3

Ma̱n Pơdơ̆ng Glaĭ Pơnăng Plei Yerusalaim

1Anai yơh jing tơlơi hiư̆m ƀing gơñu hơmâo ma̱n pơdơ̆ng đĭ laih pơnăng plei. Khua ngă yang prŏng hloh Eliasib hrŏm hăng ƀing khua ngă yang adơi ai ñu ma̱n pơdơ̆ng glaĭ Amăng Ja̱ng Triu. Ƀing gơñu pơyơr pơkô̆ amăng ja̱ng anŭn laih anŭn pioh mŭt khul bah amăng. Ƀing gơñu pơyơr pơkô̆ pơnăng plei ƀing gơñu hơmâo pơkra pơdơ̆ng glaĭ laih ataih truh pơ sang kơtŭm Rơtuh laih anŭn sang kơtŭm Hananêl.
2Ƀing mơnuih plei Yerêhô pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng plei tŏ tui laih anŭn Zakkur ană đah rơkơi Imri wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn.
3Ƀing ană tơčô Hassenaah pơdơ̆ng đĭ amăng ja̱ng Akan. Ƀing gơñu pơdơ̆ng đĭ tơmĕh, pioh mŭt khul bah amăng, khul čơnŭh grơ̆ng laih anŭn khul čơnŭh khuă ƀơi hơdôm bah amăng anŭn.
4Meremot, jing ană đah rơkơi Uriah tơčô Hakkôz, wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn. Mesullam, jing ană đah rơkơi Berekyah tơčô Mesezabel, wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn. Zadôk, jing ană đah rơkơi Baana, wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn.
5Ƀing mơnuih mơ̆ng plei pơnăng Tekoa pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng tŏ tui anŭn, samơ̆ ƀing pơpŭ pơyom amăng plei anŭn hơngah ƀu kiăng mă bruă gah yŭ kơ khua wai lăng gơñu ôh.
6Yôsida ană đah rơkơi Paseah laih anŭn Mesullam ană đah rơkơi Besodeiah wơ̆t hăng grup gơñu pơkra pơdơ̆ng glaĭ amăng ja̱ng Yêsanah. Ƀing gơñu pơdơ̆ng đĭ tơmĕh amăng ja̱ng, pioh mŭt khul bah amăng, khul čơnŭh grơ̆ng laih anŭn khul čơnŭh khuă ƀơi hơdôm bah amăng anŭn.
7Melatiah jing mơnuih mơ̆ng plei Gibeôn laih anŭn Yadôn jing mơnuih mơ̆ng plei Merônôt wơ̆t hăng grup ñu laih anŭn ƀing mơnuih pơkŏn dơ̆ng mơ̆ng plei Gibeôn, plei Mizpah, pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng tŏ tui anŭn hlŏng truh pơ jĕ sang dŏ ƀing khua kwar prŏng, jing kwar gah yŭ̱ kơ krong Huphrat.
8Uzziêl ană đah rơkơi Harhaiah, jing pô thâo čruih tia mah, wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn, laih anŭn Hananyah, jing pô thâo pơkra ia ƀâo mơngưi, wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn. Ƀing gơñu pơdơ̆ng glaĭ pơnăng plei ataih truh pơ pơnăng Prŏng.
9Rephayah ană đah rơkơi Hur, jing khua djă̱ akŏ sămkrah kwar tring lŏm kơ plei prŏng Yerusalaim, pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn.
10Yedayah ană đah rơkơi Harumap wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn, jing črăn pơnăng jĕ ƀơi sang ñu pô, laih anŭn Hattus ană đah rơkơi Hasabneiah pơdơ̆ng đĭ tŏ tui anŭn.
11Malkiyah ană đah rơkơi Harim laih anŭn Hassub ană đah rơkơi Pahat-Môab, wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn wơ̆t hăng sang kơtŭm Tơpur Apui mơ̆n.
12Sallum ană đah rơkơi Hallôhes, jing khua djă̱ akŏ sămkrah kwar tring lŏm kơ plei prŏng Yerusalaim dŏ glaĭ, pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn. Ƀing ană đah kơmơi ñu djru hrŏm hăng ñu amăng bruă anŭn.
13Hanun laih anŭn ƀing ană plei plei pơnăng Zanôah pơkra glaĭ amăng ja̱ng Dơnung. Ƀing gơñu pơdơ̆ng đĭ tơmĕh amăng ja̱ng anŭn, pioh mŭt khul bah amăng, khul čơnŭh grơ̆ng laih anŭn khul čơnŭh khuă ƀơi hơdôm bah amăng anŭn. Ƀing gơñu ăt pơdơ̆ng đĭ dua-rơtuh rơmapluh tơpa tơngan črăn pơnăng plei tŏ tui anŭn ataih truh pơ amăng ja̱ng Kơmơ̆k.
14Malkiyah ană đah rơkơi Rekab, jing khua djă̱ akŏ amăng kwar lŏm kơ plei pơnăng Bêt-Hakerem, wơ̆t hăng grup ñu pơkra glaĭ amăng ja̱ng Kơmơ̆k anŭn. Ñu pơdơ̆ng đĭ tơmĕh amăng ja̱ng anŭn, pioh mŭt khul bah amăng, khul čơnŭh grơ̆ng laih anŭn khul čơnŭh khuă ƀơi hơdôm bah amăng anŭn.
15Sallun ană đah rơkơi Kol-Hôzeh, jing khua djă̱ akŏ kwar lŏm kơ plei pơnăng Mizpah, wơ̆t hăng grup ñu pơkra glaĭ amăng ja̱ng Ia Bluh. Ñu pơdơ̆ng đĭ tơmĕh amăng ja̱ng anŭn, pioh mŭt khul bah amăng, khul čơnŭh grơ̆ng laih anŭn khul čơnŭh khuă ƀơi hơdôm bah amăng anŭn. Ƀơi dơnao Sêlah, ñu ma̱n pơdơ̆ng đĭ pơnăng plei jĕ ƀơi war đang Pơtao, ataih truh pơ rơñan trŭn mơ̆ng plei Pơtao Dawid. Pơtao Dawid pơjing hĭ plei ñu pô kiăng kơ git gai wai lăng.
16Nehemyah ană đah rơkơi Azbuk, jing khua djă̱ akŏ amăng sămkrah kwar lŏm kơ plei pơnăng Bêt-Zur, wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng tŏ tui anŭn hlŏng truh pơ anih klă̱ anăp hăng amăng pơsat pơtao Dawid, pơ dơnao ƀing mơnuih pơkra laih anŭn truh pơ sang ƀing tơhan khĭn kơtang dŏ hlâo adih.

