10

1Mborqv jienv yienx njiec naaiv zeiv sou nyei mienh maaih
  Haa^kaa^li^yaa nyei dorn, Ne^haa^mi saengv-ziouv,
  caux Se^nde^ki^yaa,
  2Se^lai^aa, Aa^saa^li^yaa, Ye^le^mi,
  3Baatc^he, Aa^maa^li^yaa, Man^ki^yaa,
  4Hatv^tatv, Qe^mbaa^ni^yaa, Manlukv,
  5Haalim, Me^le^motv, O^mbaa^ndi,
  6Ndaa^ni^en, Gin^ne^ton, Mbaalukv,
  7Me^sun^laam, Aa^mbi^yaa, Mi^yaa^min,
  8Maa^aa^si^yaa, Mbin^gai, Se^mai^aa.
  Naaiv deix mienh zoux sai mienh.
9⟨Lewi Mienh⟩ maaih,
  Aa^san^yaa nyei dorn, Ye^su^aa, He^naa^ndatc nyei zeiv-fun, Mbinnui caux Katc^mi^en,
  10caux ninh mbuo nyei gorx-youz Qe^mbaa^ni^yaa,
  Ho^ndi^yaa, Ke^li^taa, Be^lai^yaa, Haanan,
  11Mikaa, Le^hopc, Haa^saa^bi^yaa,
  12Sakc^ge, Se^le^bi^yaa, Qe^mbaa^ni^yaa,
  13Ho^ndi^yaa, Mbaani caux Mbe^ni^nu.
14Aengx maaih baeqc fingx nyei bieiv zeiv
  Batc^lotv, Baa^hatc Mo^apc, Elaam, Satc^tu, Mbaani,
  15Mbunni, Atc^gaatc, Mbe^mbai,
  16Aa^ndo^ni^yaa, Mbikc^wai, Aa^ndin,
  17Aa^te, He^se^ki^yaa, Atc^su,
  18Ho^ndi^yaa, Haasum, Mbesai,
  19Haalipv, Aa^naa^totv, Ne^mbai,
  20Makv^mbi^aatc, Me^sun^laam, Hesi,
  21Me^se^saa^mben, Saax^ndokc, Yaatv^ndu^waa,
  22Be^laa^ti^yaa, Haanan, Aa^naa^yaa,
  23Ho^se^yaa, Haa^nan^yaa, Hatc^supv,
  24Han^lo^hetc, Bin^haax, So^mbekc,
  25Le^hum, Haa^sapv^naa, Maa^aa^se^aa,
  26Aa^hi^aa, Haanan, Aanan,
  27Manlukv, Haalim, caux Mbaa^aa^naa.
28“Zengc njiec maiv faaux mbuox nyei mienh, se sai mienh, Lewi Mienh, zuov gaengh nyei mienh, baaux nzung nyei mienh, zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei bou, caux yietc zungv weic oix gan Tin-Hungh nyei Leiz-Latc leih nqoi buonv-deic nyei fingx-fingx mienh, caux ninh mbuo nyei auv-jueiv naamh nyouz, da'faanh haih mengh baeqc nyei mienh, 29caux jienv yie mbuo nyei gorx-youz, zoux hlo wuov deix mienh, houv jienv laengz waac. Yie mbuo laengz ei jienv Tin-Hungh longc ninh nyei bou, Mose, jiu bun yie mbuo nyei Leiz-Latc, yaac gan nzengc Ziouv, yie mbuo nyei Ziouv nyei yietc zungv leiz-latc caux lingc caux leiz.
30“Yie mbuo laengz maiv bungx yie mbuo nyei sieqv mingh bun yiem naaiv norm deic-bung nyei ganh fingx mienh, yaac laengz maiv longc ninh mbuo nyei sieqv bun yie mbuo nyei dorn.
