6

Đức tin chịu thử thách

1Khi San-ba-lát, Tô-bia, Ghê-sem người Á-rạp và những kẻ thù khác của chúng tôi nghe tin tường thành đã xây xong, không còn nơi nào hư thủng nữa, (mặc dù lúc ấy chúng tôi chưa tra các cánh cổng), 2họ sai người đến nói với chúng tôi: "Mời ông đến hội nghị tại một làng trong đồng bằng O-no." Nhưng thực ra, họ âm mưu ám hại tôi. 3Tôi cho người trả lời: "Tôi đang thực hiện công tác lớn lao, không thể bỏ việc, đi gặp các ông được." 4Họ tiếp tục sai người đến, cả thảy là bốn lần, đòi tôi đến gặp họ như thế, nhưng bốn lần tôi đều từ chối. 5Lần thứ năm, San-ba-lát sai người đến, và cũng như trước, người này cầm một phong thư không niêm. 6Thư viết: "Tiếng đồn về ông lan khắp các nước, và chính Ghê-sem cũng báo cáo rằng ông âm mưu cùng người Giu-đa làm phản, vì thế mới xây tường thành này. Ông trù tính làm vua Giu-đa 7nên sai người nói tiên tri về mình rằng 'Có một vua ở Giu-đa.' Và dĩ nhiên, những lời này sẽ được báo cáo lên vua. Vậy tốt hơn, ta nên thảo luận với nhau." 8,9Tôi sai người đáp: "Không hề có những chuyện ấy. Ông chỉ khéo tưởng tượng." Họ tưởng có thể dọa chúng tôi sợ, để chúng tôi bỏ việc đang làm. (Xin Thượng đế làm cho con vững chí!)
10Sau đó, tôi đến thăm Sê-ma-gia (con Đê-la-gia, cháu Mê-hê-ta-bê-ên), một ẩn sĩ. Người này nói: "Chúng ta phải vào Đền thờ, cài cửa lại, vì tối nay họ sẽ đến giết ông." 11Tôi trả lời: "Một người như tôi thế này chạy trốn sao được? Hơn nữa, tôi đâu được vào Đền thờ để lánh nạn?Tôi không vào đâu." 12Tôi biết người này không phải là người của Thượng Đế, nhưng nói tiên tri nghịch tôi vì đã bị Tô-bia và San-ba-lát mua chuộc. 13Người này được mướn để làm cho tôi sợ, vào trốn trong Đền thờ và như thế phạm tội và rồi họ sẽ có cớ buộc tội tôi.
14(Cầu xin Thượng Đế đừng quên những điều Tô-bia, San-ba-lát đã làm; xin cũng đừng quên nữ tiên tri Nô-a-đia và các tiên tri khác là những người định làm cho con khiếp đảm).
15Ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, tường thành sửa xong. Công tác này thực hiện trong năm mươi hai ngày. 16Khi kẻ thù chúng tôi, những dân tộc láng giềng nghe tin này đều chán nản, hổ thẹn, vì biết rằng công tác này hoàn tất được là nhờ Thượng Đế của chúng tôi giúp đỡ.
17Tuy nhiên, trong thời gian ấy, một số người Giu-đa có địa vị lại thường liên lạc thư từ với Tô-bia. 18Trong Giu-đa có nhiều người thề giúp Tô-bia, vì người này là con rể của Sê-ca-nia (con A-ra), và Giô-ha-nan con Tô-bia lại cưới con gái Mê-su-lam (con Bê-rê-kia). 19Những người này hùa theo Tô-bia trước mặt tôi, đồng thời, họ đem những lời tôi nói học lại hết cho Tô-bia, và Tô-bia gửi cho tôi nhiều thư đe dọa.