9

Yexus Kho Tus Txivneej uas Tuag Tes Tuag Taw

(Malakaus 2.1-12; Lukas 5.17-26)

1Yexus txawm nce mus rau hauv nkoj thiab hla hiavtxwv rov los txog rau hauv nws lub nroog, 2txawm muaj neeg muab pam qhwv ib tug txivneej tuag tes tuag taw kwv tuaj cuag Yexus. Thaum Yexus pom hais tias lawv muaj kev ntseeg heev li ntawd, Yexus thiaj hais rau tus tuag tes tuag taw ntawd hais tias, “Metub, koj tsis txhob nyuaj siab! Kuv twb zam koj lub txim lawm.”
3Muaj cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai qee leej sib tham hais tias, “Tus txivneej no hais lus saib tsis taus Vajtswv!”
4Yexus twb paub tej uas lawv hais lawm, nws thiaj hais rau lawv hais tias, “Ua li cas nej yuav xav phem ua luaj li? 5Lo lus uas hais tias, ‘Kuv twb zam koj lub txim lawm,’ lossis lo lus uas hais tias, ‘Koj cia li sawv tsees mus tsev. Ob los no lo twg yuav yoojyim hais dua’? 6Kuv ua li no qhia rau nej paub hais tias, Neeg Leej Tub muaj hwjchim hauv ntiajteb no zam txim rau neeg.” Yexus thiaj hais rau tus txivneej uas tuag tes tuag taw hais tias, “Koj cia li sawv thiab nqa koj daim pam mus tsev!”
7Tus txivneej ntawd txawm sawv tsees mus tsev lawm. 8Thaum sawvdaws pom li ntawd, lawv ntshai kawg thiab lawv ua Vajtswv tsaug, rau qhov Vajtswv twb pub hwjchim rau neeg lawm.

Yexus Hu Mathais

(Malakaus 2.13-17; Lukas 5.27-32)

9Yexus txawm tawm qhov ntawd mus, thaum nws tabtom taug kev mus, nws pom ib tug txivneej sau se hu ua Mathais, zaum ntawm lub rooj sau se. Yexus hais rau Mathais hais tias, “Koj cia li nrog kuv mus.” Ces Mathais txawm sawv tsees nrog Yexus mus.
10Thaum Yexus tabtom noj mov hauv Mathais tsev, cov neeg sau se thiab cov neeg txhaum ntau leej tuaj nrog Yexus thiab nws cov thwjtim zaum ntawm rooj noj mov ua ke. 11Thaum cov Falixais pom li ntawd, lawv txawm nug Yexus cov thwjtim hais tias, “Ua li cas nej tus xibhwb nrog cov neeg sau se thiab cov neeg txhaum noj mov ua ke?”
12Yexus hnov lawv sib tham li ntawd, nws teb hais tias, “Cov neeg tsis muaj mob yeej tsis mus cuag kws tshuaj, tsuas yog cov neeg muaj mob thiaj mus cuag kws tshuaj xwb. 13Nej cia li mus nyeem Vajtswv Txojlus uas hais tias, ‘Qhov uas kuv xav tau yog, kom nej muaj lub siab hlub, tsis yog tus tsiaj uas muab tua theej txhoj,’ rau qhov kuv tsis yog los hu cov neeg ncaj ncees, tiamsis yog kuv los hu cov neeg txhaum.”

Nug Txog Kevcai Yoo Mov

(Malakaus 2.18-22; Lukas 5.33-39)

14Tom qab ntawd Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai rau dej, cov thwjtim txawm tuaj nug Yexus hais tias, “Ua li cas peb cov thiab cov Falixais pheej ua kevcai yoo mov, tiamsis koj cov thwjtim tsis ua li?”
15Yexus teb lawv hais tias, “Nej xav hais tias thaum tus nraug vauv tseem nrog nws cov phoojywg noj tshoob ua ke, lawv yuav nyuaj siab no los? Lawv yeej tsis nyuaj siab li! Tiamsis thaum txog lub sijhawm uas luag coj tus nraug vauv mus lawm, ces lawv yuav yoo mov.”
16“Yeej tsis muaj leejtwg yuav muab ib daim ntaub tshiab los ntxiv lub tsho qub, yog nws ua li ntawd, daim ntaub tshiab yuav rub ua rau lub tsho qub hajyam ntuag loj xwb. 17Thiab tsis muaj leejtwg yuav muab cov cawv txiv hmab tshiab ntim rau hauv lub hnab tawv qub. Yog nws ua li ntawd, lub hnab tawv qub yuav tawg cov cawv txiv hmab yuav los tas, thiab lub hnab tawv yuav tsis zoo siv lawm. Tiamsis cov cawv txiv hmab tshiab yuav tsum muab ntim rau hauv lub hnab tawv tshiab, lub hnab tawv thiaj tsis tawg, cov cawv txiv hmab thiaj tsis txeej.”

