7

Cov Yixayee ua tsw ncaaj

  1Kuv raug txom nyem lauj!
   Kuv zoo yaam le thaus tug kws de tej txwv
   rua lub caij ntuj qhua
  hab xawb de tej txwv maab taag lawm,
   tsw tshuav ib tauv txwv maab noj hlo le,
  thawj phaum txwv cua kws kuv ntshaw noj
   los tsw muaj ib lub sav le.
  2Cov kws fwm Vaajtswv pluj taag
   huv lub tebchaws lawm,
  ib tsoom tuabneeg tsw tshuav
   ib tug sab ncaaj hlo le.
  Puab suavdawg zuv kev tog tua tuabneeg xwb,
   nyag ua hlua cuab nyag le kwvtij.
  3Puab txhais teg tsuas yog txawj ua phem xwb.
   Tug thawj hab tug kws tu plaub
   thov yuav nyaj xab,
  tug kws ua hlub kuj tsaa ncauj has tej kev phem
   kws nwg lub sab ntshaw,
   puab suavdawg tuav huv npaaj ua tej nuav.
  4Puab cov tug kws zoo kawg
   kuj zoo le tsob xuav paug,
  tug kws sab ncaaj kawg
   kuj zoo yaam le lub laaj kaab xov xuav paug.
  Nub kws mej cov faaj xwm has rua mej,
   yog nub kws txav txem rua mej, tub lug txug lawm.
  Nwgnuav qhov kws puab raug kev kub ntxhuv
   lug ze lawm.
  5Tsw xob tso sab rua kwvtij zej zog,
   tsw xob ca sab rua phoojywg,
  ca le tswj koj lub qhov ncauj
   tsw xob qha rua tug kws nyob huv koj lub xubndag.
  6Tsua qhov tug tub saib tsw taug leej txwv,
   tug ntxhais tawm tsaam leej nam,
  tug nyaab tawm tsaam nam puj,
   yug tug yeeb ncuab kuj yog yug tsev tuabneeg ntaag.
  7Kuv le kuv yuav saib ntsoov Yawmsaub,
   kuv yuav tog rawv Vaajtswv kws cawm kuv dim.
   Kuv tug Vaajtswv yuav noog kuv tej lug.

Yawmsaub coj txujkev cawm lug

  8Kuv tug yeeb ncuab 'e,
   tsw xob zoo sab thuaj luag kuv.
  Thaus kuv qaug los kuv yuav rov sawv tau,
   thaus kuv nyob huv qhov tsaus ntuj,
   Yawmsaub yuav ua qhov kaaj rua kuv.
  9Vem yog kuv ua txhum rua Yawmsaub,
   kuv yuav thev nwg txujkev chim
  moog txug thaus nwg daws kuv tshaaj plaub
   hab tu plaub rua kuv.
  Nwg yuav coj kuv tawm moog rua huv qhov kaaj
   hab kuv yuav pum nwg txujkev cawm dim.
  10Mas kuv tug yeeb ncuab yuav pum
   hab tug kws has rua kuv tas,
  “Koj tug Vaajtswv Yawmsaub nyob hovtwg?”
   yuav raug txaaj muag.
  Kuv lub qhov muag yuav saib hab nyos nwg.
   Nwgnuav nwg yuav raug muab tsuj
   yaam nkaus le cov aav nplaum rua huv txujkev.

  11Nub kws tswm khu mej tej ntsaa loog yuav lug,
   mas nub ntawd mej tej nrwm teb yuav nthuav daav.
  12Nub hov luas yuav tuaj cuag mej,
   yog tuaj txwj ntawm Axilia tebchaws
   moog txug ncua Iyi tebchaws,
  hab tuaj txwj Iyi tebchaws
   moog txug tug dej Yufeti,
  hab txwj lub havtxwv nuav
   moog txug lub havtxwv tim u,
  hab txwj lub roob nuav moog txug lub roob tim u.
  13Lub nplajteb yuav nyob do cuas
   vem yog tim cov tuabneeg kws nyob huv,
   hab tim tej kws puab ua.

Yawmsaub txujkev hlub

  14Thov koj tuav rawv koj tug paas nreg
   yug koj haiv tuabneeg, kws yog koj paab yaaj,
   yog koj qub txeeg qub teg.
  Puab nyob ua twm zeej twm kawv huv haav zoov
   kws nyob huv plawv lub tebchaws kws zoo qoob.
  Thov ca puab nrhav noj huv Npasaa hab Kile‑a
   ib yaam le yaav thau u.
  15Ib yaam le thaus mej tawm huv Iyi tebchaws lug,
   kuv yuav ua tej txujci phemfwj tshwm lug rua puab pum.
  16Ib tsoom tebchaws yuav pum
   hab yuav txaaj muag puab le fwjchim huvsw,
  puab yuav muab teg pus qhov ncauj ca,
   puab lub qhov ntsej yuav laag.
  17Puab yuav yaim moov aav yaam le naab,
   ib yaam le tej tsaj kws nkaag huv aav.
  Puab yuav tawm huv puab tej chaw ruaj khov
   ua ib ce tshee quas nyo lug,
  puab yuav tig lug cuag peb tug Vaajtswv Yawmsaub
   ua ntshai kawg, hab puab yuav ntshai koj.

  18Leejtwg yog tug timtswv kws zoo cuag le koj,
   kws daws lub txem hab zaam tej kev faav xeeb
  kws koj cov qub txeeg qub teg
   kws tseed tshuav nyob tau ua?
  Koj tsw cim ntsoov txujkev chim moog ib txhws
   tsua qhov koj txaus sab
   ua txujkev hlub ruaj khov tshwm lug.
  19Koj yuav rov taab ncuab peb,
   hab muab peb tej kev txhum tsuj nthi tseg.
  Koj yuav muab peb lub txem huvsw laim pov tseg
   rua huv qaab thu havtxwv.
  20Koj yuav ua txujkev ncaaj kws tso sab tau
   tshwm rua Yakhauj
  hab ua txujkev hlub ruaj khov
   tshwm rua Aplahaa,
  ib yaam le koj tub cog lug ruaj khov
   rua peb tej laug thau u lug lawm.