13

1Vào hôm ấy, sách luật Mai-sen được đem đọc cho mọi người nghe. Trong ấy có đoạn cấm người Am-môn và Mô-áp không được vào Đền thờ, 2Vì họ đã không mang bánh nước ra tiếp đón, lại còn mướn Ba-la-am dùng lời nguyền rủa (nhưng Thượng Đế đổi lời nguyền rủa thành chúc phước) dân Y-sơ-ra-ên. 3Nghe đến quy luật này người Y-sơ-ra-ên lập tức trục xuất tất cả những người ngoại tộc kia.
4,5Trước đấy, thầy tế lễ Ê-li-a-síp, người có trách nhiệm trông coi kho tàng Đền thờ, liên lạc với Tô-bia; và thầy tế lễ dành một phòng rộng (phòng này trước kia chứa lễ vật ngũ cốc, trầm hương, bình lọ, một phần mười lúa mì, rượu, là những phần đóng góp cho người Lê-vi, ca sĩ, người gác cổng - còn lễ vật dâng đưa lên dành cho các thầy tế lễ) làm phòng cho Tô-bia. 6Lúc việc này xảy ra, tôi không có mặt ở Giê-ru-sa-lem, vì vào năm thứ ba mươi hai đời Ạt-ta-xét-xe, tôi phải về Ba-by-luân bệ kiến vua; và sau đấy lại được vua cho phép rời Ba-by-luân. 7Trở về Giê-ru-sa-lem tôi mới hay điều xấu xa Ê-li-a-síp làm, dọn cho Tô-bia một phòng ngủ ngay trong khuôn viên Đền thờ.
8Tôi nổi giận, ném tất cả đồ đạc của Tô-bia ra khỏi phòng. 9Tôi ra lệnh lau chùi phòng sạch sẽ, rồi tự tay đem đặt lại vào phòng các vật dụng của Đền thờ, cùng lễ vật ngũ cốc, trầm hương.
10Tôi còn được biết người Lê-vi không nhận được phần lương thực đáng cấp cho theo luật định, vì thế họ và các ca sĩ bỏ chức vụ về nhà làm ruộng. 11Tôi trách cứ các nhà lãnh đạo: "Làm sao để cho Đền thờ Thượng Đế bị bỏ bê như vậy?" Rồi, tôi gọi người Lê-vi trở lại chức vụ. 12Và, nhân dân tiếp tục đem một phần mười lúa mì, rượu, dầu vào kho Đền thờ. 13Tôi chỉ định thầy tế lễ Sê-lê-mia, thư ký Xa-đốc, và Phê-đa gia (một người Lê-vi) cùng nhau lo việc quản trị kho tàng, còn Ha-nan, (con Xác-cua, cháu Mát-ta-nia) được chỉ định làm phụ tá cho họ, vì họ là những người đáng tín nhiệm. Họ có bổn phận phân phối các lễ vật thu được cho người có quyền hưởng dụng. 14Cầu Thượng Đế ghi nhận cho con việc này, và cũng đừng quên những điều con đã làm cho Đền thờ Chúa, để phục vụ Ngài.
15Vào một ngày sa bát, tôi bắt gặp một số người đang ép nho, chất những bó lúa lên lưng lừa; rồi chở vào Giê-ru-sa-lem cùng với rượu, trái vả, nho và nhiều sản vật khác trong ngày sa bát. Tôi liền cảnh cáo họ khi họ bán các sản vật ấy. 16Lại có những người Ty-rơ đem cá và các thứ hàng hóa bán cho người Giu-đa ở Giê-ru-sa-lem vào ngày sa-bát.
17Tôi trách móc các nhà lãnh đạo Do-thái: "Sao các ông xúc phạm ngày sa-bát? 18Tổ tiên các ông cũng đã hành động như thế, và hậu quả là ngày nay, chúng ta và thành này chịu tai họa. Các ông còn muốn Y-sơ-ra-ên mang họa vì để cho ngày sa-bát bị xúc phạm nữa sao?"
19Tôi ra lệnh đóng cổng thành Giê-ru-sa-lem vào mỗi thứ sáu, lúc trời vừa tối; và chỉ mở cổng lại khi ngày sa-bát đã qua. Tôi cũng cắt mấy gia nhân của tôi kiểm soát cổng thành, không cho ai đem hàng hóa vào trong ngày sa-bát. 20Thấy có một số người buôn bán ngủ lại bên ngoài thành một vài lần, 21tôi liền cảnh cáo: "Lần sau, nếu có ai còn ngủ lại ngoài thành, người ấy sẽ bị bắt." Và từ đấy, họ không đến vào ngày sa-bát nữa. 22Tôi cũng ra lệnh cho người Lê-vi dọn mình thanh sạch để gác cổng thành và giữ ngày sa-bát thánh khiết. Lạy Thượng Đế, xin ghi nhận điều này, và xin thương xót con theo lòng nhân từ vô biên của Ngài.
23Cũng vào thời gian ấy, tôi thấy có những người Giu-đa cưới phụ nữ Ách-đốt, Am-môn, Mô-áp, 24và một số con họ nói tiếng Ách-đốt chứ không nói được tiếng của người Hy-bá. 25Tôi quở trách, nguyền rủa họ, thậm chí đánh hoặc bứt tóc một vài người, buộc họ nhân danh Thượng Đế thề sẽ không gả con gái mình cho người nước ngoài, không cưới con gái nước ngoài cho con trai mình hoặc cho chính mình. 26Tôi giải thích: "Vua Sa-lô-môn cũng đã phạm tội vì đàn bà nước ngoài. Có vua nước nào như Sa-lô-môn, được Thượng Đế yêu, cho cai trị cả Y-sơ-ra-ên không? Thế mà, vua bị đàn bà nước ngoài xui giục phạm tội. 27Các ngươi tưởng chúng ta sẽ nghe lời các ngươi, để cho các ngươi hành động gian tà, cưới vợ ngoại tộc, phạm tội với Thượng Đế sao?"
28Một ngươi con trai của Giê-hô-gia-đa (con thầy tế lễ tối cao Ê-li-a-síp) cưới con gái San-ba-lát, người Hô-rôn, nên tôi đuổi người ấy đi. 29Xin Thượng Đế nhớ cho, họ đã làm ô uế chức vụ và phạm lời thề của thầy tế lễ và người Lê-vi. 30Như thế, tôi thanh lọc họ để họ không còn vương vấn với người nước ngoài. Tôi quy định trách nhiệm cho các thầy tế lễ, người Lê-vi và 31định phiên để họ cung cấp củi và lo thu nhận hoa quả đầu mùa. Lạy Thượng Đế, xin rộng lòng nhớ đến con!