6

Win-Wangv Daav Za'eix Hoic Ne^haa^mi

1Sanx^mbaan^latv, To^mbi^aa caux Aalapc Mienh, Gesem, caux yie mbuo nyei win-wangv yietc zungv, haiz gorngv yie ceix ziangx zingh laatc. Nquaqv tong nyei dorngx yaac zoux ndipc nzengc mi'aqv, (maiv gunv wuov zanc yie maiv gaengh duqv naetv zingh laatc nyei gaengh). 2Sanx^mbaan^latv caux Gesem bun waac daaih mbuox yie, “Tov daaih buangh yie mbuo yiem Ono Ndau-Baengh nyei yietc norm laangz.”
 Mv baac ninh mbuo daav za'eix oix hoic yie.
3Yie cai mienh mingh mbuox ninh mbuo, “Ih zanc yie zoux jienv domh gong, mingh maiv duqv. Yie maiv haih guangc jienv gong mingh meih mbuo naaic.” 4Ninh mbuo bun waac daaih biei nzunc, nzunc-nzunc yaac dongh wuov deix waac gorngv. Nzunc-nzunc yie fih hnangv nyei dau ninh mbuo.
5Taux da'hmz nzunc, Sanx^mbaan^latv bun dauh ninh nyei mienh daaih lorz yie yaac dongh wuov deix loz-waac gorngv. Ninh yaac dorh zeiv maiv naetv ndipc nyei fienx daaih. 6Fienx fiev jienv gorngv,
“Maaih waac sing buangv fingx-fingx mienh. Gesem yaac gorngv naaiv deix waac se zien nyei. Ninh mbuo gorngv meih caux Yiutai Mienh oix faanv cingx daaih ceix zingh laatc. Ziux naaiv deix waac meih yaac oix zoux ninh mbuo nyei hungh.
7Meih zungv paaiv ⟨douc waac mienh⟩ yiem Ye^lu^saa^lem ziangv jienv meih zunh gorngv, ‘Yu^ndaa Deic-Bung maaih hungh aqv.’ Naaiv deix waac haih sing taux hungh diex nyei m'normh. Hnangv naaic, daaih maah! Mbuo lomh nzoih caangh laangh.”
8Yie hnangv naaiv nor wuih bun ninh, “Meih gorngv nyei waac se maiv zeiz zien sic. Meih mbuo ganh benx cuotv daaih hnangv.”
9Ninh mbuo yietc zungv oix gorngv haeqv yie mbuo. Ninh mbuo hnamv daaih, “Nziex ninh mbuo nyei buoz haih mau jienv njiec, maiv haih zoux maiv ziangx naaiv deix gong.”
 Mv baac yie daux gaux gorngv, “Ziouv aac, tov meih bun yie nyei buoz henv jiez daaih.”
10Maaih hnoi yie mingh Me^he^taa^mben nyei fun, Nde^lai^yaa nyei dorn, Se^mai^aa, nyei biauv. Se^mai^aa maiv haih cuotv biauv mingh haaix ndau. Ninh gorngv, “Mbuo oix zuqc mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv, singx dinc gu'nyuoz, aengx guon jienv gaengh, weic zuqc maaih mienh oix daaih daix meih. Ninh mbuo lungh muonz zanc oix daaih daix.”
11Mv baac yie gorngv, “Yie naaiv nyungc mienh fungc oix zuqc biaux? Yie fungc haih bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv weic njoux ganh nyei maengc? Yie maiv mingh aqv.” 12Yie buatc duqv mengh se maiv zeiz Tin-Hungh paaiv ninh douc waac. Se ninh ganh gorngv hoic yie, weic zuqc To^mbi^aa caux Sanx^mbaan^latv cingv ninh gorngv. 13Ninh mbuo cingv ninh daaih gorngv haeqv yie, bun yie gamh nziex ziouc baamz zuiz. Hnangv naaic ninh mbuo haih zoux waaic yie nyei mengh dauh yaac huotv yie.
14Yie daux gaux gorngv, “O yie nyei Tin-Hungh aac, tov jangx jienv To^mbi^aa caux Sanx^mbaan^latv, weic ninh mbuo zoux nyei sic. Yaac jangx jienv wuov dauh douc waac mienh m'sieqv dorn, No^atc^yaa, caux oix gorngv haeqv yie wuov deix yietc zungv douc waac mienh.”

Zingh Laatc Nyei Gong Ziangx

15Taux ⟨Elun hlaax⟩ nyic ziepc hmz wuov hnoi, zingh laatc zoux ziangx nzengc. Zoux nyei hnoi-nyieqc longc hmz ziepc nyeic hnoi. 16Weih gormx yie mbuo naaiv deix win-wangv haiz gorngv zingh laatc ziangx, ninh mbuo gamh nziex yaac haiz baaic hmien weic zuqc haaix dauh yaac hiuv duqv naaiv nyungc gong zoux ziangx se Tin-Hungh tengx.
17Yiem naaiv deix hnoi-nyieqc yaac maaih zoux hlo nyei Yu^ndaa Mienh fungx fienx camv nyei mingh bun To^mbi^aa. To^mbi^aa yaac wuih fienx bun ninh mbuo. 18Yiem Yu^ndaa Deic-Bung maaih mienh camv nyei caux To^mbi^aa ndouv zioux bun naaiv deix waac ndoh jienv ninh mbuo, weic zuqc ninh zoux Aalaa nyei dorn, Se^kaa^ni^yaa, nyei sieqv-laangh. To^mbi^aa nyei dorn, Ye^ho^haa^nan, yaac longc Mbe^le^ki^yaa nyei dorn, Me^sun^laam nyei sieqv, zoux auv. 19Ninh mbuo zanc-zanc ceng To^mbi^aa zoux longx nyei jauv bun yie muangx, yaac zorqv yie gorngv nyei waac mbuox ninh. To^mbi^aa yaac fungx fienx bun yie, oix haeqv yie gamh nziex.