Klei Hưn Mdah

Hdruôm hră Y-Nêhêmi dưi mbha pă kdrêč msĕ snei: (1) Klei Y-Yêrêmi lŏ wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem tui si klei mtă mơ̆ng mtao Mêđơ-Persơ čiăng lŏ kiă kriê čar Yuđa; (2) Klei lŏ mdơ̆ng mnư̆ ƀuôn Yêrusalem; (3) Y-Êsra dlăng hră Klei Bhiăn Khua Yang hŏng klei mpŭ, leh anăn phung ƀuôn sang kmhal kơ klei soh; (4) Dŭm bruă mkăn Y-Nêhêmi ngă kyua ñu jing sa čô khua kiă kriê phung Yuđa.
 Mâo sa klei bi êdah kñăm hĭn hlăm hdruôm hră anei jing klei knang kjăp hlăm Khua Yang leh anăn klei Y-Nêhêmi wah lač hŏng jih ai tiê.

Jar

Y-Nêhêmi wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem (1:1–2:20)
Klei lŏ mdơ̆ng mnư̆ ƀuôn Yêrusalem (3:1–7:73)
Hdruôm hră Klei Bhiăn dưi dlăng leh anăn lŏ wĭt ngă klei bi mguôp (8:1–10:39)
Dŭm bruă mkăn Y-Nêhêmi ngă (11:1–13:31)