5

1Cov Yixalayees, cia li txhij nej cov tubrog! Luag twb tuaj vij peb lawm! Luag twb tuaj tawmtsam cov Yixalayees tus thawjcoj lawm.

Ib Tus Thawjcoj Yuav Tshwm Hauv Npelehees

2Tus TSWV hais tias, “Npelehees Efalathas, koj yog ib lub nroog uas me tshaj plaws nyob hauv tebchaws Yudas, tiamsis kuv yuav tso ib tug thawjcoj los tshwm rau hauv koj los kav cov Yixalayees; nws yeej muaj cajces sib txuas ua ntu zus thaum ub los.”
3Yog li ntawd, tus TSWV yuav muab nws haivneeg tso rau lawv cov yeebncuab txhais tes mus txog thaum tus pojniam suab menyuam yug tau nws tus tub. Ces nws haivneeg uas raug luag ntes mus lawm yuav rov sib sau los ua ib haivneeg dua. 4Thaum nws los, tus TSWV uas yog Vajtswv yuav pub tus TSWV lub dag lub zog thiab lub hwjchim rau nws kav nws haivneeg. Nws haivneeg yuav nyob kaj siab lug, rau qhov txhua haivneeg thoob ntiajteb yuav lees hais tias nws yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, 5thiab nws yuav coj txojkev kaj siab lug los rau sawvdaws.

Kev Cawm Dim Thiab Kev Rau Txim

 Thaum cov Axilias tuaj vij peb lub tebchaws thiab hla tuaj rau hauv peb ciam dej ciam av, peb yuav tso peb cov thawj tubrog uas siab tawv tshaj plaws mus tua lawv. 6Lawv yuav rho lawv tej ntaj tua yeej lub tebchaws Axilias, lub tebchaws Nilaus, thiab lawv yuav pab kom peb dim ntawm cov Axilias uas tuaj tua peb lub tebchaws.
7Cov Yixalayees uas seem yuav zoo ib yam li tej lwgdej uas tus TSWV tso los yug ntau haivneeg, thiab zoo ib yam li cov nag uas los yug tej qoobloo. Lawv yuav vamkhom Vajtswv xwb tsis vamkhom neeg lawm. 8Cov seem uas tseem nrog txhua haivneeg nyob yuav zoo ib yam li tus tsov ntxhuav uas mus nrhiav tsiaj tom noj hauv havzoov lossis hauv tshav zaub: Nws nkag mus nyob hauv pab yaj, dhia mus mos pab yaj, thiab muab cov yaj dua ua tej daim; nyob qhov ntawd yeej tsis muaj kev cia siab rau leejtwg yuav pab tau dim. 9Cov Yixalayees yuav tua yeej lawv cov yeebncuab thiab ua kom cov yeebncuab ntawd puastsuaj tas.
10Tus TSWV hais tias, “Thaum lub sijhawm ntawd kuv yuav cab nej cov nees mus thiab muab tej tsheb nees rhuav kom puastsuaj tas. 11Kuv yuav rhuav nej tej nroog uas nyob hauv nej lub tebchaws thiab muab nej tej ntsayeej tsoo kom pob puas tas huv tibsi. 12Kuv yuav rhuav tshem nej tej khawvkoob kom puastsuaj thiab tsis pub nej cov neeg uas saib hmoov ib tug seem nyob qhov twg li. 13Kuv yuav muab tej mlom uas nej pe thiab tej ncej zeb uas nej teev tsoo povtseg; nej yuav tsis tau pe tej mlom uas nej txhais tes puab ib zaug ntxiv li lawm. 14Kuv yuav muab tej mlom pojniam Aselas hauv nej lub tebchaws tsoo povtseg thiab muab nej tej nroog rhuav kom puastsuaj tas. 15Vim kuv chim heev, kuv yuav ua nruj ua tsiv pauj txhua haivneeg uas tsis mloog kuv lus.”