9

Yêsu Bi Hlao Sa Čô Mnuih Êwiên

(Mark 2:1-12; Luk 5:17-26)

1Yêsu đĭ čhŏng găn êa ksĭ leh anăn truh kơ ƀuôn Ñu pô. 2Leh anăn nĕ anei, arăng kkung ba kơ Ñu sa čô êkei êwiên dôk đih ti jhưng pĭt. Tơdah Yêsu ƀuh klei đăo phung anăn, Ñu lač kơ êkei êwiên, “Ơ dam, mơak bĕ ih, kyuadah klei soh ih pap brei leh.” 3Nĕ anei, mâo đa đa phung khua čih hră mĭn hlăm ai tiê diñu, “Mnuih anei blŭ mgao hŏng Aê Diê.” 4Ƀiădah Yêsu thâo leh klei mĭn diñu leh anăn lač, “Si ngă diih mĭn klei jhat msĕ snăn hlăm ai tiê diih? 5Ya klei ênưih hĭn lač, ‘Klei soh ih pap brei leh,’ amâodah lač, ‘Kgŭ leh anăn êbat bĕ?’ 6Ƀiădah čiăng brei diih thâo kơ Anak Mnuih mâo klei dưi pap brei klei soh ti lăn ala” — Yêsu lŏ lač kơ mnuih êwiên — “Kgŭ mă jhưng pĭt ih leh anăn wĭt kơ sang.” 7Snăn gơ̆ kgŭ leh anăn wĭt kơ sang. 8Tơdah phung lu ƀuh klei anăn diñu huĭ, leh anăn diñu mpŭ mni kơ Aê Diê, kyuadah Ñu brei leh klei dưi msĕ snăn kơ phung mnuih.

Yêsu Iêu Y-Mathiơ

(Mark 2:13-17; Luk 5:27-32)

9Êjai Yêsu đuĕ mơ̆ng anăn, Ñu ƀuh sa čô êkei anăn gơ̆ Y-Mathiơ dôk gŭ ti adŭ rĭng jia. Yêsu lač kơ gơ̆, “Tui hlue kâo.” Gơ̆ kgŭ leh anăn tui hlue Ñu.
10Êjai Yêsu dôk huă ƀơ̆ng hlăm sang Y-Mathiơ, mâo lu phung rĭng jia leh anăn phung soh hriê dôk huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng Yêsu leh anăn phung ƀĭng kna Ñu. 11Tơdah phung Pharisi ƀuh klei anăn, digơ̆ lač kơ phung ƀĭng kna Yêsu, “Si ngă khua diih huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng phung rĭng jia leh anăn hŏng phung soh lĕ?” 12Ƀiădah tơdah Yêsu hmư̆ klei anăn, Ñu lač kơ digơ̆, “Amâo djŏ phung suaih asei mlei ôh čiăng kơ aê êa drao, ƀiădah phung ruă duam. 13Nao bĕ leh anăn hriăm bi thâo si čiăng lač klei blŭ anei, ‘Kâo čiăng klei pap mñai, amâo djŏ mnơ̆ng ngă yang ôh.’ Kyuadah kâo hriê amâo djŏ čiăng iêu phung kpă ôh, ƀiădah phung soh.”

Klei Êmuh Djŏ kơ Klei Kăm Ƀơ̆ng Huă

(Mark 2:18-22; Luk 5:33-39)

14Hlăk anăn phung ƀĭng kna Y-Yôhan nao kơ Yêsu leh anăn lač, “Si ngă hmei leh anăn phung Pharisi kăm ƀơ̆ng huă, ƀiădah phung ƀĭng kna ih amâo kăm ƀơ̆ng huă ôh?” 15Yêsu lač kơ diñu, “Dưi mơ̆ phung arăng jak kơ klei huă mnăm bi kuôl ung mô̆ kơŭ kyăm êjai êkei dôk mô̆ dôk mbĭt hŏng diñu? Hruê srăng truh tơdah arăng mă êkei dôk mô̆ mơ̆ng diñu, hlăk anăn diñu srăng kăm ƀơ̆ng huă. 16Amâo mâo pô ôh jhĭt sa kdrêč čhiăm mrâo ti sa blah čhiăm sô, kyuadah čhiăm mrâo srăng bi tĭ čhiăm sô, leh anăn ƀăng tĭ srăng jing kjham hĭn. 17Kăn arăng trô lei kpiê mrâo hlăm kdô klĭt sô; tơdah trô snăn, kdô srăng kblač leh anăn kpiê srăng hŏk, leh anăn kdô srăng rai; ƀiădah arăng trô kpiê mrâo hlăm kdô mrâo, leh anăn arăng dưi pioh jih dua bi jăk.”

