8

1Ƀơi hrơi tal sa amăng blan tal tơjuh anŭn, abih bang ƀing gơñu pơjơnum glaĭ amăng plei prŏng Yerusalaim, amăng anih suĕk gah lăm jĕ ƀơi amăng ja̱ng Ia. Ƀing gơñu rơkâo kơ Ezra mă tơbiă Hơdrôm Hră Tơlơi Juăt Môseh, yuakơ Ezra jing khua ngă yang laih anŭn ăt jing pô nai thâo hluh Tơlơi Juăt mơ̆n jing hră Yahweh hơmâo brơi laih kơ ƀing Israel mơ̆ng Môseh. 2Tui anŭn, Ezra ba hră Tơlơi Juăt anŭn nao pơ anăp ƀing ană plei pơjơnum glaĭ anŭn: Anŭn jing ƀơi anăp ƀing đah rơkơi, đah kơmơi laih anŭn ƀơi anăp abih bang ƀing čơđai jing ƀing hlơi pô prŏng ƀiă dưi thâo hluh yơh. 3Ƀơi anih suĕk anŭn yơh, ñu đŏk kraih mơ̆ng hră Tơlơi Juăt anŭn kơ ƀing ană plei anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng mơguah hlŏng truh kơ yang hrơi dơ̆ng, laih anŭn abih bang ƀing gơñu hơmư̆ pơñen biă mă kơ Hơdrôm Hră Tơlơi Juăt anŭn.
4Ezra dŏ dơ̆ng ƀơi sa boh adri̱ng kơyâo glông jing anih arăng pơkra laih kơ tơlơi pơjơnum anai. Ƀing mơnuih anai yơh dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi gah hơnuă ñu: Matityah, Sema, Anaiah, Uriah, Hilkiyah laih anŭn Maasêyah; laih anŭn ƀing mơnuih anai dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi gah ieo ñu: Pedayah, Misael, Malkiyah, Hasum, Hasbađanah, Zekharyah laih anŭn Mesullam.
5Tơdang Ezra dŏ dơ̆ng ƀơi ngŏ adri̱ng kơyâo anŭn gah ngŏ kơ ƀing ană plei, abih bang ƀing gơñu lăng nao pơ Ezra soh sel. Tơdang Ezra pŏk hră Tơlơi Juăt kiăng kơ đŏk, abih bang ƀing gơñu tơgŭ dŏ dơ̆ng yơh. 6Ezra laĭ tui anai, “Bơni hơơč kơ Yahweh, jing Ơi Adai prŏng prin!” Giŏng anŭn, abih bang ƀing ană plei yơr đĭ tơngan gơñu pơ ngŏ kiăng kơ bơni hơơč laih anŭn laĭ glaĭ, “Amen! Amen!” Ƀing gơñu tŏ tơŭt, bon hăng kơkuh pơpŭ kơ Yahweh hăng ƀô̆ mơta gơñu akŭp trŭn ƀơi lŏn.
7Giŏng anŭn, ƀing gơñu tơgŭ dơ̆ng laih anŭn ƀing Lêwi hơmâo anăn gah yŭ anai yơh pơblang brơi Tơlơi Juăt kơ ƀing gơñu: Yêsua, Bani, Sêrêbyah, Yamin, Akkub, Sabbethai, Hôdiah, Maasêyah, Kelita, Azaryah, Yôzabad, Hanan laih anŭn Pelatyah. 8Ƀing gơñu đŏk mơ̆ng Hơdrôm Hră Tơlơi Juăt Ơi Adai anŭn laih anŭn pŏk pơblang hơget Tơlơi Juăt anŭn kiăng laĭ. Tui anŭn, ƀing ană plei dưi thâo hluh yơh hơget tơlơi arăng hơmâo đŏk laih.
9Tơdang ƀing ană plei hơmư̆ hơdôm tơlơi amăng hră Tơlơi Juăt hơduah kiăng, ƀing gơñu bă hăng tơlơi pơpư̆ pran jua laih anŭn ƀing gơñu čơdơ̆ng hia yơh. Tui anŭn, Nehemyah, jing khua prŏng kwar čar anŭn, Ezra, jing khua ngă yang ăt jing nai thâo hluh Tơlơi Juăt mơ̆n, laih anŭn ƀing Lêwi, jing ƀing pŏk pơblang kơ ƀing ană plei, pơhiăp hăng ƀing ană plei tui anai, “Hrơi anai jing hrơi rơgoh hiam kơ Yahweh Ơi Adai gih yơh, tui anŭn ƀing gih anăm kơŭ kơuăn ôh laih anŭn kŏn čŏk hia lơi. 10Ră anai glaĭ pơ sang bĕ laih anŭn hơmâo tơlơi phet. Prap pre bĕ gơnam ƀơ̆ng jơma̱n laih anŭn ia boh kơƀâo hiam laih anŭn pơpha brơi bĕ hăng ƀing hlơi pô ƀu hơmâo djŏp ôh gơnam ƀơ̆ng. Hrơi anai jing hrơi rơgoh hiam kơ Yahweh ta, tui anŭn anăm rơngot hơning ôh. Tơlơi mơak Yahweh pha brơi kơ ƀing gih yơh jing tơlơi kơtang gih.”
11Ƀing Lêwi nao pơjuh alum abih bang ƀing ană plei laih anŭn pơtă kơ ƀing gơ̆ ƀu brơi rơngot hơning ôh amăng hrơi rơgoh hiam anai. 12Tui anŭn, abih bang ƀing ană plei nao ƀơ̆ng huă, mơñum mơak mơai laih anŭn ƀing gơñu ăt pha brơi hơget gơnam ƀơ̆ng ƀing gơñu hơmâo hăng pô pơkŏn, yuakơ hlak anai ƀing gơñu thâo hluh laih hơdôm boh hiăp arăng hơmâo pŏk pơblang laih kơ ƀing gơñu.

