11

Phung Dôk Hlăm Ƀuôn Yêrusalem

(I KYD 9:1-34)

1Phung khua hlăm phung ƀuôn sang dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem, phung mkăn hlăm phung ƀuôn sang ngă klei mđăo čiăng atăt ba sa hlăm pluh brei dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem ƀuôn doh jăk, êjai dua păn hlăm pluh ăt dôk hlăm ƀuôn mkăn. 2Phung ƀuôn sang hơêč hmưi kơ jih jang phung êkei myơr diñu pô čiăng dôk hlăm ƀuôn Yêruslem.
3 Anei phung khua čar dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem, ƀiădah hlăm ƀuôn điêt čar Yuđa grăp čô dôk hlăm anôk ñu pô hlăm ƀuôn: phung Israel, phung khua ngă yang, phung Lêwi, phung dĭng buăl sang yang, leh anăn phung anak čô phung dĭng buăl Y-Salômôn. 4Mâo đa đa hlăm phung anak êkei Yuđa leh anăn phung anak êkei Benjamin dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem. Hlăm phung anak êkei Yuđa: Y-Athaya anak êkei Y-Usia, čô Y-Sakari, čĕ Y-Amaria, rĕ Y-Sêphatia, anak êkei Y-Mahalalel, hlăm phung anak čô Y-Pêres; 5leh anăn Y-Maseya anak êkei Y-Baruk, čô Y-Kôlhôsên, čĕ Y-Hasaya, rĕ Y-Adaya, anak êkei Y-Jêarip, čô Y-Sakari, anak čô mnuih ƀuôn Silô. 6Jih jang anak čô Y-Pêres dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem mâo pă êtuh năm pluh sa păn čô êkei jhŏng ktang.
7Anei phung anak êkei Benjamin: Y-Salu anak êkei Y-Mêsulam, čô Y-Jôet, čĕ Y-Pêdaya, rĕ Y-Kôlaya, anak êkei Y-Maseya, čô Y-Ithiêl, čĕ Y-Jêsaya. 8Êdei kơ ñu mâo Y-Gabai, Y-Salai, mâo dua păn êtuh dua pluh sa păn čô. 9Y-Jôel anak êkei Y-Sikri jing pô khua kơ diñu, leh anăn Y-Yuđa anak êkei Y-Hasênua jing kơiăng khua ƀuôn.
10Hlăm phung khua ngă yang mâo Y-Jêdaya anak êkei Y-Jôarip, Y-Jakin, 11Y-Sêraya anak êkei Y-Hilkia, čô Y-Mêsulam, čĕ Y-Sadôk, rĕ Y-Mêraiôt, anak êkei Y-Ahitup, khua kiă kriê sang yang Aê Diê, 12leh anăn phung ayŏng adei diñu ngă bruă hlăm sang, mâo sa păn êtuh dua pluh dua čô; leh anăn Y-Adaya anak êkei Y-Jêrôham, čô Y-Pêlalia, čĕ Y-Amsi, rĕ Y-Sakari, anak êkei Y-Pasur, čô Y-Malkija, 13leh anăn phung ayŏng adei ñu, phung khua kơ djuê ana, mâo dua êtuh pă pluh dua čô; leh anăn Y-Amasai, anak êkei Y-Asarel, čô Y-Ahsai, čĕ Y-Mêsilêmôt, rĕ Y-Imer, 14leh anăn phung ayŏng adei diñu, phung êkei jhŏng ktang, mâo sa êtuh dua pluh sa păn čô. Khua kơ diñu jing Y-Sapdiêl anak êkei Y-Hagêdôlim.
15Hlăm phung Lêwi: Y-Sêmaya anak êkei Y-Hasup, čô Y-Asrikam, čĕ Y-Hasabia, rĕ Y-Buni; 16Y-Sabêthai leh anăn Y-Jôsabat hlăm phung khua phung Lêwi, phung kiă bruă ti êngao sang yang Aê Diê; 17Y-Matania anak êkei Y-Mika, čô Y-Sapdi, čĕ Y-Asap jing khua atăt klei bi mni hlăm klei wah lač; leh anăn Y-Bakbukia pô tal dua hlăm phung ayŏng adei ñu; leh anăn Y-Apda anak êkei Y-Samua, čô Y-Galal, čĕ Y-Yêduthun. 18Jih jang phung Lêwi hlăm ƀuôn doh jăk mâo dua êtuh sa păn pluh pă čô.
19Phung kiă kriê ƀăng jang: Y-Akup, Y-Talmôn, leh anăn phung ayŏng adei diñu, phung gak ti ƀăng jang, mâo sa êtuh kjuh pluh dua čô. 20Phung Israel mkăn, phung khua ngă yang, leh anăn phung Lêwi dôk hlăm jih jang ƀuôn điêt čar Yuđa, grăp čô hlăm anôk ngăn dưn ñu pô. 21Ƀiădah phung dĭng buăl sang yang dôk hlăm Ôphel; leh anăn Y-Siha leh anăn Y-Gispa kiă kriê phung dĭng buăl sang yang.
22Khua kơ phung Lêwi dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem jing Y-Usi anak êkei Y-Bani, čô Y-Hasabia, čĕ Y-Matania, rĕ Y-Mika hlăm phung anak čô Y-Asap, phung mmuñ, kiă kriê bruă hlăm sang yang Aê Diê. 23Kyuadah mâo klei mtă mơ̆ng mtao djŏ kơ diñu, leh anăn bi kčah mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ phung mmuñ tui si klei djăp kơ grăp hruê. 24Y-Pêthahia anak êkei Y-Mêsêsabel, hlăm phung anak čô Y-Sêra anak êkei Y-Yuđa dôk giăm mtao hlăm jih jang bruă djŏ hŏng phung ƀuôn sang.