Ƀing Lêwi Mă Bruă Ƀơi Pơnăng Plei

17Ƀing Lêwi hơmâo anăn gah yŭ anai jing ƀing ma̱n pơdơ̆ng đĭ hơdôm črăn pơnăng plei tŏ tui dơ̆ng: Rehum ană đah rơkơi Bani, wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui, laih anŭn Hasabyah, jing khua djă̱ akŏ amăng sămkrah kwar lŏm kơ plei pơnăng Keilah, wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng tŏ tui sang ƀing tơhan khĭn kơtang anŭn pơala kơ kwar ñu pô.
18Bawai ană đah rơkơi Henadad, jing khua djă̱ akŏ amăng sămkrah kwar Keilah dŏ glaĭ, wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn.
19Êzer ană đah rơkơi Yêsua, jing khua djă̱ akŏ plei pơnăng Mizpah, wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng tŏ tui klă̱ anăp hăng anih răk pioh gơnam pơblah hlŏng truh pơ anih hơmâo pơnăng plei kơčŭn glaĭ.
20Baruk ană đah rơkơi Zabbai, wơ̆t hăng grup ñu hur har pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng tŏ tui anŭn hlŏng truh pơ bah amăng kiăng mŭt nao pơ sang Eliasib, jing khua ngă yang prŏng hloh.
21Meremot, jing ană đah rơkơi Uriah tơčô Hakkôz, wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng tŏ tui anŭn mơ̆ng bah amăng anŭn hlŏng truh pơ hơnăl tuč sang Eliasib.

