8

Yêsu Bi Hlao Sa Čô Mnuih Djŏ Phŭng

(Mark 1:40-45; Luk 5:12-16)

1Tơdah Yêsu trŭn mơ̆ng čư̆, mâo lu mnuih tui hlue Ñu. 2Nĕ anei, mâo sa čô mnuih djŏ phŭng nao kơ Ñu, buôn ti anăp Ñu, leh anăn lač, “Ơ Khua Yang, tơdah ih čiăng, ih dưi bi doh kâo.”
3Yêsu yơr kngan, ruêh ñu, leh anăn lač, “Kâo čiăng mơh, jing doh bĕ!” Bhiâo riâo rit phŭng ñu doh mtam. 4Leh anăn Yêsu lač kơ ñu, “Răng bĕ, đăm yăl dliê klei anei kơ arăng ôh, ƀiădah nao bi êdah bĕ ih pô kơ khua ngă yang leh anăn myơr mnơ̆ng tui si Y-Môis mtă leh, čiăng bi sĭt klei anei ti anăp phung ƀuôn sang.”

Yêsu Bi Hlao Dĭng Buăl Sa Čô Khua Kahan Rôm

(Luk 7:1-10)

5Êjai Yêsu mŭt ti ƀuôn Kapernum, sa čô khua kahan kiă sa êtuh čô hriê kwưh kơ Ñu 6leh anăn lač, “Ơ Khua Yang, dĭng buăl kâo dôk đih hlăm sang êwiên ruă kjham snăk.” 7Yêsu lač kơ gơ̆, “Kâo srăng nao bi hlao ñu.” 8Ƀiădah khua kahan anăn lŏ wĭt lač kơ Yêsu, “Ơ Khua Yang, kâo amâo năng ôh jum ih mŭt hlăm sang kâo; ƀiădah knŏng brei ih mtă, leh anăn dĭng buăl kâo srăng hlao. 9Kyuadah kâo pô msĕ mơh dôk ti gŭ arăng, leh anăn mâo lu phung kahan dôk ti gŭ kâo. Kâo mtă kơ sa čô anei, ‘Nao bĕ,’ leh anăn gơ̆ nao; leh anăn kơ sa čô mkăn, ‘Hriê bĕ,’ leh anăn gơ̆ hriê; leh anăn kơ hlŭn kâo, ‘Ngă snei,’ leh anăn gơ̆ ngă.” 10Tơdah Yêsu hmư̆ khua kahan anăn, Ñu bi kngăr leh anăn lač kơ phung tui hlue Ñu, “Sĭt nik kâo lač kơ diih, wăt hlăm čar Israel kâo ka tuôm ƀuh ôh mnuih mâo klei đăo prŏng msĕ snăn. 11Kâo hưn kơ diih, mâo lu mnuih srăng hriê mơ̆ng ngŏ mơ̆ng yŭ leh anăn dôk gŭ kơ klei huă mnăm mbĭt hŏng Y-Abraham, Y-Isăk, leh anăn Y-Yakôp hlăm ƀuôn ala mtao adiê, 12êjai phung anak ƀuôn ala mtao pô arăng srăng hwiê hlăm anôk mmăt ti tač; tinăn diñu srăng hia leh anăn kriêt êgei.” 13Leh anăn Yêsu lač kơ khua kahan, “Nao bĕ, brei klei anăn truh tui si klei ih đăo.” Djŏ mông anăn mtam dĭng buăl ñu hlao.

Yêsu Bi Hlao Lu Mnuih

(Mark 1:29-34; Luk 4:38-41)

14Tơdah Yêsu mŭt hlăm sang Y-Pêtrôs, Ñu ƀuh kmha mniê Y-Pêtrôs dôk đih êngoh. 15Yêsu ruêh ti kngan gơ̆, leh anăn gơ̆ hlao êngoh. Gơ̆ kgŭ leh anăn mă bruă đru Ñu. 16Tlam anăn diñu atăt ba kơ Yêsu lu mnuih mâo yang jhat dôk hlăm digơ̆. Ñu suôt phung yang jhat anăn hŏng sa boh blŭ, leh anăn bi hlao jih jang phung ruă duam. 17Klei anei čiăng bi sĭt klei khua pô hưn êlâo Y-Êsai blŭ leh, “Ñu mă jih klei awăt drei leh anăn klam klei ruă drei.”