Phung Dôk Ti Êngao Ƀuôn Yêrusalem

25Bi kơ lu boh ƀuôn mbĭt hŏng hma digơ̆, đa đa hlăm phung Yuđa dôk hlăm ƀuôn Kiriat-Arba leh anăn phung ƀuôn jĕ giăm gơ̆, hlăm ƀuôn Dibôn leh anăn phung ƀuôn jĕ giăm gơ̆, leh anăn hlăm ƀuôn Jêkapsêel leh anăn phung ƀuôn jĕ giăm gơ̆, 26leh anăn hlăm ƀuôn Jêsua, ƀuôn Môlada, ƀuôn Bet-Pêlet, 27hlăm ƀuôn Hasar-Sual, ƀuôn Bêr-Sêba leh anăn phung ƀuôn jĕ giăm gơ̆, 28ƀuôn Siklak, ƀuôn Mêkôna leh anăn phung ƀuôn jĕ giăm gơ̆, 29ƀuôn Ênrimôn, ƀuôn Sôra, ƀuôn Jarmut, 30ƀuôn Sanôa, ƀuôn Adulam, leh anăn phung ƀuôn jĕ giăm digơ̆, ƀuôn Lakis leh anăn hma gơ̆, leh anăn ƀuôn Asêka leh anăn phung ƀuôn jĕ giăm gơ̆. Snăn diñu dôk dơ̆ng mơ̆ng ƀuôn Bêr-Sêba truh kơ Tlung Hinôm. 31Phung Benjamin msĕ mơh dôk mơ̆ng Buôn Gêba, ti ƀuôn Mikmas, ƀuôn Aija, ƀuôn Bêthel leh anăn phung ƀuôn jĕ giăm gơ̆, 32ƀuôn Anathôt, ƀuôn Nôp, ƀuôn Anania, 33ƀuôn Hasôr, ƀuôn Rama, ƀuôn Gitaim, 34ƀuôn Hadit, ƀuôn Sêbôim, ƀuôn Nêbalat, 35ƀuôn Lot, leh anăn ƀuôn Ônô tlung phung mbruă. 36Mâo đa đa êpul phung Lêwi hlăm čar Yuđa bi mguôp leh hŏng phung Benjamin.