8

Yexus Kho Tus Mob Ruas

(Malakaus 1.40-45; Lukas 5.12-16)

1Thaum Yexus nqis pem roob los, muaj neeg coob coob tuaj raws Yexus qab. 2Muaj ib tug txivneej mob ruas los txhos caug ntua ntawm Yexus hauv ntej thov hais tias, “Tus Tswv, yog koj txaus siab kho kuv tus mob, koj yeej kho tau kuv zoo.”
3Yexus txawm cev tes mus tuav nkaus tus ntawd thiab hais tias, “Kuv txaus siab pab koj. Koj tej ruas cia li zoo hlo!” Tamsim ntawd nws tej ruas txawm zoo tas huv tibsi lawm. 4Yexus hais rau nws hais tias, “Koj tsis txhob mus qhia zaj no rau leejtwg li, tiamsis koj cia li ncaj nraim mus cuag tus povthawj thiab kom nws saib hais tias koj tej ruas twb zoo lawm. Tom qab ntawd koj cia li nqa khoom mus fij rau Vajtswv raws li Mauxes tau qhia tseg, sawvdaws thiaj paub hais tias koj twb zoo lawm.”

Yexus Kho Tus Thawj Tubrog Tus Tubtxib

(Lukas 7.1-10)

5Thaum Yexus mus txog hauv lub nroog Kapena-us, muaj ib tug thawj tubrog pawg pua tuaj cuag Yexus. Nws thov Yexus hais tias, 6“Tus Tswv, kuv tus tubtxib mob heev tom tsev, nws tes taw twb txhav tas thiab nws txomnyem kawg.”
7Yexus hais tias, “Kuv yuav mus kho nws.”
8Tus thawj tubrog teb hais tias, “Tus Tswv, koj tsis txhob mus. Kuv yog ib tug uas tsis tsimnyog koj yuav mus hauv kuv lub tsev. Thov koj hais ib los xwb ces kuv tus tubtxib yeej yuav zoo. 9Txawm yog kuv los tseem muaj ib co hlob uas kav kuv, thiab kuv muaj ib co tubrog uas kuv kav. Yog kuv hais rau tus no hais tias, ‘Mus!’ ces nws txawm mus. Yog kuv hais rau tus tod hais tias, ‘Los!’ ces nws txawm los. Thiab yog kuv hais rau kuv tus tubtxib hais tias, ‘Ua li no!’ ces nws txawm ua li ntawd.”
10Thaum Yexus hnov tus thawj tubrog hais li ntawd, Yexus xav tsis thoob li, Yexus thiaj tig mus hais rau cov neeg coob coob uas raws Yexus qab hais tias, “Kuv qhia rau nej hais tias, txawm yog hauv cov Yixalayees los kuv tsis tau pom ib tug uas muaj kev ntseeg npaum li tus no. 11Kuv qhia rau nej hais tias, yuav muaj neeg coob coob tuaj sab hnubtuaj thiab tuaj sab hnubpoob tuaj. Lawv cov ntawd yuav nrog Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj lawv nyob ua ke hauv Vajtswv lub Tebchaws. 12Tiamsis cov neeg uas twb tsimnyog yuav tau mus nyob hauv Vajtswv lub Tebchaws, lawv yuav tsis tau mus, rau qhov lawv tsis mloog Vajtswv lus. Lawv yuav raug muab pov rau hauv qhov uas tsaus ntuj nti. Lawv yuav quaj qw tom hniav qawv qhov ntawd.” 13Yexus txawm hais rau tus thawj tubrog ntawd hais tias, “Koj cia li rov qab mus tsev, koj tus tubtxib yuav zoo raws li koj ntseeg.” Ces tamsim ntawd tus thawj tubrog tus tubtxib tom tsev txawm zoo lawm.

Yexus Kho Petus Niam Tais

(Malakaus 1.29-34; Lukas 4.38-41)

14Thaum Yexus mus rau hauv Petus tsev, Yexus pom Petus niamtais ua npaws thiab pw saum txaj. 15Yexus tuav nws txhais tes; ces nws txawm zoo thiab nws sawv los ua zaub ua mov rau Yexus noj.
16Thaum yuav tsaus ntuj muaj neeg coj tej neeg uas raug dab tuaj cuag Yexus. Yexus hais tib los xwb ces dab txawm tawm lawm, thiab Yexus kho tej neeg uas muaj mob txhua tus zoo huv tibsi. 17Yexus ua li ntawd kom muaj tiav raws li Yaxayas tus uas cev Vajtswv lus tau qhia tseg lawm hais tias, “Nws muab peb tej kev tsaus muag tshem thiab nws ris peb tej kev mob kev nkeeg mus lawm.”