Ya Klei Djŏ Čiăng Tui Hlue Yêsu

(Luk 9:57-62)

18Tơdah Yêsu ƀuh phung lu jŭm dar Ñu, Ñu mtă brei găn nao hang nah dih. 19Mâo sa čô khua čih hră hriê leh anăn lač kơ Ñu, “Ơ Nai, kâo srăng tui hlue ih ti anôk ih nao.” 20Yêsu lač kơ gơ̆, “Phung mja mâo ƀăng, phung čĭm hlăm adiê mâo hruh, ƀiădah Anak Mnuih amâo mâo anôk đal kŏ Ñu ôh.” 21Lŏ mâo sa čô ƀĭng kna mkăn lač kơ Ñu, “Ơ Khua Yang, brei kâo nao dơr hĕ ama kâo êlâo.” 22Ƀiădah Yêsu lač kơ ñu, “Tui hlue kâo bĕ, leh anăn lui phung djiê dơr mă mnuih djiê diñu pô.”

Yêsu Ghă Angĭn Êbŭ

(Mark 4:35-41; Luk 8:22-25)

23Tơdah Ñu đĭ leh hlăm čhŏng, phung ƀĭng kna Ñu tui hlue Ñu. 24Nĕ anei, mâo angĭn êbŭ ti êa ksĭ tơl êa poh yă čiăng bi kngăm čhŏng. Ƀiădah Yêsu dôk pĭt. 25Phung ƀĭng kna nao êrâo Ñu, lač, “Ơ Khua Yang, bi mtlaih hmei bĕ; drei srăng djiê yơh!”
26Yêsu lač kơ digơ̆, “Si ngă diih huĭ, Ơ phung mnuih mâo klei đăo điêt?” Ñu kgŭ mtam, ghă angĭn leh anăn êa ksĭ, snăn mâo klei êngăn yơh. 27Phung anăn bi kngăr, lač, “Hlei mnuih anei jing tơl wăt angĭn leh anăn êa ksĭ gưt kơ Ñu mơh?”

Yêsu Bi Hlao Dua Čô Êkei Yang Jhat Ngă

(Mark 5:1-20; Luk 8:26-39)

28Tơdah Ñu truh leh ti hang nah dih hlăm čar phung Gađara, dua čô mnuih yang jhat ngă bi tuôm hŏng Ñu. Digơ̆ hriê mơ̆ng anôk msat, ngă jhŏng snăk tơl amâo mâo mnuih dưi găn êlan anăn ôh. 29Digơ̆ ur kraih, “Ya klei ih mâo hŏng hmei, Ơ Anak Aê Diê? Ih hriê tinei čiăng bi knap hmei êlâo hruê bi kčah mơ̆?” 30Kbưi ƀiă mơ̆ng anăn, mâo lu drei ŭn dôk hiu ƀơ̆ng. 31Phung yang jhat kwưh kơ Yêsu, “Tơdah ih suôt hmei, brei hmei mŭt hlăm ŭn anăn.” 32Ñu lač kơ digơ̆, “Nao bĕ.” Snăn phung yang jhat kbiă leh anăn mŭt hlăm phung ŭn. Nĕ anei, jih jang ŭn anăn êran trŭn čư̆ dơ̆ng, kdâo hlăm êa ksĭ, leh anăn djiê mơngăt jih. 33Phung mgăt ŭn êran đuĕ mŭt hlăm ƀuôn leh anăn hưn jih klei truh leh kơ phung ŭn wăt kơ phung dua čô yang jhat ngă anăn. 34Snăn, jih jang mnuih ƀuôn sang kbiă nao bi tuôm hŏng Yêsu. Tơdah ƀuh Ñu leh, digơ̆ kwưh kơ Yêsu đuĕ mơ̆ng krĭng digơ̆.