Ƀing Khua Ngă Yang Mă Bruă Ƀơi Pơnăng Plei

22Ƀing khua ngă yang hơmâo anăn gah yŭ anai jing ƀing pơdơ̆ng đĭ hơdôm črăn pơnăng plei tŏ tui dơ̆ng: Ƀing khua ngă yang mơ̆ng tring ju̱m dar plei prŏng Yerusalaim, pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui sang Eliasib anŭn.
23Benyamin hăng Hassub pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng tŏ tui anŭn, jing črăn pơnăng gah anăp kơ sang gơñu pô yơh; Azaryah, jing ană đah rơkơi Maasêyah tơčô Ananiah, pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng tŏ tui anŭn, jing črăn pơnăng gah anăp kơ sang ñu pô yơh.
24Binnui ană đah rơkơi Henadad wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn, jing črăn pơnăng čơdơ̆ng mơ̆ng sang Azaryah hlŏng truh pơ anih suĕk kơ pơnăng anai.
25Palal ană đah rơkơi Uzai wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng čơdơ̆ng mơ̆ng anih suĕk pơnăng anŭn hlŏng truh pơ sang kơtŭm ƀlô tơbiă mơ̆ng sang pơtao gah ngŏ jĕ anih wăl tơdron gak. Pedayah ană đah rơkơi Paros wơ̆t hăng grup ñu 26laih anŭn ƀing mă bruă amăng sang Ơi Adai, jing ƀing dŏ ƀơi bŏl čư̆ Ôphel, pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng čơdơ̆ng mơ̆ng črăn anŭn hlŏng truh pơ anih gah ngŏ̱ jĕ ƀơi amăng ja̱ng Ia hăng sang kơtŭm ƀlô tơbiă anŭn.

Ƀing Ma̱n Pơdơ̆ng Pơkŏn

27Tŏ tui ƀing gơñu, ƀing mơnuih mơ̆ng plei Tekoa pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn, jing črăn tal dua ƀing gơñu pơdơ̆ng đĭ čơdơ̆ng mơ̆ng anih klă̱ anăp hăng sang kơtŭm prŏng hlŏng truh pơ pơnăng bŏl čư̆ Ôphel.
28Sa grup ƀing khua ngă yang yơh pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng tŏ tui anŭn, jing črăn čơdơ̆ng mơ̆ng amăng ja̱ng Aseh anăp nao pơ gah dư̱r yơh; rĭm čô amăng ƀing gơñu ma̱n pơdơ̆ng đĭ pơnăng ƀơi gah anăp sang ñu pô yơh.
29Zadôk ană đah rơkơi Immer wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn, jing črăn gah anăp kơ sang ñu pô. Semayah ană đah rơkơi Sekhanyah, jing pô gak wai ƀơi amăng ja̱ng Gah Ngŏ̱, wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn.
30Hananyah ană đah rơkơi Selemyah laih anŭn Hanun jing ană đah rơkơi tal năm Zalap, wơ̆t hăng grup gơñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn, jing črăn pơnăng tal dua ƀing gơñu pơdơ̆ng đĭ. Mesullam ană đah rơkơi Berekyah wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn tŏ tui anŭn, jing črăn gah anăp kơ sang ñu pô yơh.
31Malkiyah, jing pô thâo čruih tia mah, wơ̆t hăng grup ñu pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng tŏ tui anŭn hlŏng truh pơ sang ƀing ding kơna mă bruă kơ Sang Yang laih anŭn ƀing sĭ mơnia yua. Sang anŭn dŏ gah anăp kơ amăng ja̱ng Kơsem Lăng jĕ pơ Sang Yang, laih anŭn jĕ ƀơi anih dŏ gah ngŏ anih suĕk pơnăng plei yơh.
32Ƀing thâo čruih tia hăng ƀing sĭ mơnia yơh pơdơ̆ng đĭ črăn pơnăng hơnăl tuč, anŭn jing črăn čơdơ̆ng mơ̆ng anih gah ngŏ anih suĕk anŭn hlŏng truh pơ amăng ja̱ng Triu.