9

Phung Ƀon Lan Mbơh Nau Tih-Phung Lêvi Mbơh Sơm

1Ta nar bar jê̆t ma puăn khay nây, phung Israel tâm rƀŭn, ma nau ât sông sa, nsoh ƀau, jêh ri sui neh muy kalơ bôk khân păng. 2Noi phung Israel tâm rnglah khân păng đah phung bu năch, jêh ri khân păng dâk mbơh nau tih khân păng jêh ri nau djơh, nau mhĭk chô yau khân păng. 3Khân păng dâk du ntŭk jêh ri rŏ uănh tâm ndrom sămƀŭt nau vay Yêhôva Brah Ndu khân păng. Jŏ tât du kô̆ tâm puăn du nar; du kô̆ tâm puăn êng, khân păng mbơh nau tih jêh ri yơk mbah Yêhôva Brah Ndu khân păng. 4Rnôk nây, Y-Jêsua, Y-Bani, Y-Katmiêl, Y-Sêbania, Y-Buni, Y-Sêrêbia, Y-Bani, jêh ri Y-Kênai dâk ta kalơ râng phung Lêvi, jêh ri ngơi ma bâr huy dăn ma Yêhôva Brah Ndu khân păng.
5Dôl nôk nây phung Lêvi, jêng Y-Jêsua, Y-Katmiêl, Y-Bani, Y-Hasapnia, Y-Sêrêbia, Y-Hôdia, Y-Sêbania, jêh ri Y-Phêtahia lah: Dâk hom, jêh ri mŏt ton ma Yêhôva Brah Ndu khân may, jêng nơm geh mro mrăng n'ho ro!
 Mŏt ton tâm rnê ngă amoh chrêk rmah may amoh geh nau yơk lơn ma lĕ rngôch nau mŏt ton jêh ri lĕ nau tâm rnê.
6Y-Êsra lah: May jêng Yêhôva, kanŏng êng may mâu hôm geh bar ôh; may hŏ njêng trôk, jêh ri trôk ma lĕ rngôch trôk, nđâp ma lĕ rngôch phung tahan păng, neh nđâp ma lĕ rngôch ndơ tâm păng, lĕ rngôch dak mƀŭt nđâp ma lĕ rngôch ndơ geh tâm păng; jêh ri may nơm mât njrăng lĕ rngôch ndơ nây, jêh ri phung tahan tâm trôk yơk mbah may da dê. 7May jêng Yêhôva Brah Ndu, hŏ săch jêh Y-Abram jêh ri leo păng luh tă bơh ƀon Ur tâm n'gor Kaldê, jêh ri ntơ amoh păng jêng Y-Abraham; 8jêh ri may saơ nuih n'hâm păng răp jăp ta năp măt may, jêh ri may hŏ ƀư jêh nau tâm rnglăp đah păng gay ăn ma phung kon sau păng tâm n'gor Kanaan, phung Hêtit, phung Amôrit, phung Pêrisit, phung Jêbusit, jêh ri phung Girgasit; jêh ri may ƀư ngăn jêh nau may ton, yorlah may jêng sŏng srăng.
9Pôri, may hŏ saơ jêh nau rêh ni phung chô-yau hên ta n'gor bri Êjipt, jêh ri hŏ tăng jêh bâr khân păng nter ta meng Dak Mƀŭt Chăng, 10ƀư âk ntil nau mbên khlay ngăn ngên ta ntŭk Pharaôn, ntŭk phung oh mon păng, jêh ri lĕ rngôch ntŭk phung ƀon lan tâm bri dak păng. Yorlah may gĭt khân păng ƀư djơh rlau keh ir ma chô-yau hên; jêh ri may ƀư ăn lư n'găr amoh may tât nâm bu ta nar aơ, 11may tâm nđah lơi dak mƀŭt ta năp măt khân păng, gay ăn khân păng hăn chuat rgăn ta nklang dak mƀŭt ta kalơ neh sơh; bi ma phung hăn tĭng pakơi, may nklơ̆ khân păng tâm dâng brŏng jru, nâm bu klô̆p lŭ tâm dak toyh. 12Nôk nar, may njŭn leo khân păng du mlâm meh gâng tŭk, jêh ri bri măng ma meh gâng ŭnh, gay sol ang ăn khân păng tâm trong dơi njŏ. 13Tâm ban nây lĕ, may jŭr gŭ ta yôk Sinai, jêh ri hŏ ngơi jêh ma khân păng tă bơh trôk, ăn ma khân păng nau vay di jêh ri sŏng, nau ngăn jêh ri nau ntăm ueh uĭn. 14Jêh ri may ăn gĭt nar sabat jêng kloh ueh may, jêh ri ăn jêh ma khân păng nau ntăm, nau chih, jêh ri nau vay ma Y-Môis, oh mon may. 15May ăn jêh ma khân păng piăng let tă bơh kalơ trôk gay sa yor ji ngot, jêh ri may ăn lŭ luh du dak gay ăn khân păng nhêt yor ji hir, jêh ri may đă khân păng sŏk bri may hŏ ton an jêh ma khân păng chăm.
