5

Ne^haa^mi Tengx Mienh Jomc Mienh

1Maaih baeqc fingx caux ninh mbuo nyei auv qaqv! ngopv ninh mbuo nyei gorx-youz, Yiutai Mienh. 2Maaih deix gorngv, “Yie mbuo caux yie mbuo nyei dorn-jueiv naamh nyouz camv haic. Yie mbuo qiemx zuqc duqv hnaangx nyanc weic yungz yie mbuo nyei maengc.”
3Maaih deix gorngv, “Laaix ngorc hnaangx, yie mbuo oix zuqc dorngx jienv yie mbuo nyei lingh deic, a'ngunc huingx caux yie mbuo nyei biauv weic duqv hnaangx nyanc.”
4Aengx maaih deix gorngv, “Yie mbuo oix zuqc gaav nyaanh daaih cuotv lingh deic caux a'ngunc huingx nyei nzou-zinh bun hungh diex. 5Yie mbuo caux yie mbuo nyei gorx-youz dongh fingx Yiutai Mienh. Yie mbuo nyei naamh nyouz caux ninh mbuo nyei naamh nyouz yaac fih hnangv nyei. Mv baac yie mbuo oix zuqc bun yie mbuo nyei dorn, yie mbuo nyei sieqv, zoux mienh nyei nouh. Maaih deix yie mbuo nyei sieqv zungv zuqc zoux nouh mi'aqv. Yie mbuo yaac maiv haih tengx maiv duqv ninh mbuo, weic zuqc yie mbuo nyei lingh deic caux a'ngunc huingx zuqc mienh zorqv mi'aqv.”
6Yie haiz naaiv deix mienh qaqv gorngv nyei waac, yie qiex jiez haic. 7Yie longx-longx nyei hnamv taux naaiv deix sic ziouc gox zoux hlo zoux jien nyei mienh. Yie gorngv, “Meih mbuo gorqv-mienh bungx zaeqv bun meih mbuo juangc fingx nyei gorx-youz yaac longc leic.” Yie ziouc heuc mienh camv gapv zunv weic mbenc sung naaiv diuh jauv. 8Yie gorngv, “Ziux yie mbuo haih zoux duqv nyei, yie mbuo zuoqc mbuo nyei gorx-youz nzuonx, dongh zuqc maaic bun Janx nyei Yiutai Mienh. Daaux nzuonx meih mbuo ih zanc maaic meih mbuo nyei gorx-youz weic bun yie mbuo oix zuqc zuoqc nzuonx maiv zeiz!” Ninh mbuo ziouc sekv-sekv nyei, zungv lorz maiv duqv waac dau.
9Yie aengx gorngv, “Meih mbuo hnangv naaiv nor zoux se maiv horpc. Meih mbuo zoux sic oix zuqc gamh nziex, taaih mbuo nyei Tin-Hungh, weic beu jienv, maiv bun mbuo nyei win-wangv daanh mbuo maiv zeiz? 10Yie caux yie nyei gorx-youz caux yie nyei gong-mienh fih hnangv nyei gaav nyaanh gaav mbiauh bun mbuo nyei gorx-youz. Mv baac oix zuqc guangc njiec, maiv dungx longc leic. 11Ih zanc oix zuqc zorqv ninh mbuo nyei lingh deic, a'ngunc huingx, ga'lanv biouv huingx caux ninh mbuo nyei biauv tuix nzuonx. Liemh meih mbuo duqv ninh mbuo nyei leic, se duqv nyaanh, mbiauh, siang-a'ngunc diuv caux ga'lanv youh yietc baeqv gouv nyei yietc gouv yaac oix zuqc tuix nzuonx.”
12Zoux hlo nyei mienh gorngv, “Yie mbuo zungv oix tuix nzuonx yaac maiv heuc ninh mbuo aengx jaa tipv haaix nyungc. Yie mbuo gengh hnangv meih gorngv nor zoux.”
 Yie ziouc heuc sai mienh daaih yaac bun zoux hlo zoux jien nyei zuangx mienh houv jienv gorngv ninh mbuo oix ziux ninh mbuo laengz nyei waac zoux.
13Yie yaac sou yie sai jienv wuov kuaaiv ndie yaac gorngv, “Haaix dauh maiv ei jienv naaiv deix laengz nyei waac zoux, Tin-Hungh oix hnangv naaiv nor sou wuov dauh cuotv ninh nyei biauv yaac sou kungx nzengc ninh nyei jaa-dingh nyei ga'naaiv. Bun naaiv nyungc mienh zuqc sou taux kungx-buoz baeqc zaux nyei mingh aqv.”
 Gapv zunv nyei zuangx mienh gorngv, ⟨“Aamen,”⟩ yaac ceng Ziouv. Zoux hlo zoux jien nyei mienh ziouc ei jienv ninh mbuo laengz nyei waac zoux.
14Cuotv liuz naaiv, yiem paaiv yie zoux Yu^ndaa Deic-Bung nyei saengv-ziouv wuov deix ziepc nyeic hnyangx gu'nyuoz, se yiem Aan^taa^se^sitv zoux hungh nyic ziepc hnyangx taux faah ziepc nyeic hnyangx wuov hnyangx, liemh yie liemh yie nyei gorx-youz, maiv nyanc zoux saengv-ziouv horpc zuqc duqv nyei buonc nyanc hopv. 15Yiem ndaangc yie wuov deix saengv-ziouv hoic baeqc fingx ndaam hniev. Mouz hnoi oix zuqc bun nyanc hopv caux a'ngunc diuv caux ziepc lungz nyaanh. Liemh ninh mbuo nyei fiuv-jien caux jienv hoic baeqc fingx. Mv baac yie maiv hnangv naaic zoux weic zuqc yie taaih Tin-Hungh. 16Daaux nzuonx yie longc qaqv zorc zingh laatc, yaac maiv lorz ganh nyei ndau-buonc. Yie nyei mienh yaac gapv zunv yiem zingh laatc zoux gong.
17Maiv daan mbuoqc naaiv. Maaih Yiutai Mienh caux jien yietc baeqv hmz ziepc dauh caux yie juangc dieh nyanc hnaangx. Corc aengx maaih deix weih gormx yie mbuo wuov deix norm-norm guoqv nyei mienh daaih yie mbuo naaiv. 18Hnoi-hnoi mbenc nyei nyanc hopv oix zuqc maaih yietc dauh ngongh, juqv dauh ba'gi yungh junc caux jai caux aapv camv nyei. Mouz ziepc hnoi oix zuqc maaih ziex ndopv-mbuoqc nyungc-nyungc a'ngunc diuv. Maiv gunv oix zuqc mbenc ndongc naaic camv, yie yaac maiv heuc ninh mbuo cuotv yie zoux saengv-ziouv horpc zuqc duqv nyei buonc, weic zuqc baeqc fingx zungv ndaam hniev haic aqv.
19“O yie nyei Tin-Hungh aac, tov meih jangx jienv yie weic naaiv deix mienh zoux nyei yietc zungv sic, bun yie duqv longx.”