5

Lời hứa về Đấng Mê-si-a

  1Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta,
   Ngươi ở trong hàng nghìn Giu-đa là nhỏ lắm,
  Nhưng từ nơi ngươi,
   Một Đấng cai trị trên Y-sơ-ra-ên sẽ được sinh ra;
  Nguồn gốc của Ngài từ đời xưa,
   Từ trước vô cùng.
  2Vì thế, Ngài sẽ phó chúng
   Cho đến lúc người đàn bà chuyển dạ đã sinh con,
  Và kẻ còn sót lại của anh em Ngài sẽ trở về
   Với con cái Y-sơ-ra-ên.
  3Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va,
   Với oai phong của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình
  Và chúng sẽ ở bình an, vì bây giờ Ngài sẽ trở nên vĩ đại
   Cho đến tận cùng trái đất.
  4Chính Ngài sẽ là sự bình an của chúng ta.

   Khi người A-si-ri sẽ đến trong đất chúng ta
   Và giày đạp trong cung đền chúng ta,
  Thì chúng ta sẽ dấy lên bảy người chăn
   Và tám thủ lĩnh của dân để chống lại nó.
  5Họ sẽ dùng gươm hủy phá đất A-si-ri
   Và các cửa của đất Nim-rốt.
  Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi người A-si-ri
   Khi nó sẽ vào xứ chúng ta
   Và giày đạp bờ cõi chúng ta.

Vai trò tương lai của dân sót

  6Phần sót lại của Gia-cốp
   Sẽ ở giữa nhiều dân,
  Như giọt sương đến từ Đức Giê-hô-va,
   Như mưa nhỏ sa xuống trên cỏ,
  Chẳng đợi người ta
   Cũng không mong gì ở con trai loài người.
  7Phần sót lại của Gia-cốp
   Sẽ ở giữa các nước,
  Và ở giữa nhiều dân như sư tử ở giữa những thú rừng,
   Như sư tử tơ ở giữa các bầy chiên;
  Khi nó đi qua thì chà đạp
   Và cắn xé không ai giải cứu được.
  8Nguyện tay Chúa giơ lên trên những kẻ thù Ngài,
   Và những kẻ thù của Ngài sẽ bị tiêu diệt!

Sự hủy diệt thần tượng

  9Đức Giê-hô-va phán: “Xảy ra trong ngày đó
   Ta sẽ hủy diệt ngựa của ngươi khỏi ngươi
   Và hủy diệt hết chiến xa của ngươi.
  10Ta sẽ hủy phá các thành trong đất ngươi
   Và sẽ phá đổ mọi đồn lũy ngươi.
  11Ta sẽ hủy diệt đồng bóng khỏi tay ngươi
   Và ngươi sẽ không còn những thầy bói nữa.
  12Ta sẽ tận diệt những tượng chạm
   Và trụ tượng khỏi ngươi,
  Ngươi sẽ không còn quỳ lạy
   Trước công việc của tay mình làm ra.
  13Ta sẽ nhổ trụ tượng Át-tạt-tê khỏi ngươi
   Và hủy diệt các thành của ngươi.
  14Trong cơn giận dữ, thịnh nộ Ta sẽ thi hành sự báo thù
   Trên những nước không vâng lời Ta.”