12

Teev cov Povthawj thiab cov Levis npe

1Cov povthawj thiab cov Levis uas nrog Se-atiyees tus tub Xelunpanpees thiab nrog tus Povthawj Hlob Yesuas rov los muaj npe li nram no: 2-7Cov povthawj: