4

Čư̆ Yahweh

(Yesayah 2:2-4)

  1Amăng khul hrơi hơnăl tuč
   bŏl čư̆ anih sang yang Yahweh dŏ
   či jing anih yom pơphan biă mă amăng abih bang khul bŏl čư̆,
   bŏl čư̆ anŭn či jing sa boh čư̆ glông hloh kơ abih bang khul bŏl čư̆ yơh.
   Laih anŭn ƀing kơnung djuai mơ̆ng lu lŏn čar či tơlŭh nao pơ bŏl čư̆ anŭn yơh.
  2Ƀing gơñu či rai laĭ tui anai,
   “Nă ƀing ta đĭ nao bĕ pơ bŏl čư̆ Yahweh,
   jing pơ sang yang Ơi Adai ƀing Israel,
   yuakơ Ñu či pơtô kơ ƀing ta jơlan Ñu kiăng kơ ƀing ta ngă tui.
   Tui anŭn, ƀing ta či dưi rơbat amăng jơlan Ñu hơmâo ruah brơi laih.”
  Ƀing gơñu či pơhiăp tui anŭn yuakơ tơlơi pơtô Yahweh či tơbiă rai mơ̆ng plei Yerusalaim,
   sĭt mơ̆ng anih Ziôn anŭn yơh Ñu či pơhiăp hăng ƀing ană plei Ñu.
  3Ñu či pơsir hĭ kơđi tŏng krah abih ƀing lŏn čar
   tŏng krah ƀing lŏn čar prŏng kơtang pơ anih jĕ laih anŭn ataih.
  Ƀing gơñu či čruih tia khul đao gưm gơñu jing hĭ khul čŏng kai hơma,
   laih anŭn khul tơbăk gơñu jing hĭ khul thŏng khăt.
  Ƀing lŏn čar ƀu či nao pơblah dơ̆ng tah,
   ƀing gơñu kŏn či prap pre kơ tơlơi pơblah dơ̆ng lơi.
  4Samơ̆ rĭm čô či dŏ hơdip rơnŭk rơno̱m
   amăng khul đang boh kơƀâo kơyâo hra ñu pô yơh,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô pơhuĭ hĭ ñu ôh.
   Yahweh Dưi Kơtang hơmâo ƀuăn laih kơ tơlơi anai.
  5Wơ̆t tơdah rĭm lŏn čar gưt tui yang rơba̱ng ñu pô,
   samơ̆ ƀing ta či gưt tui Yahweh ta nanao hlŏng lar yơh.

Hơdră Yahweh

  6Yahweh pơhaih tui anai, “Amăng hrơi anŭn,
   Kâo či pơƀut glaĭ hrŏm hơbĭt ƀing ană plei Kâo pơkơhma̱l laih,
   jing ƀing hơmâo tŭ tơnap tap rơngot hơning laih amăng lŏn čar tuai.
  7Ƀing gơñu rơwen rơwo laih anŭn dŏ ataih mơ̆ng lŏn čar gơñu pô,
   samơ̆ Kâo či pơjing tơlơi čơdơ̆ng phŭn phrâo kơ ƀing dŏ so̱t anŭn,
   laih anŭn ƀing gơñu či jing hĭ sa lŏn čar prŏng kơtang.
   Yahweh či git gai gơñu ƀơi Čư̆ Ziôn čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anŭn hlŏng truh kơ hlŏng lar.
  8Bơ kơ ih, Ơ Yerusalaim, jing anih Ơi Adai wai lăng ƀing ană plei Ñu
   hrup hăng pô wai triu lăng hyu mơ̆ng sang gak wai glông ñu.
  Tui anŭn, ih či jing glaĭ plei phŭn yom dơ̆ng amăng anih lŏn ƀing Israel
   hrup hăng hlâo adih ih jing laih plei phŭn yom pơphan.”

  9Yua hơget ih čŏk hia kraih krin tui anŭn lĕ?
   Yua hơget ih ruă tơnap hrup hăng đah kơmơi đih apui lĕ?
   Ih ngă tui anŭn yuakơ ih ƀu hơmâo pơtao ôh hă?
   Laih anŭn ih ngă tui anŭn yuakơ ƀing djru pơmĭn ih djai hĭ laih hă?
  10Pơpư̆ păñ laih anŭn pơkrao bĕ, Ơ ƀing ană plei amăng plei Yerusalaim hơi!
   Ih či ruă nuă hrup hăng đah kơmơi đih apui,
   yuakơ ră anai ih khŏm đuaĭ lui hĭ yơh plei anai
   kiăng kơ dŏ hơdip amăng đang hơma.
  Ih či khŏm nao pơ lŏn čar Babilon,
   samơ̆ pơ anih anŭn yơh, Yahweh či song glaĭ ih mơ̆ng ƀing rŏh ayăt ih.

  11Hơmâo lu ƀing lŏn čar hơmâo pơƀut glaĭ laih kiăng kơ kơsung blah ih.
   Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Plei Yerusalaim či răm rai yơh!
   Laih kơ ƀing ta kơsung blah ñu, ƀing ta či ƀuh plei anŭn glưh pơčah hĭ abih yơh!”
  12Samơ̆ ƀing lŏn čar anŭn ƀu thâo ôh hơget tơlơi Yahweh pơmĭn.
   Ƀing gơñu ƀu thâo hluh ôh tơlơi Yahweh pơƀut glaĭ ƀing gơñu hrŏm hơbĭt anŭn
   kơnơ̆ng či tŭ tơlơi pơkơhma̱l đôč yơh
   hrup hăng arăng ba rai khul čơnap pơdai kiăng kơ prăh amăng anih prăh pơdai.

  13Yahweh pơđar tui anai, “Ơ ƀing ană plei Yerusalaim hơi,
   tơgŭ laih anŭn nao pơkơhma̱l ƀing rŏh ayăt gih bĕ!
  Kâo či ngă brơi kơ ƀing gih jing kơtang
   hrup hăng rơmô tơno hơmâo khul tơki pơsơi čôp ko̱ng yơh.
   Ƀing gih či pơrai hĭ lu lŏn čar.”

  Laih anŭn khul gơnam pơdrŏng săh ƀing gơñu sua mă laih hlâo adih,
   ƀing gih či ba nao jao brơi hĭ kơ Kâo,
   jing Ơi Adai kơ abih adai lŏn yơh.