4

Yawmsaub lub roob

(Yxy. 2:1-4)

  1Yaav tom hauv ntej yuav muaj le nuav,
   lub roob kws muaj Yawmsaub lub tuam tsev
  yuav raug muab tsaa ua lub roob kws sab dhau tej,
   hab yuav raug txhawb nqaa sab dua tej pov roob,
  mas ib tsoom tuabneeg yuav ndwg quas lawg
   rua hov ntawd.
  2Ntau haiv tuabneeg yuav tuaj has tas, “Ca le lug,
   ca peb nce moog rua sau Yawmsaub lub roob,
  moog rua huv Yakhauj tug Vaajtswv lub tuam tsev,
   mas nwg yuav qha nwg txujkev rua peb,
   sub peb txhad taug tau nwg txujkev.”
  Tsua qhov txuj kevcai yuav tawm huv Xi‑oo lug
   hab Yawmsaub txujlug yuav tawm huv Yeluxalee lug.
  3Nwg yuav phua cai rua ntau haiv tuabneeg,
   hab nwg yuav tu plaub rua tej tebchaws muaj zug
   kws nyob deb,
  Puab yuav muab puab tej ntaaj rag
   ntaus ua khais laij teb,
   hab muab puab tej muv ntaus ua lag.
  Ib lub tebchaws yuav tsw rhu ntaaj
   ua tsuv ua rog rua ib lub tebchaws,
   puab yuav tsw kawm txujci ua tsuv ua rog dua le lawm.
  4Nyag yuav nyob tsawg huv qaab nyag tsob txwv maab
   hab huv qaab nyag tsob txwv cua,
  hab tsw muaj leejtwg yuav ua rua puab ntshai,
   vem Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   lub qhov ncauj has ca le nuav lawm.
  5Ib tsoom tuabneeg suavdawg
   nyag tuav nyag tug timtswv lub npe ua neej,
  tassws peb yuav tuav Yawmsaub
   kws yog peb tug Vaajtswv lub npe ua neej
   moog ib txhws tsw kawg.

Cov Yixayee yuav rov lug

  6Yawmsaub has tas,
  “Nub ntawd kuv yuav sau zog cov tuabneeg ceg tawv,
   hab qaws cov kws raug muab ntab tawm moog
  hab cov kws kuv ua rua raug kev txom nyem nyuaj sab
   rov lug ua ke.
  7Cov kws ceg tawv kuv yuav xaiv tseg ca nyob,
   cov kws raug muab tso tseg lawd
   kuv yuav muab ua lub tebchaws kws muaj zug.
  Hab Yawmsaub yuav kaav puab rua sau lub roob Xi‑oo,
   txwj nwgnuav moog ib txhab ib txhws.
  8Lub chaw tsom faaj kws zuv paab yaaj 'e,
   lub pov roob Xi‑oo tug ntxhais 'e,
  koj yuav rov tau fwjchim kaav tebchaws le qub,
   yog lub tebchaws kws Yeluxalee tug ntxhais txeev kaav.”

  9Nwgnuav ua caag koj yuav quaj nrov heev?
   Tsw muaj vaajntxwv nyob huv koj lov?
  Tug kws ua koj lub chaw sablaaj puam tsuaj lawm lov,
   es koj mob heev yaam le tug quaspuj ua mob teb lov?
  10Xi‑oo tug ntxhais 'e, ca le ntswj ib ce ntsaaj quas lawg,
   ib yaam le tug quaspuj ua mob teb yuav yug mivnyuas,
  tsua qhov nwgnuav koj yuav tsum tawm
   huv lub nroog moog nyob tom teb.
  Koj yuav tau moog rua Npanpiloo
   hab yuav tau kev cawm dim hov ntawd.
  Yawmsaub yuav txhwv koj dim
   huv koj cov yeeb ncuab txhais teg.

  11Nwgnuav muaj ntau lub tebchaws
   sau zog tawm tsaam koj, has tas,
  “Ca ua puag tsuas nwg,
   ca peb lub qhov muag moog saib Xi‑oo.”
  12Tassws puab tsw paub txug
   tej kws Yawmsaub xaav tseg lawd,
   puab tsw nkaag sab tej kws nwg npaaj ca.
  Tub yog nwg sau zog puab lug ua ke
   ib yaam le sau tej teg qoob lug
   rua ntawm lub tshaav ntaus.
  13Xi‑oo tug ntxhais 'e,
   ca le sawv tseeg ntaus tej qoob hov,
  tsua qhov kuv yuav pub koj muaj txwm kub hlau
   hab muaj rau taw tooj lab,
  mas koj yuav ntaus ntau haiv tuabneeg
   tawg ua tej dwb daim,
  hab koj yuav muab tej kws puab txeeb tau lug
   cais hlo pub rua Yawmsaub,
  yog muab puab tej nyaj txag
   pub rua tug Tswv kws kaav taag nrho lub qaab ntuj.