlei hlăm phung diih, tơdah anak êkei ñu akâo kpŭng, srăng brei boh tâo kơ gơ̆? 10Amâodah tơdah gơ̆ akâo kan, ñu srăng brei ala kơ gơ̆ mơ̆? 11Snăn tơdah diih jing phung jhat thâo brei mnơ̆ng jăk kơ phung anak diih, ƀai hĭn Ama diih hlăm adiê srăng brei mnơ̆ng jăk kơ hlei pô akâo kơ Ñu. 12Snăn ya klei diih čiăng phung mnuih ngă kơ diih, brei diih ngă msĕ snăn mơh kơ digơ̆; kyuadah klei anăn jing djŏ tui si klei bhiăn leh anăn klei phung khua pô hưn êlâo čih leh.”

Ƀăng Jang Kniă

(Luk 13:24)

13“Mŭt bĕ ti ƀăng jang kniă; kyuadah ƀăng jang ƀai leh anăn êlan prŏng atăt ba kơ klei rai luč, leh anăn phung mŭt tinăn jing lu. 14Bi ƀăng jang điêt leh anăn êlan kniă atăt ba kơ klei hdĭp, leh anăn jing ƀiă phung thâo bĭt ƀăng jang leh anăn êlan anăn.”

Ana Kyâo leh anăn Boh Ñu

(Luk 6:43-44)

15“Răng bĕ kơ phung khua pô hưn êlâo soh. Diñu hriê kơ diih hơô klĭt biăp, ƀiădah ti lam diñu jing asâo tan ră. 16Diih srăng thâo kral diñu tui si boh diñu. Arăng pĕ mơ̆ boh kriăk ƀâo mơ̆ng êruê, amâodah boh hra mơ̆ng hruĕ êruê? 17Snăn grăp ana kyâo jăk mâo boh jăk, ƀiădah ana kyâo jhat mâo boh jhat. 18Sa ƀĕ ana kyâo jăk amâo dưi mâo boh jhat ôh; kăn sa ƀĕ ana kyâo jhat dưi mâo boh jăk rei. 19Grăp ƀĕ ana kyâo amâo mâo boh jăk ôh arăng druôm hĕ leh anăn hwiê hlăm pui. 20Snăn diih srăng thâo kral diñu tui si boh diñu.”

Kâo Amâo Tuôm Thâo Kral Diih Ôh

(Luk 13:25-27)

21“Amâo djŏ ôh grăp čô hlei pô lač kơ kâo, ‘Ơ Khua Yang, Ơ Khua Yang’ srăng mŭt hlăm ƀuôn ala mtao adiê, ƀiădah knŏng hlei pô ngă tui si Ama kâo hlăm adiê čiăng. 22Hlăm hruê anăn srăng mâo lu mnuih lač kơ kâo, ‘Ơ Khua Yang, Ơ Khua Yang, amâo djŏ hĕ hmei tuôm hưn êlâo leh hlăm anăn ih, suôt yang jhat hlăm anăn ih, leh anăn ngă lu bruă myang hlăm anăn ih?’ 23Hlăk anăn kâo srăng lač klă kơ diñu, ‘Kâo amâo tuôm thâo kral diih ôh; đuĕ bĕ mơ̆ng kâo, Ơ phung soh jhat.’ ”

Dua Čô Mdơ̆ng Sang Mdê Mdê

(Luk 6:47-49)

24“Snăn yơh hlei pô hmư̆ klei kâo blŭ anei leh anăn gưt srăng jing msĕ si sa čô mnuih thâo mĭn mdơ̆ng sang ñu ti dlông boh tâo. 25Mâo adiê hjan, êa lip, leh anăn angĭn êbŭ ktang thut ngă kơ sang anăn, ƀiădah sang anăn amâo êbuh ôh, kyuadah arăng mdơ̆ng ñu leh ti dlông boh tâo. 26Ƀiădah hlei pô hmư̆ klei kâo blŭ anei leh anăn amâo gưt ôh srăng jing msĕ si sa čô mnuih mluk mdơ̆ng sang ñu ti dlông lăn čuah. 27Mâo adiê hjan, êa lip, leh anăn angĭn êbŭ ktang thut ngă kơ sang anăn, sang anăn êbuh, leh anăn rai jih.”

Klei Kơhưm Yêsu

28Tơdah leh Yêsu ruê̆ blŭ klei anăn, phung lu bi kngăr kơ klei Ñu mtô, 29kyuadah Ñu mtô kơ digơ̆ hŏng klei kơhưm, amâo djŏ msĕ si phung khua čih hră digơ̆ ôh.