9

Yê-su Táq Bán Cũai A‑ĩ Coang

(Mac 2:1-12; Luca 5:17-26)

1Yê-su chỗn loah tâng tuoc. Chơ án clong loah yáng tooh dỡq clóng, cớp mut tâng vil án. 2Bữn máh cũai samiang dững pỡ Yê-su manoaq a‑ĩ coang. Án bếq tâng cantrang. Yê-su hữm mứt alới ki sa‑âm lứq. Ngkíq án pai chóq samiang a‑ĩ coang ki neq: “Yớu ơi! Chỗi ngcŏh ntrớu! Lôih mới cứq táh yỗn!”
3Bo ki bữn cũai yống rit ỡt ngki tê. Alới tếng tâng mứt neq: “Cũai nâi yoc ễ táq chớc máh Yiang Sursĩ tê. Ngkíq máh santoiq án pai la machớng án acrieiq Yiang Sursĩ chơ.”
4Ma Yê-su khoiq dáng alới chanchớm ngkíq. Chơ án blớh alới neq: “Nŏ́q anhia chanchớm ŏ́c sâuq ngkíq tâng mứt anhia? 5Santoiq aléq anhia sâng ien hỡn yỗn cứq atỡng? Ien cứq atỡng cũai a‑ĩ coang neq: ‘Lôih mới cứq táh yỗn,’ tỡ la ‘Mới yuor tayứng, chơ pỡq.’ 6Ma sanua cứq ễ táq yỗn cũai a‑ĩ nâi cỡt bán, dŏq yỗn anhia dáng samoât samơi, cứq Con Yiang Cỡt Cũai bữn chớc tâng dỡi nâi. Cứq têq táh lôih cũai.”
 Moâm ki Yê-su atỡng cũai a‑ĩ coang neq: “Cứq ớn mới yuor tayứng! Mới ĩt dỗl cantrang mới! Chơ mới chu loah pỡ dống mới!”
7Chơ cũai a‑ĩ ki yuor tayứng cớp chu pỡ dống án. 8Bo cũai clứng ki hữm ranáq nâi, alới sâng dớt lứq, cớp alới khễn Yiang Sursĩ cỗ án yỗn cũai bữn chớc ngkíq.

Yê-su Arô Mathia

(Mac 2:13-17; Luca 5:27-32)

9Chơ Yê-su loŏh tễ ntốq ki. Bo án pỡq án hữm manoaq samiang ramứh Mathia tacu táq ranáq tâng dống noau parỗm ĩt práq thễq. Yê-su ớn án neq: “Mới puai cứq!”
 Chơ Mathia yuor tayứng cớp puai Yê-su.
10Moâm ki Yê-su tacu cha tâng dống Mathia. Ỡt ngki bữn clứng cũai toâq cha parnơi nứng Yê-su cớp tỗp rien tễ án. Alới ki la cũai parỗm ĩt práq thễq cớp máh cũai lôih canŏ́h hỡ. 11Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasi hữm ŏ́c ki, chơ alới blớh tỗp rien tễ Yê-su neq: “Nŏ́q thâi anhia cha parnơi cớp cũai parỗm ĩt práq thễq cớp cũai lôih canŏ́h?”
12Tữ Yê-su sâng alới pai ngkíq, án ta‑ỡi alới neq: “Cũai bán o tỡ bữn sễq yỗn noau palai. Ma ống cũai a‑ĩ sâng cóq sễq yỗn noau palai. 13Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q, án khoiq pai neq:
  ‘Cứq yoc anhia manoaq ayooq táq manoaq
   hỡn tễ cứq yoc anhia dững máh charán chiau sang yỗn cứq.’
Cóq anhia pỡq rien yỗn dáng raloaih santoiq ki. Cứq tỡ bữn toâq pỡ nâi dŏq arô cũai ca ngin alới tanoang o, ma cứq toâq pỡ nâi dŏq arô cũai ca dáng alới bữn lôih.”

Yê-su Atỡng Tễ Ót Sana

(Mac 2:18-22; Luca 5:33-39)

14Moâm ki tỗp rien tễ Yang toâq pỡ Yê-su, cớp alới blớh án neq: “Nŏ́q tỗp hếq cớp tỗp Pha-rasi dốq rưoh tangái ót sana, dŏq hếq chanchớm tễ ngê Yiang Sursĩ sâng, ma tỗp rien tễ thâi, alới tỡ bữn táq machớng hếq?”
15Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Khân bữn samiang ĩt lacuoi, bo yớu án pỡq racoâiq cớp án, alới sâng bũi. Ma tữ alới chu tễ racoâiq, alới miar ỡt. Tữ ki alới ót sana dŏq sanhữ loah yớu alới.
16“Tỡ bữn noau tamoal aroâiq tamái tâng tampâc khoiq anhỗh. Khân noau táq ngkíq, ramoal ki carớn cớp ra‑ŏ́c aroâiq anhỗh. Ngkíq raháq ki cỡt la‑a lứq ễn. 17Cớp tỡ bữn noau chiaq blŏ́ng tamái tâng aluoi ngcâr khoiq tiaq chơ. Khân noau táq ngkíq, blŏ́ng ki cỡt puaiq, cớp acán pa‑át ki táq yỗn aluoi ngcâr padŏ́h. Chơ aluoi ngcâr cớp blŏ́ng ki pứt nheq. Ma blŏ́ng tamái cóq chóq tâng aluoi ngcâr tamái.”