31“Se gorngv naaiv norm deic-bung nyei ganh fingx mienh longc ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ dorh laangh ziqc fai haaix nyungc ga'naaiv daaih maaic, Dingh Gong Hnoi fai haaix norm cing-nzengc hnoi yie mbuo maiv maaiz ninh mbuo nyei. Mouz siec hnyangx yie mbuo zungv maiv zoux ndeic zuangx ga'naaiv yaac guangc mienh qiemx yie mbuo nyei nyungc-nyungc zaeqv.
32“Yie mbuo dingc ziangx hnyangx-hnyangx gorqv-mienh oix zuqc fongc horc yietc zinh nyaanh weic yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv qiemx longc fu-sux Ziouv nyei ga'naaiv. 33Naaiv deix nyaanh longc weic gengx Ziouv nyei njuov, weic zanc-zanc fongc horc nyei laangh ziqc caux zanc-zanc buov ziec nyei ga'naaiv, yaac longc weic Dingh Gong Hnoi, Bieqc Siang-Hlaax caux norm-norm zipv qiemx longc ziec nyei ga'naaiv, weic cing-nzengc nyei ga'naaiv, weic longc ga'naaiv ziec tengx I^saa^laa^en Mienh fiqv zuiz, yaac weic yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv qiemx longc nyei nyungc-nyungc.
34“Yie mbuo, sai mienh, Lewi Mienh, caux zuangx baeqc fingx, hnyangx-hnyangx dingc maengc mangc gaax, ndortv zuqc haaix bungh mienh ziux dingc daaih nyei ziangh hoc oix zuqc dorh zaangh daaih taux yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv, weic yiem Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, nyei ziec-dorngh buov, hnangv Leiz-Latc fiev jienv nor.
35“Yie mbuo laengz hnyangx-hnyangx dorh yiem ndau cuotv nyei daauh torngx gaeng-zuangx caux zungh zungh ndiangx nyei daauh torngx biouv.
36“Ziux Leiz-Latc Sou fiev jienv nyei, yie mbuo laengz dorh yie mbuo nyei dorn-la'gauv caux yie mbuo nyei saeng-kuv, se ngongh guanh, ba'gi yungh guanh nyei daauh toi dorn, mingh taux zaangc Tin-Hungh nyei biauv, jiu bun yiem wuov fu-sux nyei sai mienh.
37“Yie mbuo yaac oix dorh siang-laangh ziqc morc daaih nyei mbuonv, fongc horc ziec nyei laangh ziqc, zungh zungh ndiangx nyei daauh torngx biouv, siang-a'ngunc diuv caux ga'lanv youh fungx bun sai mienh yiem yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv siou ga'naaiv nyei dorngx wuov. Yie mbuo yaac oix zorqv yie mbuo nyei gaeng-zuangx ziepc gouv nyei yietc gouv fungx bun Lewi Mienh weic zuqc Lewi Mienh oix zuqc mingh norm-norm fiuv-laangz siou ziepc gouv nyei yietc gouv. 38Lewi Mienh zipv naaiv deix ga'naaiv ziepc gouv nyei yietc gouv wuov zanc, Aalon nyei zeiv-fun nyei yietc dauh sai mienh oix zuqc caux Lewi Mienh yiem. Siou daaih nyei ziepc gouv nyei yietc gouv, Lewi Mienh oix zuqc aengx zorqv cuotv ziepc gouv nyei yietc gouv fungx taux zaangc yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv siou jienv siou ga'naaiv nyei dorngx. 39I^saa^laa^en Mienh caux Lewi Mienh dorh fongc horc nyei ga'naaiv, se mbiauh, siang-a'ngunc diuv caux ga'lanv youh, taux siou singx dinc nyei jaa-sic nyei dorngx, yaac dongh yiem singx dinc fu-sux nyei sai mienh caux zuov gaengh mienh caux baaux nzung mienh yiem nyei dorngx.
“Yie mbuo zungv maiv guangc yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv.”