Tus uas Xav Nrog Yexus Mus

(Lukas 9.57-62)

18Thaum Yexus pom muaj neeg coob coob nyob puagncig nws, Yexus txawm hais rau cov thwjtim hais tias, “Cia li mus rau sab hiavtxwv tim ub.” 19Muaj ib tug xibhwb qhia Vajtswv txoj Kevcai tuaj cuag Yexus thiab hais tias, “Xibhwb, kuv yuav nrog koj mus, txawm yog koj yuav mus qhov twg los kuv yuav nrog koj mus.”
20Yexus teb tus ntawd hais tias, “Txawm yog hma los muaj qhov nkaum, thiab noog los muaj zes, tiamsis Neeg Leej Tub tsis muaj chaw pw.”
21Muaj dua ib tug uas yog ib tug thwjtim hais tias, “Tus Tswv, thov cia kuv mus faus kuv txiv tso, kuv mam li nrog koj mus.”
22Yexus teb hais tias, “Koj cia li nrog kuv mus, cia cov neeg tuag faus lawv tus tuag.”

Yexus Txwv Cua

(Malakaus 4.35-41; Lukas 8.22-25)

23Tom qab ntawd Yexus nce mus rau hauv lub nkoj, thiab nws cov thwjtim nrog nws mus. 24Tamsim ntawd txawm muaj cua daj cua dub hlob heev ntsawj dej ntas los ntaus lub nkoj ua rau lub nkoj twb yuav tog. Tiamsis thaum ntawd Yexus pw tsaug zog lawm. 25Cov thwjtim txawm mus tsa Yexus thiab hais tias, “Tus Tswv, thov koj pab peb, peb twb yuav tuag!”
26Yexus teb hais tias, “Ua li cas nej yuav ntshai ua luaj? Ua li cas nej kev ntseeg yuav tsawg ua luaj?” Yexus txawm sawv tsees los txwv cua thiab dej, cua txawm tu thiab dej tsis ntas lawm.
27Cov thwjtim xav tsis thoob li, lawv sib tham hais tias, “Tus no yog leejtwg, ua li cas cua thiab dej ho mloog nws lus!”

Yexus Kho Ob Tug Neeg Raug Dab

(Malakaus 5.1-20; Lukas 8.26-39)

28Thaum Yexus mus txog ntawm cheebtsam Nkadalas uas nyob rau sab ntug hiavtxwv tim ub, Yexus txawm ntsib ob tug txivneej uas raug dab tawm tom roob toj ntxas los. Nkawd tsiv kawg li, tsis muaj leejtwg kam taug txojkev ntawd. 29Thaum Yexus ntsib dheev nkawd, nkawd txawm qw nrov nrov hais tias, “Vajtswv tus Tub, koj tuaj thab wb ua dabtsi? Twb tsis tau txog lub sijhawm, koj txawm siv tuaj tsimtxom wb lawm los?”
30Nyob tsis deb ntawd, muaj ib pab npua coob coob tabtom nrhiav noj. 31Cov dab txawm thov Yexus hais tias, “Yog koj yuav ntiab peb tawm mus, thov cia peb mus rau hauv pab npua ntawd.”
32Yexus hais rau cov dab ntawd hais tias, “Cia li mus.” Cov dab mus nkag rau pab npua, ces pab npua txawm dhia mus poob tsag tsua rau hauv hiavtxwv tuag tas huv tibsi lawm.
33Cov neeg uas zov npua ntawd txawm khiav mus rau hauv nroog, qhia tej xwm ntawd thiab qhia zaj uas dab tawm hauv ob tug txivneej ntawd rau sawvdaws mloog. 34Cov neeg uas nyob hauv nroog txawm tawm tuaj saib Yexus; thaum lawv pom Yexus, lawv txawm thov kom Yexus tawm hauv lawv cheebtsam ntawd mus rau lwm qhov.