3

Atức Loah Viang Vil

1Chơ E-lia-sip, án ca sốt nheq tễ rit sang, cớp máh sễm ai án ca táq ranáq tễng rit sang, nheq náq alới atức loah Ngoah Toong Cữu, chơ alới táq rit chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, cớp aloap loah máh cantáih toong bân ntốq tiaq. Tỗp alới atức loah viang vil toau toâq Ntốq Kĩaq Muoi Culám cớp Ntốq Kĩaq Ha-nanel, chơ alới táq rit chiau sang viang vil ki yỗn Yiang Sursĩ.
2Tễ ntốq ki máh cũai samiang tễ vil Yê-ri-cô ễn atức to; cớp Sacur con samiang Im-ri ễn atức to alới.
3Chơ sâu Hat-sana ễn atức loah Ngoah Toong Sĩaq. Tỗp alới adỗt máh khuon toong, chơ chóq cantáih toong bân ntốq tiaq, cớp ĩt tac táq cutũr toong ien cláng raláng.
4Moâm ki Mê-rê-môt con samiang Uria, châu Hacôt, atức to loah.
 Mê-sulam con samiang Be-rakia, châu Mê-sê-sabêl, atức to loah.
 Cớp Sadôc con samiang Bana atức to loah.
5Máh cũai samiang tễ vil Tacua atức to loah tê; ma máh cũai sốt tỡ ễq táq ranáq ntâng noau khoiq anoat alới.
6Yôi-ada con samiang Pasia cớp Mê-sulam con samiang Be-sô-dia atức Ngoah Toong Yê-sana. Tỗp alới adỗt máh khuon toong, chơ chóq cantáih bân ntốq tiaq, cớp ĩt tac táq cutũr toong ien cláng raláng.
7Mê-latia tễ tỗp Ki-bê-ôn, Yadôn tễ tỗp Mê-rô-nôt, cớp máh cũai samiang tễ vil Ki-bê-ôn, cớp tễ vil Mit-ba atức to loah yỗn toau toâq bân ntốq dống cũai arieih ca sốt coah angia mandang pât crỗng Ơ-phơ-rat.
8Usiel con samiang Har-haya cũai chiang dễr yễng, atức to loah.
 Ha-nania la cũai chiang talốc dỡq phuom, atức to loah yỗn toau toâq pỡ Viang La‑a.
9Rê-phaya con samiang Hơr, la cũai sốt muoi saráh vil Yaru-salem, atức to loah.
10Yê-daya con samiang Ha-rumap atức cheq ntốq án ỡt bữm.
 Hatut con samiang Hasap-nia atức to loah.
11Mal-kia con samiang Harim, cớp Hat-sup con samiang Pahat Mô-ap atức to, cớp alới atức loah dếh Ntốq Kĩaq Lo Sa-áp.
12Salum con samiang Halô-het, la cũai sốt muoi saráh ễn vil Yaru-salem, atức to loah. (Máh con mansễm án rachuai ranáq tê.)
13Hanun cớp cũai proai tễ vil Sanũa atức loah Ngoah Toong Avúng. Tỗp alới aloap loah cantáih toong bân ntốq tiaq, dếh ĩt tac táq cutũr ien cláng raláng; cớp alới atức viang muoi ngin coat toau toâq pỡ Ngoah Toong Tốh Crơng Nhơp.
14Mal-kia con samiang Rê-cap, la cũai sốt ntốq Bet Ha-carem, cỡt cũai atức loah Ngoah Toong Tốh Crơng Nhơp. Án aloap loah cantáih toong bân ntốq tiaq, dếh ĩt tac táq cutũr ien cláng raláng.
15Salum con samiang Côl-hô-sê, la cũai sốt vil Mit-ba, atức Ngoah Toong Parluoiq Dỡq. Án sapo bân ngoah toong cớp aloap loah cantáih toong bân ntốq tiaq, dếh ĩt tac táq cutũr ien cláng raláng. Bân Amống Salũam, án atức viang ca ratớt cớp nưong puo toau toâq pỡ ntruang sễng tễ Vil Davĩt.
16Nê-hamia con samiang At-buc, la cũai ndỡm muoi saráh ntốq Bet Sur, atức tễ bân dáng-radáng ping puo Davĩt toau toâq Amống Dỡq cớp ntốq tahan ỡt.

