4

Vajtswv Kav Ntiajteb Nyob Thajyeeb Lug

  1Muaj ib hnub tom ntej no lub roob uas ua lub Tuamtsev
  rau saud yuav yog lub uas siab tshaj cov,
  nws tshwm siab dua txhua lub pov roob huv tibsi.
  Ntau haivneeg yuav tuaj nchuav
   ntws rau ntawm lub roob ntawd,
  2thiab lawv yuav hais tias,
  “Peb cia li nce mus rau saum tus TSWV lub ncov roob,
  mus rau saum cov Yixalayees tus Vajtswv lub Tuamtsev.
  Vajtswv yuav qhia rau peb paub tej uas nws xav kom peb ua;
  peb yuav taug txojkev uas nws xaiv rau peb lawm.
  Tus TSWV tej lus qhuab qhia
   tabtom tawm hauv lub nroog Yeluxalees tuaj;
  nws tuaj saum lub roob Xi-oos hais rau nws haivneeg.”

  3Nws yuav txiav txim rau txhua haivneeg
  rau cov neeg uas muaj hwjchim loj
   tsis hais nyob deb thiab nyob ze.
  Lawv yuav muab lawv tej ntaj ntaus ua khais
  thiab yuav muab lawv tej hmuv ntaus ua liag.
  Txhua haivneeg yuav tseg tsis ua
   rog thiab tsis npaj sib tua ntxiv lawm.
  4Txhua tus yuav nyob kaj siab lug
   ntawm nyias tej vaj txiv hmab, txiv ncuavpias,
  thiab yuav tsis muaj leejtwg ua rau
   nws tau kev txhawj kev ntshai li.
  Tus TSWV uas muaj Hwjchim Loj
   kawg nkaus tau coglus tseg li ntawd.
5Txhua haivneeg nyias pe thiab mloog nyias tus vajtswv lus, tiamsis peb yuav pe thiab mloog tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv lus mus ibtxhis tsis kawg.

Cov Yixalayees Yuav Tau Rov Los

6Tus TSWV hais tias, “Thaum txog lub sijhawm lawm, kuv yuav sau tagnrho cov neeg uas kuv tau rau txim rau kom luag ntes coj mus ua qhev txomnyem ntsuav ntawd rov qab los nyob ua ke dua. 7Lawv puavleej yog neeg savceg thiab nyob deb ntawm lawv tej vajtse, tiamsis kuv yuav tsa cov neeg uas seem kom pib ua dua lub neej tshiab, thiab lawv yuav ua ib haivneeg uas muaj hwjchim heev. Kuv yuav nyob saum lub Roob Xi-oos kav lawv, suav txij hnub ntawd mus ibtxhis li.”
8Lub nroog Yeluxalees, koj yog lub nroog uas Vajtswv zov rawv tsomkwm nws haivneeg ib yam li tus tswv yug yaj uas sawv saum lub chaw tsomfaj zov nws pab yaj; koj yuav rov tau ua lub tuamceeb nroog rau koj lub tebchaws ib yam li yav thaum ub. 9Vim li cas koj quaj nrov ua luaj? Vim li cas koj raug kev txomnyem npaum nkaus li tus pojniam uas tabtom yug menyuam? Puas yog koj tsis muaj vajntxwv, thiab koj cov tuavxam tuag tas lawm? 10Cov neeg uas nyob hauv Yeluxalees, nej cia li quaj ntswj pes yos thiab ntsaj ib yam li tus pojniam uas tabtom yug menyuam, rau qhov nimno nej yuav tau tso nej lub nroog tseg thiab mus nyob tom tej roob mojsab. Nej yuav tau mus nyob tim tebchaws Npanpiloos, tiamsis tus TSWV yuav pab kom nej dim ntawm nej cov yeebncuab. 11Ntau haivneeg tau sib sau tuaj tua koj. Lawv hais tias, “Peb yuav tsum rhuav kom tau lub nroog Yeluxalees! Peb yuav pom lub nroog no raug puastsuaj lauj!” 12Tiamsis tej haivneeg ntawd tsis paub tej uas tus TSWV xav. Lawv twb tsis paub hais tias tus TSWV sau lawv los ua ke yuav txiav txim rau lawv ib yam li luag sau nplej los pawv cia yuav muab ntaus.
13Tus TSWV hais tias, “Cov neeg uas nyob hauv Yeluxalees, nej cia li mus rau txim rau nej cov yeebncuab! Kuv yuav ua kom nej muaj zog ib yam li tus heev nyuj uas muaj txwm kub hlau thiab muaj rau tooj. Nej yuav ntaus yeej ntau haivneeg thiab coj tej nyiaj uas lawv mus txeeb tau los tuaj pub rau kuv uas yog tus TSWV uas kav lub ntiajteb.”