16Ƀiălah chô yau hên gu ngao ôi măng ƀư ma nau sưr jêh ri dăng ko, mâu iăt ôh nau vay may, 17Khân păng dun mâu ŭch tông ôh jêh ri kŏ mâu kah gĭt lĕ ma nau mbên khlay ngăn ngên may hŏ ƀư jêh ta nklang khân păng; ƀiălah khân păng dăng ko ngăn, jêh ri ma nau tâm rdâng, khân păng njêng du huê kôranh djôt bôk gay ŭch plơ̆ sĭt tay ntŭk khân păng hŏ jêng bună tâm n'gor bri Êjipt. Ƀiălah may jêng du huê Brah Ndu gơnh yô̆ an, blau njê, jêh ri klâng rvê, mâu gơnh nuih, bêng ma nau rŏng nanê̆ ngăn, mâu chalơi hêng khân păng ôh. 18Nđâp tơlah khân păng hŏ tŏ ƀư jêh du mlâm rup ndrôk nkuăng jêh ri lah: 'Aơ jêng brah hŏ njŭn ngluh khân may, luh du tă bơh n'gor bri Êjipt, 'jêh ri nsônh ăn may ji nuih ngăn, 19pôri yor nau may yô̆ toyh ngăn, mâu chalơi ôh khân păng tâm bri rdah; meh gâng tŭk njŭn trong nôk nar, mâu lơi ta kalơ khân păng, mâu lah meh gâng ŭnh dôl bri măng sol ang jêh ri nchŏng ntĭm trong ăn khân păng dơi hăn. 20May hŏ ăn jêh Brah Huêng Ueh may, gay ntĭm nti khân păng, jêh ri trôm mbung khân păng mâu dun lĕ sa mana, jêh ri ăn dak nhêt ma khân păng yor ji hir. 21Ngăn yơh, may mât siăm khân păng dôl puăn jê̆t năm tâm bri rdah: khân păng mâu pưt du ntil ndơ, bok ao khân păng mâu mŭnh, mâu nho ôh; jêh ri jâng khân păng kŏ mâu geh môr lĕ.
22Pônây, may hŏ ăn jêh ma khân păng âk bri dak jêh ri ntil mpôl bunuyh, jêh ri tâm pă bri nây ăn ma khân păng; khân păng hŏ sŏk ndơn jêh bri Y-Sihôn hađăch ƀon Hêsbon jêh ri Y-Ôk hađăch n'gor Basan. 23Tâm ban lĕ, may hŏ ntop ăn bĭk rơ̆ jêh kon sau khân păng nâm bu mănh kalơ trôk, jêh ri njŭn khân păng tât ta n'gor may hŏ ton ăn jêh ma chô yau khân păng ăn khân păng lăp gŭ chăm n'gor bri nây. 24Pôri, phung kon sau khân păng lăp gŭ jêh ri ndơn chăm bri, jêh ri may nglăp ta năp măt khân păng phung bunuyh ƀon lan n'gor nây; jêng phung ƀon lan Kanaan; jao jêh phung ƀon lan nây jêh ri phung hađăch khân păng, nđâp ma lĕ ntil mpôl bunuyh tâm n'gor tâm ti khân păng; gay ma khân păng dơi ƀư ma khân ôbăl tĭng nâm khân păng ŭch. 25Khăn păng sŏk jêh geh âk rplay ƀon geh pôih nâp ngăn, jêh ri bri neh ndrŏng kuăng, sŏk ndơn ăp ntil ndơ ueh kŏ bêng ngih vâl, ndrâm ntu ơm kuyh jêh, đang play kriăk ƀâu, đang play ôlivơ, jêh ri play do âk ngăn. Pôri khân păng bêch hăk sa hơm, jêh ri chăt mlay lay săk, jêh ri răm maak tâm nau ueh may jêh ri toyh ngăn.
26Nđâp lah pônây, khân păng kŏ mâu tông lĕ, jêh ri ŭch tâm rdâng đah may, chalơi lĕ nau vay may pakơi khân păng; jêh ri nkhĭt lơi kôranh nơm mbơh lor may, jêng phung mbơh ăn khân păng njrăng, gay ăn khân păng plơ̆ sĭt tay ma may; ƀiălah khân păng lơ hâu lơn nsônh ăn may ji nuih ngăn. 27Yor ri, may jao jêh khân păng tâm ti phung rlăng khân păng; phung nây tŭn jot khân păng ăn rêh ni. Tâm rnôk rêh ni ri mơ khân păng vơh vơl ma may, pôri tă bơh trôk may tăng jêh nau khân păng vơl; jêh ri ma nau may yô̆ toyh ngăn, may ăn jêh phung sâm rklaih gay rklaih khân păng tă bơh ti phung rlăng ma khân păng.