Yêsu Lŏ Bi Hdĭp Anak Mniê Y-Jairus, Bi Hlao Sa Čô Mniê Ruêh Ao Ñu

(Mark 5:21-43; Luk 8:40-56)

18Êjai Ñu dôk blŭ kơ digơ̆, mâo sa čô khua hriê buôn ti anăp Ñu leh anăn lač, “Anak mniê kâo mrâo djiê. Ƀiădah hriê bĕ, ênă kngan ih kơ gơ̆, leh anăn gơ̆ srăng hdĭp.” 19Yêsu kgŭ tui hlue khua anăn mbĭt hŏng phung ƀĭng kna Ñu. 20Leh anăn nĕ anei, mâo sa čô mniê mâo klei ruă kluh êrah êjai pluh dua thŭn hriê ti tluôn Ñu, leh anăn gơ̆ ruêh ti knhal ao Ñu. 21Kyuadah gơ̆ mĭn, “Tơdah kâo knŏng ruêh ao Ñu kâo srăng hlao.” 22Yêsu wir dlăng kơ gơ̆ leh anăn lač, “Mơak bĕ ih, Ơ bŭ; klei ih đăo bi hlao ih leh.” Leh anăn mông anăn mtam mniê anăn hlao. 23Tơdah Yêsu truh ti sang khua anăn leh anăn ƀuh phung ayŭ đĭng buôt leh anăn phung lu ngă hao hao, 24Ñu lač, “Kbiă bĕ diih, kyuadah hđeh điêt anei amâo djiê ôh, ƀiădah gơ̆ dôk pĭt.” Leh anăn diñu tlao mưč kơ Yêsu. 25Ƀiădah tơdah leh phung lu kbiă ti tač, Yêsu mŭt, djă ti kngan mniê điêt anăn, leh anăn gơ̆ kgŭ. 26Leh anăn arăng hmư̆ hing klei anăn tar ƀar jih krĭng anăn.

Yêsu Bi Hlao Dua Čô Bum Ală

27Êjai Yêsu đuĕ mơ̆ng anôk anăn, mâo dua čô mnuih bum ală tui hlue Ñu ur kraih, “Ơ Anak Y-Đawit, pap mñai kơ hmei đa.”
28Tơdah diñu mŭt leh hlăm sang, phung êkei bum ală truh kơ Ñu; leh anăn Yêsu lač kơ digơ̆, “Diih đăo mơ̆ kâo dưi ngă klei anei?” Digơ̆ lač kơ Ñu, “Sĭt nik, khua ah.” 29Leh anăn Ñu ruêh ală digơ̆, lač, “Brei klei anăn truh tui si klei diih đăo.” 30Leh anăn ală digơ̆ ƀuh mngač. Yêsu mtă ktang kơ digơ̆, “Đăm brei arăng thâo ôh klei anei.” 31Ƀiădah digơ̆ kbiă nao leh anăn hưn klei hing ang Ñu tar ƀar krĭng anăn.

Yêsu Bi Hlao Sa Čô Kmlô

32Leh diñu đuĕ nao, nĕ anei arăng ba kơ Yêsu sa čô mnuih kmlô yang jhat ngă. 33Tơdah Yêsu suôt leh yang jhat anăn, mnuih kmlô thâo blŭ. Phung lu bi kngăr leh anăn lač, “Amâo tuôm ƀuh ôh klei msĕ snei hlăm čar Israel.” 34Ƀiădah phung Pharisi lač, “Ñu suôt phung yang jhat hŏng klei myang khua yang jhat.”

Yêsu Pap kơ Phung Lu

35Yêsu hiu hlăm jih jang ƀuôn prŏng ƀuôn điêt, bi hriăm hlăm sang bi kƀĭn, leh anăn mtô klei mrâo mrang jăk kơ ƀuôn ala mtao, leh anăn bi hlao djăp mta klei ruă duam. 36Tơdah Ñu ƀuh phung lu, Yêsu mâo klei pap kơ digơ̆, kyuadah digơ̆ jing knap mñai leh anăn klah đuĕ mdê mdê msĕ si biăp amâo mâo mgăt ôh. 37Leh anăn Yêsu lač kơ phung ƀĭng kna Ñu, “Mâo lu mdiê čiăng wiă, ƀiădah phung wiă jing ƀiă. 38Snăn yơh, akâo bĕ kơ pô hma brei ñu tiŏ nao phung wiă.”