6

Hơdră Jơlan Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Nehemyah

1Sanballat, Tôbiah, Gesem mơnuih Arab laih anŭn abih bang ƀing rŏh ayăt ta pơkŏn hơmư̆ laih ƀing ta hơmâo pơdơ̆ng glaĭ giŏng laih pơnăng plei laih anŭn ƀu hơmâo anih hŏng dơ̆ng tah ƀơi pơnăng anŭn, samơ̆ hlak anŭn ƀing ta aka pơdơ̆ng đĭ ôh hơdôm bah amăng ƀơi amăng ja̱ng. 2Tui anŭn, Sanballat laih anŭn Gesem mơit rai kơ kâo sa tơlơi pơthâo kiăng kơ kâo nao bưp hăng ƀing gơñu ƀơi sa boh plei amăng khul plei pla amăng tơdron tơhnă̱ Ônô. Anai jing sa mơneč gơñu kiăng kơ ngă sat kơ kâo yơh. 3Tui anŭn, kâo pơkiaŏ ƀing ding kơna nao laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Kâo hlak ngă bruă yom pơphan biă mă, hiư̆m kâo dưi lui hĭ bruă anai kiăng kơ trŭn nao bưp ƀing gih pơ anih anŭn lĕ? Kâo ƀu dưi lui hĭ bruă anai kiăng kơ nao bưp ƀing gih ôh.”
4Pă̱ wơ̆t mơtam ƀing gơñu mơit rai kơ kâo tơlơi laĭ pơthâo hrup hăng anŭn, samơ̆ rĭm wơ̆t kâo hơngah ƀu kiăng bưp ôh laih anŭn laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu hrup hăng kâo laĭ glaĭ hlâo soh sel.
5Giŏng anŭn, Sanballat pơkiaŏ rai sa čô amăng ƀing ding kơna ñu pơ kâo wơ̆t hăng tơlơi laĭ pơthâo tal rơma. Hră anai ñu mơit rai samơ̆ ñu ƀu klŏp kơđŏm hĭ ôh. 6Amăng hră anŭn čih tui anai:
  “Gesem ră ruai kơ kâo tơlơi anai hing hyu djŏp djang amăng lu lŏn čar tui anai: Ih laih anŭn ƀing ană plei Yehudi gir kiăng kơ tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao prŏng yơh tơl ƀing gih ma̱n pơdơ̆ng đĭ pơnăng plei. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, tơlơi hing hyu anŭn ăt laĭ tui anai dơ̆ng mơ̆n: Ih kiăng kơ pơjing ih pô jing pơtao.
  7Laih anŭn, ih ăt hơmâo ruah lui laih ƀing pô pơala kiăng kơ pơhaih hơmâo sa čô pơtao amăng plei Yerusalaim, anih lŏn Yudah. Sĭt pơtao prŏng či hơmư̆ kơ tơlơi anai yơh, tui anŭn kâo kiăng kơ ih rai bĕ, brơi kơ ƀing ta pơhiăp pơruai hăng tơdruă kơ tơlơi anai.”
8Kâo mơit kơ ñu tơlơi laĭ glaĭ tui anai, “Ƀu hơmâo tơlơi hơget ôh amăng tơlơi ih pơhiăp anŭn jing sĭt. Ih kơnơ̆ng pơčeh mă tơlơi pơhiăp anai ih pô đôč yơh.”
9Abih bang ƀing gơñu gir kiăng pơhuĭ hĭ ƀing ta kiăng kơ ƀing ta lui hĭ bruă ma̱n pơdơ̆ng glaĭ anŭn. Samơ̆ kâo iâu laĭ, “Ơ Ơi Adai ăh, ră anai rơkâo kơ Ih pơkơtang brơi kơ kâo đa bĕ!”
10Tơdơi kơ anŭn, kâo nao čuă ngui Semayah, jing ană đah rơkơi Delayah tơčô Mehêtabêl, jing pô ƀu dưi tơbiă gah rơngiao kơ sang ñu pô ôh. Ñu laĭ hăng kâo tui anai, “Brơi dua ta khŏm nao đuaĭ kơdŏp bĕ pơ anih Rơgoh Hiam amăng Sang Yang Ơi Adai laih anŭn krư̆ kăl hĭ abih bang bah amăng Sang Yang, yuakơ ƀing rŏh ayăt hlak rai kiăng pơdjai hĭ ih. Čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai, tơdang mlam yơh ƀing gơñu či rai kiăng pơdjai hĭ ih.”
11Samơ̆ kâo laĭ glaĭ, “Kâo ƀu djơ̆ jing sa čô mơnuih lê̱l đuaĭ kơdŏp ôh. Ih pơmĭn kâo či gir đuaĭ kơdŏp amăng Sang Yang kiăng kơ pơklaih hĭ tơlơi hơdip kâo pô hă? Kâo ƀu či ngă tui hăng anŭn ôh!”
12Tơdang kâo pơmĭn kơ tơlơi anŭn, kâo thâo krăn Ơi Adai ƀu hơmâo pơhiăp hăng Semayah ôh, samơ̆ ñu laĭ lui hlâo pơkơđiăng brơi kơ kâo anŭn yuakơ Tôbiah yơh wơ̆t hăng Sanballat hơmâo apăh laih ñu. 13Ƀing gơñu apăh Semayah kiăng kơ pơhuĭ kâo tui anŭn ƀing gơñu či pơgŏ̱ kâo ngă soh yơh tơdah kâo đuaĭ kơdŏp pơ Sang Yang. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či pơrăm hĭ kơnuih bruă hiam kâo laih anŭn kiăng pơmlâo hĭ kâo yơh.
14Kâo iâu laĭ tui anai, “Ơ Ơi Adai ăh, rơkâo kơ Ih anăm wơr bĭt hĭ ôh Tôbiah hăng Sanballat laih anŭn pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu bĕ yuakơ hơget tơlơi ƀing gơñu hơmâo ngă laih. Laih anŭn rơkâo kơ Ih anăm wơr bĭt hĭ lơi kơ tơlơi pô pơala HʼNoadiah sat anŭn wơ̆t hăng abih bang pô pơala pơkŏn jing ƀing hơmâo gir ngă laih kiăng kơ pơhuĭ hĭ kâo.”

