13

Ammon Caux Mo^apc Mienh Maiv Duqv Bieqc Ziouv Nyei Wuic

1Dongh wuov hnoi doqc Mose nyei Sou bun baeqc fingx muangx wuov zanc, buatc sou fiev jienv gorngv Ammon Mienh caux Mo^apc Mienh yietc liuz maiv duqv bieqc Tin-Hungh nyei wuic, 2weic zuqc zinh ndaangc ninh mbuo maiv dorh nyanc hopv caux wuom cuotv daaih zipv I^saa^laa^en Mienh, zungv cingv ⟨Mbaa^laa^am⟩ daaih zioux ninh mbuo. Mv baac Tin-Hungh goiv wuov deix zioux nyei waac benx buang nyei waac. 3I^saa^laa^en Mienh haiz liuz naaiv deix leiz-latc, ninh mbuo zunc nqoi, maiv bun ganh fingx mienh zorpc ninh mbuo.

Zunc To^mbi^aa Cuotv

4Zinh ndaangc paaiv E^li^yaa^sipv sai mienh goux zaangc yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv siou ga'naaiv nyei dorngx. Ninh caux To^mbi^aa zuoqc haic. 5E^li^yaa^sipv bun yietc qongx biauv hlo nyei To^mbi^aa longc, dongh zinh ndaangc siou ziec nyei laangh ziqc, hung, caux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei jaa-dorngx, yaac siou ⟨Lewi Mienh,⟩ baaux nzung nyei mienh, caux zuov gaengh mienh horpc zuqc duqv nyei buonc caux sai mienh nyei buonc ziepc gouv nyei yietc gouv laangh ziqc, siang-a'ngunc diuv, caux ga'lanv youh wuov qongx.
6Naaiv deix sic cuotv nyei ziangh hoc yie maiv yiem Ye^lu^saa^lem, weic zuqc Aan^taa^se^sitv zoux Mbaa^mbi^lon Guoqv nyei hungh duqv faah ziepc nyeic hnyangx wuov hnyangx, yie nzuonx hungh diex wuov. Jiex daaih maiv lauh yie aengx tov hungh diex bun yie aengx mingh. 7Yie ziouc aengx mingh Ye^lu^saa^lem. Taux daaih yie cingx hiuv duqv E^li^yaa^sipv zoux naaiv deix waaic sic, se zorqv zaangc Tin-Hungh nyei biauv, laatc gu'nyuoz nyei yietc qongx biauv, bun To^mbi^aa longc. 8Yie qiex jiez! haic, ziouc zorqv To^mbi^aa nyei jaa-dorngx zoi cuotv gaengh ka'ndau nzengc. 9Yie hatc ninh mbuo saax nzengc qongx-qongx biauv nyei uix. Yie ziouc bienh zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei jaa-dorngx, liemh fongc horc ziec nyei laangh ziqc caux hung nzuonx, an jienv wuov.
10Yie aengx duqv buatc Lewi Mienh horpc zuqc duqv nyei buonc maiv maaih mienh bun ninh mbuo. Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv fu-sux nyei Lewi Mienh caux baaux nzung nyei mienh ziouc nzuonx nzengc, gorqv-mienh nzuonx gorqv-mienh nyei ndeic. 11Yie ziouc gorngv goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei jien. Yie gorngv, “Meih mbuo weic haaix diuc guangc huaang zaangc Tin-Hungh nyei biauv?” Yie aengx heuc Lewi Mienh caux baaux nzung nyei mienh nzuonx daaih, yaac paaiv ninh mbuo zoux gong hnangv loz wuov nor.
12Yu^ndaa nyei zuangx mienh ziouc dorh ninh mbuo nyei laangh ziqc, siang-a'ngunc diuv caux ga'lanv youh ziepc gouv nyei yietc gouv daaih dapv jienv siou ga'naaiv nyei dorngx. 13Yie bun Se^le^mi^yaa sai mienh caux Saax^ndokc sou-biuv, caux dauh Lewi Mienh, mbuox heuc Be^ndaa^yaa, goux siou ga'naaiv nyei dorngx, yaac bun dauh Matv^taa^ni^yaa nyei fun, Sakc^ge nyei dorn, Haanan, zoux ninh mbuo nyei borng-buoz mienh, weic zuqc naaiv deix mienh hnyouv zingx nyei. Ninh mbuo nyei gong se zorqv siou daaih nyei ga'naaiv bun nqoi ninh mbuo nyei gorx-youz.
14“O yie nyei Tin-Hungh aac, tov meih weic naaiv deix sic jangx yie. Tov maiv dungx sortv guangc yie weic meih nyei biauv zoux nyei kuv sic caux yiem wuov fu-sux nyei nyungc-nyungc jauv.”