Tơlơi Phet Khul Sang Than Jăng Jăi

13Ƀơi hrơi tŏ tui, jing hrơi tal dua amăng blan tơjuh anŭn, ƀing djă̱ akŏ abih bang sang anŏ, wơ̆t hăng ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing Lêwi pơkŏn mơ̆n, nao pơ Ezra kiăng kơ hrăm hơdôm tơlơi pơtô mơ̆ng hră Tơlơi Juăt. 14Tơdang ƀing gơñu thâo hluh tơlơi čih amăng Tơlơi Juăt, jing tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih mơ̆ng Môseh, ƀing gơñu thâo krăn ƀing Israel khŏm dŏ amăng khul sang pơkra jăng jai tơdang amăng tơlơi phet Sang Than Jăng Jăi. 15Tui anŭn, ƀing gơñu brơi tơlơi laĭ pơthâo gah yŭ anai laih anŭn mơit nao djŏp anih amăng plei Yerusalaim wơ̆t hăng hơdôm plei pla pơkŏn mơ̆n, “Tơbiă nao bĕ amăng tring bŏl čư̆ laih anŭn ba glaĭ bĕ khul than kơyâo hơmâo lu hla hrup hăng: Than kơyâo ôliwơ, than kơyâo ôliwơ glai, than kơyâo đung kri laih anŭn than kơyâo pơkŏn dơ̆ng, kiăng kơ pơkra khul sang than tui hăng tơlơi arăng hơmâo čih pioh laih amăng hră Tơlơi Juăt.”
16Tui anŭn, ƀing ană plei tơbiă nao hăng ba glaĭ khul than kơyâo pơ plei prŏng Yerusalaim laih anŭn pơdơ̆ng đĭ sang than anŭn ƀơi gah ngŏ bơbŭng sang tơhnă̱ gơñu pô yơh, amăng đang gah rŏng sang gơñu, amăng wăl tơdron Sang Yang Ơi Adai, ƀôdah amăng anih tŏng krah plei jĕ ƀơi amăng ja̱ng Ia laih anŭn jĕ ƀơi amăng ja̱ng Ephraim. 17Abih bang ƀing ană plei, jing ƀing wơ̆t glaĭ mơ̆ng lŏn čar tuai le̱ng kơ pơdơ̆ng đĭ hơdôm sang than jăng jai laih anŭn dŏ amăng hơdôm sang anŭn. Anai yơh jing tơlơi djă̱ hơdơr prŏng hloh čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk Yôsua ană đah rơkơi Nun hlŏng truh kơ hrơi anai, laih anŭn abih bang ƀing Israel hơmâo pran hăng mơak mơai prŏng biă mă.
18Rĭm hrơi, čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi tal sa amăng hrơi phet anŭn hlŏng truh kơ hrơi hơnăl tuč, Ezra đŏk mơ̆ng Hơdrôm Hră Tơlơi Juăt Ơi Adai. Ƀing gơñu djă̱ hơdơr tơlơi phet anŭn amăng tơjuh hrơi, laih anŭn ƀơi hrơi tal sapăn, ƀing gơñu pơjơnum kơkuh pơpŭ kiăng kơ pơjưh hĭ yơh tơlơi phet anŭn tui hăng tơlơi phiăn hơmâo čih laih amăng hră Tơlơi Juăt.