2

Plei Phŭn Nineweh Răm Rai

  1Ơ Nineweh, pô pơrai hlak rai kơsung blah ih!
   Pô hơmâo tơlơi kơtang hơmâo rai laih kiăng pơrai hĭ ih.
   Pơdap bĕ khul tơhan pơgang ih ƀơi kơtuai gah ngŏ pơnăng plei ih!
   Wai pơgang bĕ jơlan mŭt nao amăng plei!
   Pơƀut glaĭ bĕ ƀing ling tơhan ih laih anŭn prap pre bĕ kiăng kơ blah glaĭ!
  2Yahweh jĕ či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ laih tơlơi kơdrưh kơtang ƀing Yakôb
   hrup hăng tơlơi kơdrưh kơtang ñu hơmâo hlâo adih
   hlâo kơ ƀing rŏh ayăt gơñu sua mă hĭ abih bang dram gơnam gơñu.
  3Ƀing ling tơhan rŏh ayăt djă̱ khul khiơl mriah,
   laih anŭn čut hơô sum ao tơhan mriah huč.
  Ƀing gơñu hlak prap pre kơsung blah Nineweh!
   Khul rơdêh aseh blah gơñu pơčrang ƀlĭp ƀlăp kar hăng apui!
   Khul aseh gơñu ƀu sŭk ôh dŏ dơnơ̆ng kiăng kơ kơsung blah.
  4Khul rơdêh aseh đuaĭ hơmăr biă mă ƀơi khul jơlan,
   pơkiaŏ đuaĭ nao rai ƀơi jơlan prŏng amăng kuăl plei.
  Khul rơdêh anŭn hrup hăng jơlah apui arôk ƀlĭp ƀlăp;
   gơñu đuaĭ tañ blĭp blăp kar hăng kơmlă.
  5Khua djă̱ akŏ gơñu iâu rai pơƀut ƀing khua moa,
   ƀing gơñu teč tơhơneč ƀơi jơlan tơdang gơñu rai.
  Ƀing kơsung blah ječ ameč đuaĭ nao ƀơi bơnư̆ pơnăng plei,
   laih anŭn pơdơ̆ng đĭ anih pơgang kơ tơmĕh tŭl kiăng kơ pơrai hĭ pơnăng plei.
  6Ƀing rŏh ayăt pŏk khul amăng ja̱ng pơgăn ia krong;
   ƀing mơnuih amăng sang pơtao huĭ bra̱l biă mă.
  7Ƀing ayăt mă hơbia pơtao laih anŭn pơjing gơ̆ jing hĭ mơnă
   ƀing đah kơmơi hlŭn gơ̆ pơkrao hrup hăng khul čim pơrơgŏm mơñi
   laih anŭn gơñu tơtŭk tơda gơñu pô yuakơ rơngot hơning.
  8Ƀing ană plei tơbiă đuaĭ mơ̆ng plei phŭn Nineweh hrup hăng ia tơlŭh tơbiă mơ̆ng bơnư̆ pơčah.
   Ƀing khua moa ur kraih tui anai,
   “Dơ̆ng glaĭ bĕ! Dơ̆ng glaĭ bĕ!”
   Samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô wơ̆t glaĭ ôh.
  9Klĕ sua mă bĕ amrăk anŭn!
   Klĕ sua mă bĕ mah anŭn!
   Amăng plei anŭn hơmâo bă hăng mŭk dram djŏp mơta.
  10Plei phŭn Nineweh jing hĭ răm rai, lui raih laih anŭn treh tơroai laih yơh!
   Hơtai boh glưh pơčah yuakơ huĭ bra̱l;
   tơŭt pơpư̆ pơgơi, tơlơi khĭn kơtang rơngiă hĭ laih;
   ƀô̆ mơta jing hĭ ƀlơ̆ hrup hăng ia tơpur.
  11Tui anŭn, pơpă plei phŭn Nineweh
   jing plei hrup hăng pa̱r tơpul rơmung dŭl,
   jing anih rơmung dŭl čem rong tơpul ană gơñu,
   jing anih rơmung dŭl tơno hăng ania juăt hyu,
   laih anŭn ană gơñu juăt hơmâo tơlơi rơnŭk rơnua lĕ?
  12Rơmung dŭl tơno anŭn pơdjai hĭ hlô mơnơ̆ng
   laih anŭn hek hĭ hlô anŭn jing hĭ lu čơđeh añăm kơ ania ñu hăng tơpul ană ñu;
   giŏng anŭn ñu pơbă pa̱r ñu hăng čơđeh añăm hlô djai.
  13Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp tui anai, “Kâo yơh jing Pô rŏh ayăt ih,
   Kâo či čuh pơrai hĭ khul rơdêh aseh blah ih.
  Ƀing ling tơhan ih či djai hĭ amăng tơlơi pơblah,
   laih anŭn Kâo či mă pơđuaĭ hĭ abih bang mŭk dram ih hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih mơ̆ng lŏn čar pơkŏn.
   Tơlơi ƀing ding kơna ih rơkâo pơđar kơ ƀing lŏn čar pơkŏn arăng ƀu či hơmư̆ dơ̆ng tah.”