Mienh Baamz Dingh Gong Hnoi Nyei Leiz

15Wuov deix hnoi yie yiem Yu^ndaa Deic buatc mienh doix ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ nyueih a'ngunc biouv zoux diuv. Maaih deix zorqv mbiauh caux a'ngunc diuv, a'ngunc biouv, ngongh nyorx biouv, caux nyungc-nyungc ga'naaiv bun lorh tor jienv bieqc Ye^lu^saa^lem Zingh. Yie ziouc donv ninh mbuo maiv dungx longc Dingh Gong Hnoi maaic nyanc hopv. 16Maaih deix yiem Tailaqv Zingh daaih yiem jienv Ye^lu^saa^lem Zingh yaac dorh mbiauz caux nyungc-nyungc huox daaih doix Dingh Gong Hnoi maaic bun Ye^lu^saa^lem Zingh nyei mienh caux Yu^ndaa Mienh. 17Yie ziouc hemx zoux hlo nyei Yu^ndaa Mienh. Yie gorngv, “Meih mbuo weic haaix diuc zoux naaiv deix waaic sic, bun Dingh Gong Hnoi maaih uix? 18Zinh ndaangc meih mbuo nyei ong-taaix fih hnangv nyei zoux maiv zeiz? Weic naaiv mbuo nyei Tin-Hungh bun mbuo caux naaiv norm zingh zuqc naaiv deix zeqc naanc maiv zeiz? Ih zanc laaix bun Dingh Gong Hnoi maaih uix, meih mbuo zungv oix bun Tin-Hungh jaa nouz I^saa^laa^en Mienh.”
19Jiex daaih aav lamh taux Dingh Gong Hnoi wuov muonz, nziemx-yaangh nyei ziangh hoc, yie heuc mienh guon jienv zingh gaengh yaac maiv bun haaix dauh koi taux jiex liuz Dingh Gong Hnoi. Yie aengx paaiv deix yie nyei mienh zuov jienv zingh gaengh, maiv bun haaix dauh doix Dingh Gong Hnoi tor haaix nyungc ga'naaiv bieqc zingh. 20Maaih deix saeng-eix mienh caux maaic nyungc-nyungc huox nyei mienh daaih nzunc i nzunc hitv Ye^lu^saa^lem Zingh ga'nyiec maengx. 21Mv baac yie donv ninh mbuo yaac gorngv, “Meih mbuo weic haaix diuc bueix naaic zingh laatc ga'hlen jiex muonz? Se gorngv meih mbuo aengx hnangv naaic nor zoux, yie ziouc njiec buoz zorqv meih mbuo.” Yiem naaic daaih nqa'haav, Dingh Gong Hnoi ninh mbuo maiv daaih aqv. 22Yie heuc Lewi Mienh saax nzengc ganh nyei uix daaih zuov zingh gaengh weic goux jienv Dingh Gong Hnoi benx cing-nzengc hnoi.
 “O yie nyei Tin-Hungh aac, tov meih weic naaiv deix sic jangx yie. Ziux meih ndongc naaiv hnamv mienh tov meih korv-lienh.”

Ngaengc Jienv Maiv Caux Ganh Fingx Dorng Jaa

23Yiem wuov deix hnoi yie yaac buatc maaih deix Yu^ndaa Mienh longc Atc^ndotc, Ammon, caux Mo^apc Mienh nyei sieqv zoux auv. 24Ninh mbuo nyei fu'jueiv maaih yietc buonc kungx gorngv Atc^ndotc waac. Ninh mbuo maiv haih gorngv Yu^ndaa Mienh nyei waac. Kungx haih gorngv ninh mbuo wuov deix ganh fingx waac hnangv. 25Yie ziouc hemx ninh mbuo, zioux ninh mbuo, mborqv ninh mbuo ziex dauh, yaac cun ninh mbuo nyei mba'biei. Yie yaac heuc ninh mbuo ziangv jienv Tin-Hungh nyei mbuox laengz ngaengc waac gorngv, “Meih mbuo maiv dungx bungx meih mbuo nyei sieqv bun ninh mbuo nyei dorn longc, yaac maiv dungx lorz ninh mbuo nyei sieqv bun meih mbuo nyei dorn longc fai weic ganh longc. 26Se laaix ganh fingx m'sieqv dorn, I^saa^laa^en Mienh nyei hungh, Saa^lo^morn, cingx daaih baamz zuiz maiv zeiz? Yiem maanc guoqv mbu'ndongx maiv maaih hungh hnangv ninh. Ninh nyei Tin-Hungh hnamv ninh yaac bun ninh zoux hungh gunv I^saa^laa^en nyei zuangx mienh mv baac liemh ninh zuqc ganh fingx mienh nyei m'sieqv dorn nduov ninh baamz zuiz. 27Se horpc nyei fai? Yie mbuo corc oix zuqc muangx meih mbuo aengx zoux naaiv nyungc waaic haic nyei sic, maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun mbuo nyei Tin-Hungh, longc ganh fingx m'sieqv dorn zoux auv fai?”
28E^li^yaa^sipv domh sai mienh nyei dorn, Yo^yaa^ndaa, nyei yietc dauh dorn zoux Mbetc Holon Zingh nyei mienh, Sanx^mbaan^latv, nyei sieqv-laangh. Weic naaiv yie ziouc zunc ninh cuotv Ye^lu^saa^lem Zingh mingh.
29“O yie nyei Tin-Hungh aac, tov meih jangx naaiv deix mienh weic zuqc ninh mbuo zoux bun sai mienh nyei gong yaac bun sai mienh caux Lewi Mienh caux meih liepc jiez nyei ngaengc waac maaih uix.”
30Hnangv naaic, yie saax nzengc ninh mbuo nyei uix, bun ninh mbuo leih ndutv nzengc ganh fingx mienh. Yie yaac paaiv ziangx sai mienh caux Lewi Mienh nyei gong, bun gorqv-mienh hiuv duqv gorqv-mienh nyei gong. 31Yie yaac liuc leiz ziangx bun mienh ziux dingc daaih nyei ziangh hoc fongc horc zaangh caux daauh torngx gaeng-zuangx ga'naaiv.
 “O yie nyei Tin-Hungh aac, tov meih jangx taux yie, bun yie duqv longx.”