Klei Hưn Mdah

 Khua pô hưn êlâo Y-Mika hdĭp hlăm ênuk mbĭt hŏng khua pô hưn êlâo Y-Êsai, ñu kbiă hriê mơ̆ng sa boh ƀuôn điêt ƀun ƀin, hlăm ƀuôn ala mtao tĭng Dhŭng phung Yuđa. Ñu thâo sĭt ƀuôn ala mtao tĭng Dhŭng srăng tŭ lu klei knap mñai msĕ si khua pô hưn êlâo Y-Amôs hưn êlâo leh kơ ƀuôn ala mtao tĭng Dưr, kyuadah jih dua tŭ klei truh msĕ — Aê Diê srăng bi kmhal msĕ mơh jih klei soh jhat ƀai phung ƀuôn sang ngă. Ƀiădah hlăm klei Y-Mika mtô lač bi êdah klă hĭn gru klei bi knăl yuôm leh anăn mâo klei čang hmăng ti anăp.
 Boh nik ñu mâo dŭm kdrêč êlan Klei Aê Diê Blŭ brei hdơr rup klei êđăp ênang tar ƀar anôk ti gŭ klei Khua Yang kiă kriê (4:1-4); klei hưn êlâo kơ sa čô mtao srăng kbiă hriê mơ̆ng găp djuê Y-Đawit leh anăn srăng brei klei êđăp ênang kơ phung ƀuôn sang Israel (5:1-5a); leh anăn êlan Klei Aê Diê Blŭ klah čŭn phung khua pô hưn êlâo tuôm mtô mblang leh kơ phung ƀuôn sang: “Ñu bi êdah leh kơ ih, Ơ mnuih, ya jing jăk, leh anăn ya klei Yêhôwa mtă brei ih ngă. Jing klei ngă klei kpă leh anăn khăp klei pap, leh anăn êbat mbĭt hŏng Aê Diê ih hŏng klei luă gŭ?” (6:8).

Jar

Klei phat kđi djŏ kơ phung Israel leh anăn phung Yuđa (1:1–3:12)
Klei lŏ wĭt mkŏ mjing leh anăn klei êđăp ênang (4:1–5:15)
Klei mtô brei răng leh anăn klei čang hmăng (6:1–7:20)