3

Ninave pob tag

  1Lub nroog uas lo ntshav raug txom nyem lauj!
   Yog lub nroog muaj kev dag
  thiab muaj tej qhov txhia chaw
   uas txeeb tau puv nkaus hauv,
  tsuas yog mus lws luag
   tsis tseg tsis tu li xwb.
  2Mloog saib, suab pas nplawm nees nrov nplaj,
   suab tsheb nees nrov dig dawg,
  nees dhia noj tuam pwm,
   tsheb nees dhia ya qas ntxiag.
  3Cov tub rog caij nees
   dhia npoj ntws ceev kawg li,
  hniav ntaj ci nplas,
   hauv hmuv ci qas npuaj.
  Neeg raug tua coob kawg,
   cev tuag tej niag pawg,
  cev tuag suav tsis txheeb,
   lawv dawm tej cev tuag.
  4Qhov no yog vim Ninave
   ua niag poj muag cev
   tsis txawj pov khawv li,
  nws zoo nkauj ntxim siab txawj haub
   txawj ntxias txawj ua khawv koob
   rau luag qaug siab tuag rau nws tes.
  Nws muab nws lub cev muag
   ntxias tau ib tsoom tebchaws
  thiab ua khawv koob
   ntxias tau ib tsoom neeg ua qhev.
  5Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais tias, “Saib maj, kuv tawm tsam koj.
  Kuv yuav yaws koj daim tiab
   mus npog nkaus koj lub ntsej muag,
  kuv yuav cia ib tsoom neeg saib koj liab qab,
   kuv yuav cia ib tsoom tebchaws
   saib koj chaw txaj muag.
  6Kuv yuav muab
   tej niag kua lwj qias qas ntsuav laim rau koj.
  Kuv yuav saib tsis taus koj
   thiab ua rau sawvdaws thuam koj.
  7Txhua tus uas pom koj
   yuav cia li nkaum zog khiav rov qab.
  Lawv yuav hais tias, ‘Lub nroog Ninave
   puam tsuaj tag do cuas li lawm.
  Leejtwg yuav quaj ntsuag nws?
   Yuav nrhiav leejtwg qhovtwg tuaj nplij tau nws?’ ”

  8Koj tseem zoo dua lub moos Thenpe
   uas nyob ntawm tus niag dej Nai lov?
  Muaj dej vij lub moos ntawd,
   thiab muaj dej hiavtxwv thaiv quas sab nraud,
   thiab muaj dej thaiv ua ntsa loog.
  9Khuj tebchaws thiab Iyi tebchaws
   yog nws li zog loj kawg tsis txawj tag.
  Phuj tebchaws thiab Linpia tebchaws
   kuj pab nws thiab.
  10Txawm yog li ntawd
   los nws tseem raug muab kuav kiag
   mus poob tebchaws lawm.
  Nws tej menyuam kuj raug
   muab ntsawm ntsoog tag
   rau txhua txoj ncauj kev.
  Lawv muab cov uas muaj meej
   hauv lub moos ntawd rho ntawv
   saib leejtwg tau tus twg,
  cov uas ua hlob
   puavleej raug muab saw hlau khi.
  11Ninave, koj yuav qaug cawv
   ua tus niag vwm loj vwm leg
   feeb tsis meej kiag li.
  Koj yuav mus nrhiav chaw cawm siav
   kom dim koj cov yeeb ncuab.
  12Koj tej chaw ruaj khov txhua lub
   zoo li tsob txiv cev
   uas txiv siav thawj phaum,
  yog diaj mas cov txiv yuav zeeg
   rau hauv tus uas noj lub qhov ncauj.
  13Saib maj, koj cov tub rog hauv nej nruab nrab
   tsuas zoo li tej niag pojniam xwb.
  Koj tej rooj loog twb qheb lug
   rau koj cov yeeb ncuab.
   Hluavtaws twb kub koj tej las rooj tag lawm.

  14Cia li nqa dej los cia,
   vim yeeb ncuab yuav tuaj vij.
  Kho koj tej chaw zov khuav kom ruaj khov.
  Cia li nqes plaws rau hauv niag qhov av nplaum
   tuav kiag av nplaum,
   coj lub dab thwv cib tuaj.
  15Tiamsis hluavtaws yuav kub koj qhov ntawd
   thiab hniav ntaj hniav riam yuav txiav koj
   yuav noj koj yam nkaus li menyuam kooj txig noj.
  Cia li huaj vam coob li kooj tshuab,
   cia li huaj vam coob li kooj txig.
  16Koj cov tub lag tub luam huaj vam coob
   yam nkaus li tej hnub qub saum nruab ntug.
  Lawv zoo yam li tej kooj txig
   uas noj nroj tsuag tag
   es nthuav tis kiag ya ploj ntais lawm.
  17Koj cov thawj zoo nkaus li cov kooj txig,
   koj cov nom tswv zoo nkaus li
   ib npoj kooj txig uas thaum tseem no
   ces dai ntawm tej ntsa laj kab,
  thaum hnub tuaj lawd ces ya tag nrho lawm
   tsis muaj leejtwg paub tias dua qhovtwg lawm.

  18Cov Axilia tus vajntxwv 'e,
   koj cov neeg yug yaj twb tsaug zog lawm,
   koj cov thawj twb mus ncaws dab ntub lawm.
  Koj cov pejxeem tawg
   ua sab ua sua rau pem tej roob,
   tsis muaj leejtwg qaws tau lawv los.
  19Koj qhov mob tsis ntaug kiag li,
   koj qhov kiav txhab
   mas sab kawg li kho tsis tau.
  Txhua tus uas tau hnov koj lub moo
   mas yuav npuaj teg luag koj.
  Muaj leejtwg txeev dim tau
   ntawm koj txojkev tsim txom
   uas tsis txawj tag li?