2

Cov Neeg Ua Phem Yuav Raug Txim

1Cov neeg uas pw saum txaj tuav tswvyim mus ua phem yuav raug kev txomnyem. Thaum kaj ntug txoog lawv tawm mus ua phem raws li lawv twb xav tseg lawm. 2Thaum lawv xav tau luag tej teb, lawv mus txeeb kiag los ua lawv tug; thaum lawv xav tau luag tej tsev, lawv mus txeeb kiag los rau lawv yuav. Tsis muaj ib tug neeg twg uas nws tsevneeg lossis nws tej cuabtam yuav nyob tso siab lug tsis ploj li.
3Yog li ntawd, tus TSWV thiaj hais tias, “Kuv yuav tso kev puastsuaj los raug nej, thiab nej yuav khiav tsis dim li. Thaum nej raug kev ntxhov siab li ntawd, nej yuav tsis tau mus kev muaj plhus ntxiag lawm. 4Thaum txog hnub ntawd neeg yuav muab nej txojkev puastsuaj los piav ua yamntxwv qhia rau sawvdaws, thiab lawv yuav hu nkauj qhia nej txojkev tu siab rau sawvdaws mloog li no:
  Peb raug kev puastsuaj tas lawm lauj!
  Tus TSWV twb muab peb lub tebchaws tshem mus lawm,
  thiab muab cob rau cov neeg uas
   tuaj ntes peb ntawd txhais tes.”
5Yog li ntawd, thaum txog hnub uas tus TSWV rov tu lub tebchaws rau nws haivneeg nyob, nej yuav tsis muaj ib tug nrog luag muaj feem muaj tug li.
6Cov neeg yws kuv hais tias, “Koj tsis txhob tuaj qhia peb, tsis txhob qhia tej ntawd lawm. Vajtswv yeej tsis pub kom peb poob ntsejmuag ib zaug li. 7Koj xav hais tias cov Yixalayees raug foom tsis zoo lawm no los? Tus TSWV ua tsis taus siab ntev lawm los? Nws yog tus uas yuav ua tej ntawd ntag los? Nws tsis hais lus mos lus muag rau cov neeg uas ua ncaj li ntag los?”
8Tus TSWV teb hais tias, “Nej tuaj tawmtsam kuv haivneeg ib yam li yog yeebncuab. Cov neeg uas rov hauv tshavrog los xav hais tias lawv yuav tau zoo nyob kaj sab lug hauv lawv tej tsev, tiamsis nej mus tos kev huab lawv tej tsho loj nqa mus lawm. 9Nej muab tej pojniam uas yog kuv haivneeg ntiab tawm hauv lawv tej tsev uas yog lawv lub chaw tshua, thiab nej tsis pub lawv tej menyuam los yuav kuv txoj koob hmoov mus ibtxhis. 10Nej cia li sawv tawm mus; ntawm no tsis muaj chaw rau nej nkaum lawm. Twb yog vim nej tej kev txhaum, lub tebchaws thiaj raug kev puastsuaj.
11“Cov neeg no nyiam tus cevlus uas mus ncig dag rau ub rau no hais tias, ‘Kuv yog tus qhia rau nej hais tias cawv txiv hmab thiab cawv ntxwg yuav nchuav laub lug los rau nej.’
12“Tiamsis kuv yuav sau tagnrho nej cov Yixalayees uas seem los nyob ua ke. Kuv yuav coj nej los ua ke ib yam li pab yaj uas los sib sau rau hauv nkuaj. Yuav muaj neeg los nyob puv nkaus hauv nej lub tebchaws dua ib zaug ntxiv ib yam li pab yaj uas nyob puv nkaus hauv lub tshav zaub.”
13Tus TSWV yuav qhib kev rau lawv thiab coj lawv hauv lub tebchaws uas lawv raug ntes mus nyob rov qab los. Lawv yuav tsoo tej roojvag nroog tawg txua thiab tawm mus nyob ywj siab. Tus TSWV uas yog lawv tus Vajntxwv yuav coj lawv kev tawm mus.