Tỗp Lê-vi Ca Atức Viang Vil

17Tỗp Lê-vi atức to loah viang vil sa‑ữi ntốq, ramứh neq:
 Rê-hum con samiang Bani atức to loah.
 Hasa-bia, la cũai sốt muoi saráh vil Kê-la, atức to bân ntốq noau anoat yỗn vil án atức.
18Bavai con samiang Hê-nadat, la cũai sốt muoi saráh ễn vil Kê-la, atức to loah.
19E-sơ con samiang Yê-sua, la cũai sốt vil Mit-ba, atức bân ntốq dáng-radáng cớp dống dŏq crơng choac toau toâq bân ntốq viang cỡt canũt lakễng.
20Baruc con samiang Sapai atức to tễ ntốq viang bân canũt lakễng toau toâq ngoah toong mut chu dống E-lia-sip, la cũai sốt nheq tễ rit sang.
21Mê-rê-môt con samiang Uria, châu Hacôt, atức to tễ ntốq ki toau sốt dống E-lia-sip.

Cũai Tễng Rit Sang Ca Atức Viang Vil

22Máh cũai tễng rit sang atức viang vil to sa‑ữi ntốq.
 Máh cũai tễng rit sang tễ mpễr vil Yaru-salem ca atức viang, ramứh neq:
23Ben-yamin cớp Hat-sup atức to ntốq dáng-radáng dống alới bữm.
 A-saria con samiang Masĩa, châu Ana-nia, atức to dáng-radáng bân dống án bữm.
24Bin-nui con samiang Hê-nadat, atức to tễ ntốq dống A-saria toau toâq pỡ soq viang vil.
25-26Palal con samiang Usai atức to tễ ntốq soq viang vil cớp ntốq kĩaq dống puo coah pỡng, cớp cheq nchŏh tahan ỡt kĩaq.
 Pê-daya con samiang Parôt atức to tễ ntốq ki toau toâq coah angia mandang loŏh cheq Ngoah Toong Dỡq cớp ntốq kĩaq Dống Sang Toâr. (Ntốq nâi cheq ntốq noau dŏq Ô-phêl, bân ntốq cũai táq ranáq tâng Dống Sang Toâr ỡt.)

Máh Cũai Ca Atức Viang Vil Chuai Tỗp Canŏ́h

27Máh samiang tễ vil Tacua atức to muoi ntốq ễn, alới mbỡiq atức tễ ntốq dáng-radáng cớp ntốq ngôl kĩaq toâr toau toâq pỡ viang ntốq Ô-phêl.
28Bữn muoi tỗp cũai tễng rit sang atức to alới, tễ coah angia pỡng Ngoah Toong Aséh, dũ náq miar atức viang vil bân dống bữm.
29Sadôc con samiang I-mêr atức to loah viang vil coah dống án bữm. Sê-maya con samiang Sê-cania, la cũai kĩaq ngoah toong coah angia mandang loŏh, cỡt cũai atức to loah.
30Ha-nania con samiang Sê-lamia cớp Hanun con samiang tapoât khong Salap, alới atức to loah muoi ntốq ễn.
 Mê-sulam con samiang Be-rakia atức to choâng moat dống án bữm.
31Mal-kia, la cũai chiang dễr yễng, atức to tễ ntốq ki toau toâq pỡ dống máh cũai táq ranáq tâng dống sang, cớp máh cũai chếq chỡng ca ỡt dáng-radáng cớp Ngoah Toong Mi-phacat, cớp toau toâq clống coah pỡng bân soq coah angia mandang loŏh yáng angia pỡng viang vil.
32Tễ clống coah pỡng bân soq viang vil yỗn toau toâq pỡ Ngoah Toong Cữu, parsốt tháng la máh cũai chiang dễr yễng cớp cũai chếq chỡng ễn cỡt cũai atức to.