6

Yawmsaub ua plaub rua cov Yixayee

1Ca le tig ntsej noog tej kws Yawmsaub has.
  “Ca le sawv tseeg pav koj tshaaj plaub rua tej roob,
   hab ca tej pov roob noog koj lub suab.
  2Tej roob 'e, ca le noog tej kws Yawmsaub kom,
   hab tej taw tag lub nplajteb kws nyob moog ib txhws,
   tig ntsej noog,
  tsua qhov Yawmsaub muaj plaub rua nwg haiv tuabneeg,
   hab nwg yuav nrug cov Yixayee kom tsaam.

  3“Kuv haiv tuabneeg 'e,
   kuv tau ua le caag rua mej?
  Kuv tau ua rua mej tsaug leeg qhov twg?
   Ca le teb kuv.
  4Kuv coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug,
   hab txhwv mej tawm huv lub tsev ua qhev lug.
  Kuv khaiv Mauxe hab Aloo hab Mili‑aa
   coj mej kev moog.
  5Kuv haiv tuabneeg 'e, ca le ncu txug tas,
  Mau‑a tug vaajntxwv Npalaj
   xaav tswvyim phem le caag
  hab Npe‑au tug tub Npala‑aa teb nwg le caag,
   hab ntawm Sithi moog txug Kilakaa
   muaj daabtsw tshwm tuaj,
  sub mej txhad paub
   tej kws Yawmsaub ua cawm mej.”

Tej kws hum Vaajtswv lub sab

  6Kuv yuav coj daabtsw tuaj cuag Yawmsaub
   hab pe Vaajtswv kws nyob lub chaw sab?
  Tswm nyog kuv coj mivnyuas nyuj
   noob nyoog muaj ib xyoos
   tuaj ua kevcai hlawv xyeem rua nwg lov?
  7Yawmsaub yuav txaus sab
   rua quas txheeb tug txwv yaaj
  hab quas vaam lub haav
   kws muaj roj ndwg lov?
  Tswm nyog kuv yuav muab kuv tug tub hlub
   xyeem ntxuav kuv tej kev faav xeeb lov,
  yog xyeem tug mivnyuas kws kuv yug
   ntxuav kuv tug ntsuj plig lub txem lov?
  8Tuabneeg 'e, nwg tub qha qhov kws zoo
   rua mej paub lawm.
  Tej kws Yawmsaub xaav kuas mej ua
   tsuas yog ua ncaaj hab nyam txujkev hlub luas,
  hab ua lub neej txu lub sab
   nrug nraim mej tug Vaajtswv xwb.
  9Qhov kws fwm hab paub koj lub npe
   kuj yog muaj tswvyim tag.
  Yawmsaub lub suab tshaaj tawm rua lub nroog
   has tas, “Lub xeem hab ib tsoom tuabneeg
   huv lub nroog, ca le noog.
  10Kuv yuav nov qaab tej nyaj txag
   kws ua phem es tau lug
   kws muaj nyob huv cov tuabneeg phem lub tsev,
  hab lub efa ntxo
   kws raug foom tsw zoo tau lov?
  11Kuv yuav zaam tug kws muaj raab teev tsw hum txaj
   hab muaj cov thauj teev ntxo huv nwg lub naab lov?
  12Mej cov kws nplua nuj
   yeej yog ua limham ndais ntuj,
  mej cov tuabneeg zej zog has lug daag.
   Puab tug nplaig huv puab lub qhov ncauj daag ntxag.
  13Vem le nuav kuv txhad chiv nplawm mej,
   ua rua mej lamswm taag vem yog mej lub txem.
  14Mej yuav noj tassws tsw tsau,
   mej lub plaab tseed tshaib.
  Mej yuav khaws ca tassws khaws tsw tau ruaj.
   Tej kws mej khaws tau ruaj
   kuv yuav muab pub rua nav ntaaj.
  15Mej yuav tseb los yuav tsw tau hlais,
   mej yuav tsuam txwv aulib
   los yuav tsw tau roj lug pleev mej lub cev,
  mej yuav tsuam txwv maab
   los tsw tau cawv txwv maab haus.
  16Mej tuav rawv vaajntxwv Ooli tej kaab ke,
   hab ua lawv le Ahaj caaj ceg ua txhua yaam huvsw,
   hab mej ua lawv le ob tug taw qha lawm.
  Kuv txhad yuav ua rua mej lamswm taag,
   hab ua rua mej cov tuabneeg raug luas thuaj luag,
  hab mej yuav raug kuv haiv tuabneeg
   saib tsw taug.”