28Ƀiălah tơlah khân păng dơi gŭ mpăn jêh, khân păng plơ̆ ntơm đŏng nau ƀư mhĭk ta năp măt may; yor nây, may lơi khân păng jao tâm ti phung rlăng gay chiă uănh khân păng. Ƀiălah tơlah khân păng plơ̆ sĭt, vơh vơl dăn tay ma may, pôri may tă tâm trôk tăng bâr khân păng; jêh ri yor nau may yô̆ klâng, ri yơh may hŏ tâm rklaih khân păng âk tơ̆ jêh.
29Jêh ri may mbơh ăn khân păng njrăng, gay mplơ̆ khân păng leo sĭt tâm nau vay may. Ƀiălah khân păng gŭ ngao ma nau sưr jêh ri mâu tông ôh ma nau may ntăm, ƀư tih đah nau vay may, jêng nau vay ngăn tơlah mbu nơm tông, nanê̆ mra dơi rêh. Ƀiălah khân păng ndôn kơi jêh ri brơl dăng bôk ngăn, jêh ri mâu ŭch tông ôh. 30May njung khân păng âk năm jêh, jêh ri mbơh ăn khân păng njrăng đah Brah Huêng ueh may tă bơh phung kôranh nơm mbơh lor may; ƀiălah khân păng mâu rkêng tôr iăt ôh. Yor ri dĭng may jao khân păng tâm ti phung mpôl băl bunuyh n'gor bri bu êng. 31Ƀiălah yor nau may yô̆ klâng toyh ngăn, may mâu ƀư roh rai ôh khân păng, mâu lĕ may chalơi khân păng; yorlah may jêng du huê Brah Ndu gĭt nhhuach jêh ri bêng ma nau yô̆.
32Yor nây aƀaơ, Hơi Brah Ndu hên, jêng Nơm toyh ngăn, nơm brah, jêh ri Brah Ndu khư bu klach, nơm djôt prăp nau tâm rnglăp jêh ri nau rŏng ueh ngăn, dăn may lơi uănh nâm bu nau jê̆ lê̆ dơm ôh, nau hŏ tât ma hên, ma phung hađăch hên, ma phung kôranh hên, ma phung kôranh ƀư brah hên, ma phung kôranh nơm mbơh lor hên, ma phung chô yau hên, jêh ri ma lĕ rngôch nau kan hŏ tât jêh ma hên, may ăt jêng sŏng; yorlah may ƀư nau n'hêl nanê̆ ngăn, bi mpeh ma hên ƀư jêh ma nau mhĭk. 34Phung hađăch hên, phung kôranh hên phung kôranh ƀư brah hên, jêh ri phung chô yau hên, mâu djôt prăp ôh nau vay may, mâu lĕ ŭch iăt tĭng nâm nau may ntăm, jêh ri nau may mbơh ăn hên njrăng, nau nây may ăn jêh ma khân păng. 35Tâm nkual n'gor bri khân păng, khân păng mâu ŭch ôh pah kan ma may, mâu lĕ khân păng plơ̆ sĭt n'gĭl chalơi nau mhĭk khân păng hŏ ƀư jêh. Ƀiălah tâm nau ueh may toyh ngăn, ăn jêh ma khân păng; jêh ri tâm bri neh toyh huy ngăn jêh ri nau ndrŏng may hŏ dơm jêh panăp khân păng. 36Aơ, nar aơ hên ƀư dĭk; hên ƀư dĭk aơ tâm bri may hŏ ăn jêh ma chô yau hên, gay sa tă bơh play păng jêh ri lĕ ndơ ueh tâm păng. 37Tă n'gor nây yơh play păng rmeh rmai ăn ma phung hađăch may njêng dơm ăn chiă uănh hên yor ma nau tih hên: phung hađăch nây tâm ban lĕ, khân păng geh nau dơi chiă uănh săk jăn hên jêh ri mpô mpa hên tĭng nâm khân păng ŭch, jêh ri hên gŭ tâm nau rêh ni toyh.

Phung Ƀon Lan Tâm Rnglăp Ŭch Djôt Prăp Nau Vay

38Yor lĕ nau nây, hên ƀư du nau tâm rnglăp nâp rjăp, jêh ri hên chih păng; phung kôranh, phung Lêvi jêh ri phung kôranh ƀư brah hên kđâm sămƀŭt nây.