Yê-su Táq Bán Bar Náq Mansễm

(Mac 5:21-43; Luca 8:40-56)

18Bo Yê-su atỡng alới ki, bữn manoaq samiang ndỡm muoi dống sang tỗp I-sarel toâq pỡ Yê-su. Cũai ki sacốh racớl yáng moat Yê-su, cớp pai neq: “Con mansễm cứq khoiq cuchĩt chơ. Cứq sễq thâi toâq satoaq atĩ tâng tỗ án, chơ án bữn tamoong loah.”
19Ngkíq Yê-su yuor tayứng pỡq parnơi cớp mpoaq con ki. Dếh tỗp rien tễ Yê-su hỡ pỡq.
20Bo ki bữn manoaq mansễm toâq yáng clĩ Yê-su. Mansễm ki a‑ĩ toŏh siet khoiq muoi chít la bar cumo chơ, ma aham tỡ nai yốt. Ngkíq án satoaq tuoiq chễu au tuar Yê-su. 21Mansễm ki chanchớm tâng mứt án neq: “Khân cứq satoaq tampâc Yê-su, cứq lứq cỡt bán.”
22Yê-su píh luliaq chu clĩ. Tữ án hữm mansễm ki, chơ án pai neq: “Niang ơi, mới chỗi ngcŏh ntrớu. Cỗ mới sa‑âm, tỗ mới cỡt bán chơ.” Bo ki toâp mansễm ki cỡt bán.
23Moâm ki Yê-su mut tâng dống cũai ndỡm dống sang tỗp I-sarel. Án hữm alới nhiam u‑ỗi casang lứq. 24Án atỡng alới neq: “Nheq tữh anhia loŏh toâp tễ dống nâi! Mansễm nâi tỡ bữn cuchĩt; án bếq sâng!”
 Ma máh cũai ki cacháng cớp ayê ra‑ac Yê-su.
25Toâq máh cũai clứng loŏh nheq tễ dống, Yê-su mut tâng clống mansễm ca khoiq cuchĩt. Chơ án tếc atĩ amŏq ki. Ngkíq amŏq ki yuor tayứng. 26Ranáq nâi cỡt parhan la‑ữt la‑ữi dũ ntốq tâng cruang ki.

Yê-su Táq Bán Bar Náq Cũai Sũt Moat

27Tữ Yê-su loŏh tễ ntốq ki, bữn bar náq cũai sũt moat puai ntun clĩ án. Alới sabau casang lứq neq: “Ncháu ơi! Ncháu ca tễ tŏ́ng toiq puo Davĩt! Sễq Ncháu sarũiq táq hếq nứng!”
28Bo Yê-su mut tâng dống, bar náq cũai sũt ki toâq pỡ án. Yê-su blớh alới neq: “Anhia lứq sa‑âm cứq têq táq ranáq nâi tỡ?”
 Alới bar náq ki ta‑ỡi neq: “Hếq lứq sa‑âm, Ncháu ơi!”
29Chơ Yê-su satoaq atĩ tâng moat alới bar náq ki, cớp án pai neq: “Machớng anhia sa‑âm, lứq cỡt ngkíq!”
30Ngkíq moat bar náq ki cỡt blang loah. Ma Yê-su patâp alới samoât lứq neq: “Anhia chỗi atỡng yỗn cũai canŏ́h dáng tễ ŏ́c nâi!”
31Ma vớt alới loŏh tễ dống ki, alới atỡng la‑ữt la‑ữi tễ ranáq Yê-su táq tâng dũ ntốq tâng cruang ki.

Yê-su Táq Bán Cũai Ngong

32Bo bar náq cũai sũt moat loŏh tễ ntốq ki, bữn cũai canŏ́h dững pỡ Yê-su manoaq cũai ngong. Án cỡt ngong cỗ bữn yiang sâuq táq án. 33Moâm Yê-su tuih aloŏh yiang sâuq tễ cũai ngong ki, chơ cũai ngong ki têq táq ntỡng loah. Nheq tữh cũai clứng ki sâng dớt lứq, cớp alới pai neq: “Hái tỡ nai hữm ranáq nneq toâq pỡ cruang I-sarel!”
34Ma tỗp Pha-rasi pai neq: “Yiang ca sốt nheq máh yiang sâuq, yiang ki toâp yỗn cũai nâi bữn chớc têq tuih aloŏh yiang sâuq.”

Yê-su Sâng Sarũiq Táq Máh Cũai

35Yê-su pỡq sa‑óh vil toâr vil cớt, atỡng tâng máh dống sang cũai I-sarel. Án atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ táq sốt, cớp án táq bán dũ ramứh cũai bữn a‑ĩ. 36Toâq án hữm cũai clứng, mứt án sâng sarũiq táq máh cũai ki, yuaq alới tỡ dáng táq ntrớu, cớp alới parsáng-parsaiq, samoât riang charán cữu ŏ́q cũai mantán. 37Ngkíq Yê-su pai chóq tỗp rien tễ án neq: “Saro tâng sarái la‑a khoiq chĩn lứq chơ, ma bữn bĩq náq cũai pỡq sot saro ki. 38Cóq anhia câu sễq tễ Ncháu sarái, yỗn án ớn sa‑ữi náq pỡq sot saro ki.”