Nom Tus Ntxhais thiab Tus Pojniam uas Kov Yexus Tw Tsho

(Malakaus 5.21-43; Lukas 8.40-56)

18Thaum Yexus tseem tabtom hais li ntawd rau lawv, cov Yudais ib tug nom txawm tuaj txhos caug ntawm Yexus kotaw thiab thov hais tias, “Kuv tus ntxhais nyuam qhuav tu siav nrho no, thov koj mus tsa tes rau saum nws, nws thiaj yuav ciaj rov los.” 19Yexus txawm sawv tsees nrog tus nom ntawd mus, Yexus cov thwjtim nrog Yexus mus thiab.
20Thaum ntawd, muaj ib tug pojniam coj khaubncaws tau kaum ob xyoos tsis tu li, nws txiv ntiag los rau ntawm Yexus nraubqaum thiab kov Yexus lub tw tsho. 21Nws xav hais tias, “Yog kuv kov Yexus lub tw tsho, kuv tus mob yuav zoo.”
22Yexus tig hlo saib tus pojniam ntawd, thiab hais rau nws hais tias, “Me ntxhais, koj tsis txhob nyuaj siab! Vim koj ntseeg, koj tus mob thiaj zoo lawm.” Tamsim ntawd tus pojniam ntawd tus mob txawm zoo hlo lawm.
23Thaum Yexus mus txog hauv tus nom ntawd lub tsev, nws pom cov neeg tshuab qeej ntaus nruas thiab sawvdaws quaj nyiav ntshoo nrooj. 24Yexus txawm hais kom cov neeg ntawd tawm mus rau nraum zoov thiab hais tias, “Tus ntxhais no tsis tuag, nws tsaug zog xwb!” Ces sawvdaws txawm luag Yexus zom zaws. 25Thaum cov neeg tawm mus tas lawm, Yexus txawm mus rau hauv chav uas lawv tso tus ntxhais ntawd, thiab tuav nkaus tus ntxhais ntawd txhais tes, ces tus ntxhais ntawd txawm sawv tsees. 26Zaj no nrov ncha moo lug mus thoob plaws cheebtsam ntawd.

Yexus Kho Ob Tug Neeg Digmuag

27Thaum Yexus tawm qhov ntawd thiab taug kev mus, muaj ob tug txivneej digmuag raws nws qab. Nkawd hu Yexus nrov nrov hais tias, “Daviv tus Tub, thov koj hlub wb!”
28Thaum Yexus mus rau hauv tsev lawm, ob tug txivneej digmuag ntawd txawm los cuag nws. Yexus nug nkawd hais tias, “Neb puas ntseeg hais tias kuv kho tau neb?”
 Nkawd teb hais tias, “Tus Tswv, wb ntseeg.”
29Ces Yexus txawm kov nkawd ob lub qhovmuag thiab hais tias, “Cia li muaj raws li neb ntseeg!” 30Nkawd txawm rov pom kev li qub lawm. Yexus txwv nkawd hais tias, “Neb tsis txhob qhia zaj no rau leejtwg li!”
31Tiamsis nkawd tawm mus thiab qhia Yexus lub moo nrov ncha mus thoob plaws cheebtsam ntawd.

Yexus Kho Tus Txivneej uas Hais Tsis Tau Lus

32Thaum ob tug txivneej digmuag ntawd tabtom tawm mus, txawm muaj neeg coj ib tug txivneej uas raug dab thiab hais tsis tau lus tuaj cuag Yexus. 33Thaum Yexus ntiab dab tawm lawm, tamsim ntawd tus txivneej ntawd txawm hais tau lus. Sawvdaws xav tsis thoob thiab hais tias, “Peb tsis tau pom dua li no nyob hauv lub tebchaws Yixalayees li!” 34Tiamsis cov Falixais hais tias, “Yog Ntxwgnyoog uas yog dab tus thawj pub hwjchim rau nws, nws thiaj ntiab tau dab tawm.”

Yexus Hlub Cov neeg Sawvdaws

35Yexus mus txhua nrho hauv tej nroog thiab hauv tej zos. Nws qhuab qhia hauv tej tsev sablaj, nws qhia Txojmoo Zoo uas hais txog Vajtswv lub Tebchaws, thiab kho tej neeg uas muaj mob, txawm yog tus mob li cas los Yexus kho tau zoo huv tibsi. 36Thaum Yexus saib cov neeg coob coob ntawd, nws hlub lawv kawg li, rau qhov lawv ntxhov siab thiab tsis muaj leejtwg pab lawv, lawv zoo ib yam li pab yaj uas tsis muaj tus tswv yug. 37Ces Yexus hais rau nws cov thwjtim hais tias, “Cov nplej uas zoo hlais lawm muaj ntau, tiamsis cov neeg uas hlais muaj tsawg. 38Nej cia li thov tus tswv teb kom nws txib dua ib co neeg mus pab hlais nws cov nplej.”