Tơlơi Pơgiŏng Hĭ Pơnăng Plei

15Tơdơi kơ rơmapluh-dua hrơi mă bruă, ƀing ta hơmâo pơgiŏng hĭ laih pơnăng plei ƀơi hrơi tal duapluh-rơma blan Elul. 16Tơdang abih bang ƀing rŏh ayăt amăng lu lŏn čar ju̱m dar ta hơmư̆ kơ tơlơi anai, ƀing gơñu huĭ hyưt hăng mlâo biă mă yơh, yuakơ abih bang mơnuih thâo krăn Ơi Adai hơmâo djru laih ƀing ta kiăng pơgiŏng hĭ bruă anai yơh.
17Tơdang amăng hơdôm hrơi anŭn, ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Yehudi ăt dŏ mơit nao rai mơ̆n tơlơi laĭ pơthâo hăng Tôbiah. 18Hơmâo lu mơnuih amăng ƀing Yehudi ƀuăn rơ̆ng đuaĭ tui Tôbiah, yuakơ tơhmua Tôbiah jing ƀing Yehudi anăn ñu Sekhanyah, ană đah rơkơi Arah. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ană đah rơkơi Tôbiah jing Yêhôhanan dŏ kơ sa čô ană đah kơmơi ƀing Yehudi mơ̆n, laih anŭn pô đah kơmơi anai jing ană Mesullam, jing ană đah rơkơi Berekyah. 19Ƀing ană plei ăt ruai glaĭ hăng kâo kơ hơdôm bruă hiam Tôbiah hơmâo ngă laih, laih anŭn ƀing gơñu ăt ruai glaĭ kơ Tôbiah hơget tơlơi kâo pơhiăp laih mơ̆n. Tôbiah ăt dŏ mơit rai nanao hră ñu mơ̆n kiăng kơ pơhuĭ hĭ kâo.