2

Knap Mñai Yơh kơ Phung Ktư̆ Juă Phung Ƀun Ƀin

  1Knap mñai yơh kơ phung trông čhai kơ klei wê
   leh anăn ti jhưng pĭt mĭn ngă klei jhat!
  Truh aguah ưm diñu ngă klei diñu mĭn leh,
   kyuadah diñu mâo klei ktang dưi ngă klei anăn.
  2Diñu tluh kơ hma leh anăn plah mă hĕ;
   diñu tluh kơ sang leh anăn mă hĕ.
  Diñu tlĕ sang sa čô êkei
   leh anăn plah mă ngăn dưn gơ̆.
3Kyuanăn Yêhôwa lač snei:
   “Nĕ anei, kâo mĭn čiăng ngă jhat kơ găp djuê anei,
  mơ̆ng anăn diih amâo dưi tlaih ôh;
   leh anăn diih amâo srăng lŏ êbat hŏng klei krưh ôh,
   kyuadah ênuk anăn srăng mâo klei knap mñai.
  4Hlăm hruê anăn arăng srăng mmuñ klei djik djak kơ diih,
   arăng srăng čŏk hia hŏng klei ênguôt êdimima leh anăn lač,
  ‘Drei rai leh jih;
   ñu bi mlih kdrêč lăn phung ƀuôn sang kâo.
  Hƀơih! ñu mă gơ̆ mơ̆ng kâo!
   Ñu bi mbha hma drei kơ phung lhiăr.’ ”
  5Kyuanăn diih amâo srăng mâo sa čô mnuih ôh
   dăng klei bi mbha lăn hlăm klei bi kƀĭn Yêhôwa.
  6“Đăm hưn êlâo ôh” — snăn diñu lač —
   “Đăm hưn êlâo ôh klei msĕ snăn;
   klei hêñ amâo srăng hmao drei ôh.”
  7Djŏ mơ̆ arăng lač klei anei, Ơ sang Yakôp?
   “Mngăt Myang Yêhôwa amâo thâo gĭr hĕ?
  Djŏ mơ̆ snei klei ñu ngă?”
   Amâo djŏ hĕ klei kâo blŭ ngă jăk
   kơ pô êbat hŏng klei kpă?
  8Ƀiădah phung ƀuôn sang kâo kgŭ ngă msĕ si sa čô roh,
   diih toh hĕ ao jhung
  mơ̆ng phung găn hŏng klei amâo yŏng răng ôh,
   msĕ si phung wĭt mơ̆ng klei bi blah.
  9Diih suôt phung mniê ƀuôn sang kâo
   mơ̆ng sang siam digơ̆;
  diih mă hĕ klei guh kơang kâo
   mơ̆ng phung anak diñu hlŏng lar.
  10Kgŭ bĕ leh anăn đuĕ nao,
   kyuadah anei amâo jing anôk diih mdei ôh;
   kyuadah jing čhŏ mrŏ leh, rai leh knap snăk.
  11Tơdah sa čô mnuih luar leh anăn mplư,
   blŭ lač,
  “Kâo srăng mtô kơ diih kơ kpiê leh anăn kơ kpiê ktang,”
   pô anăn srăng jing khua pô hưn êlâo năng kơ phung ƀuôn sang anei!
  12“Ơ Yakôp, sĭt nik kâo srăng bi kƀĭn jih jang ih,
   sĭt nik kâo srăng bi kƀĭn Israel adôk.
  Kâo srăng dưm diñu mbĭt msĕ si lu biăp hlăm sa boh war,
   msĕ si lu biăp hlăm kdrăn rơ̆k diñu,
   sa phung mnuih lu bi ênai hao hao.
  13Pô bi hluh mnư̆ srăng nao êlâo kơ diñu;
   diñu srăng bi mčah mnư̆ găn ti ƀăng jang leh anăn kbiă tinăn.
  Mtao diñu srăng găn êlâo kơ diñu,
   Khua Yang Yêhôwa pô atăt êlan.”