4

Klei Yêhôwa Kiă Kriê Tar Ƀar hŏng Klei Êđăp Ênang

  1Srăng truh hlăm ênuk knhal tuč
   čư̆ sang yang Yêhôwa arăng srăng mdơ̆ng
  brei jing čư̆ dlông hĭn,
   leh anăn mđĭ gơ̆ ti dlông hĭn kơ jih jang kbuôn;
   leh anăn phung ƀuôn sang srăng kluh nao kơ gơ̆.
  2Lu phung găp djuê mnuih srăng hriê leh anăn lač:
   “Bơ bĕ, brei drei đĭ nao kơ čư̆ Yêhôwa,
  kơ sang Aê Diê Yakôp;
   čiăng kơ ñu dưi mtô kơ drei êlan ñu,
  leh anăn drei dưi êbat hlăm êlan ñu.”
   Kyuadah klei bhiăn srăng kbiă hriê mơ̆ng čư̆ Siôn,
   leh anăn klei Yêhôwa blŭ hriê mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem.
  3 Ñu srăng phat kđi hdơ̆ng lu phung găp djuê mnuih,
   leh anăn srăng phat kđi kơ phung găp djuê mnuih jhŏng ktang dôk kbưi.
  Leh anăn diñu srăng tia đao gưm diñu mjing kơ wăng kai,
   leh anăn kju diñu mjing kơ mniă.
  Sa găp djuê mnuih amâo srăng lŏ suê̆ đao gưm ngă kơ sa găp djuê mkăn ôh,
   kăn diñu srăng lŏ hriăm klei bi blah rei.
  4 Ƀiădah grăp čô diñu srăng dôk ti gŭ phŭn boh kriăk ƀâo ñu
   leh anăn ti gŭ ana boh hra ñu,
  leh anăn amâo mâo pô bi huĭ diñu ôh;
   kyuadah ƀăng êgei Yêhôwa kơ phung kahan blŭ leh klei anăn.
  5Kyuadah jih jang phung ƀuôn sang
   dưi êbat hlăm anăn yang digơ̆,
  ƀiădah drei srăng êbat hlăm anăn Yêhôwa
   Aê Diê drei nanao hlŏng lar.

Klei Bi Tui Phung Israel Mơ̆ng Klei Jing Mnă

  6Yêhôwa lač, “Hlăm hruê anăn
   Kâo srăng bi kƀĭn phung đŏng dlơt jơ̆ng
  leh anăn bi kƀĭn phung arăng suôt hĕ leh,
   leh anăn phung kâo bi knap leh.
  7Kâo srăng brei phung đŏng dlơt jơ̆ng jing phung adôk,
   leh anăn brei phung arăng suôt leh jing sa găp djuê jhŏng ktang;
  leh anăn Yêhôwa srăng kiă kriê diñu ti čư̆ Siôn
   mơ̆ng anăn hlŏng lar.
  8Bi ih, Ơ sang tum kơ biăp,
   kbuôn kơ anak mniê ƀuôn Siôn,
  klei kiă kriê hđăp srăng lŏ truh kơ ih,
   jing ƀuôn ala mtao anak mniê ƀuôn Yêrusalem.”
  9Ară anei si ngă ih ur kraih?
   Amâo mâo mtao hĕ ti krah ih?
  Khua kčĕ ih rai tuč leh mơ̆,
   tơl ih ruă ktang msĕ si sa čô mniê ruă kkiêng?
  10Ơ anak mniê Siôn, kpư̆ krao
   msĕ si sa čô mniê ruă kkiêng,
  kyuadah ară anei ih srăng kbiă mơ̆ng ƀuôn prŏng
   leh anăn ih srăng dôk hlăm hma;
  ih srăng nao ti čar Ƀaƀilôn.
   Tinăn arăng srăng dŏng ih,
  tinăn Yêhôwa srăng bi tui ih
   mơ̆ng kngan phung roh ih.
  11Ară anei lu phung găp djuê mnuih
   bi kƀĭn leh čiăng ngă kơ ih.
  Diñu lač, “Bi čhŏ mrŏ ñu bĕ,
   leh anăn brei ală drei mgao dlăng kơ ƀuôn Siôn.”
  12Ƀiădah diñu amâo thâo kral ôh
   klei mĭn Yêhôwa,
  diñu amâo thâo săng ôh hdră Yêhôwa,
   klei Yêhôwa bi kƀĭn leh diñu msĕ si čăp mdiê ti anôk prah mdiê.
  13Ơ anak mniê Siôn, kgŭ prah bĕ,
   kyuadah kâo srăng brei ih mâo ki msei
  leh anăn kčuôp kông.
   Ih srăng čăm đơ điêt lu phung ƀuôn sang,
  leh anăn srăng jao brei ngăn dŏ diñu kơ Yêhôwa,
   klei mdrŏng diñu kơ Khua Yang kơ jih lăn ala.