9

Cov Pejxeem Lees Kev Txhaum

1-2Lub hli ntawd, hnub nees nkaum plaub, cov Yixalayees tuaj sib sau ua ke muab ntaubtsaj los hnav ua kevcai yoo mov thiab tsuab hmoov av rau saum lawv tej taubhau. Cov Yixalayees cais lawv tawm ntawm lwm haivneeg, lees lawv tej kev txhaum thiab tej kev phem uas lawv cov yawgkoob tau ua los lawm. 3Muab tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv txoj Kevcai los nyeem rau lawv mloog tau peb txoos teev txwm nkaus, thiab peb txoos teev tom qab yog lawv lees lawv tej kev txhaum thiab pehawm tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv.
4Qhov ntawd muaj ib lub samthiaj rau cov Levis; cov uas mus sawv saud yog Yesuas, Npanis, Kamiyees, Senpaniyas, Npunis, Selenpiyas, Npanis, Hasaneyas, Selenpiyas, Haudiyas, Senpaniyas thiab Pethahiyas. Lawv tsa ncauj thov tus TSWV uas yog Vajtswv.
5Cov Levis nram qab no yog cov uas hu sawvdaws pehawm Vajtswv: Yesuas, Kamiyees, Npanis, Hasaneyas, Selenpiyas, Haudiyas, Senpaniyas thiab Pethahiyas. Lawv hais tias:
  “Cia li sawv thiab qhuas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv;
   qhuas nws mus ibtxhis li!
  Txawm yog tsis muaj ib tug twg
   pehawm nws mus rau qhov tsimnyog,
  los peb sawvdaws cia li qhuas nws
   lub npe uas zoo kawg nkaus.”

Lees Kev Txhaum Rau Vajtswv

6Cov Yixalayees thov Vajtswv li nram no:
  “Tus TSWV, koj tib leeg xwb thiaj yog tus TSWV;
  koj yog tus uas tsim lub ntuj thiab
   tej hnubqub saum nruab ntug.
  Koj tsim dej, av thiab txhua tsav
   yam uas nyob hauv dej thiab saum daim av;
  Thiab koj rau siav rau pa rau txhua yam ntawd.
  Txhua yam uas muaj hwjchim saum
   nruab ntug qhau taubhau pehawm koj.
  7Tus TSWV uas yog Vajtswv,
   koj tau xaiv Anplas cia thiab coj nws kev tawm
  hauv lub nroog Ules uas nyob hauv lub xeev Npanpiloos los;
  Koj thiaj muab nws tis dua npe tshiab hu ua Anplahas.
  8Koj pom nws ua ncaj ncees rau koj,
   thiab koj tau coglus rau nws hais tias,
  koj yuav muab lub tebchaws Kana-as rau nws;
  yog cov Hitis thiab cov Amoos lub tebchaws,
  cov Pelixes, cov Yenpus thiab cov
   Nkinkasis lub tebchaws,
  mas yuav yog lub tebchaws uas koj
   muab rau nws cov xeebntxwv nyob.

  9“Koj twb pom peb cov yawgkoob
   tau tiv kev txomnyem nyob nram tebchaws Iziv;
  Koj tau hnov lawv tej suab hu thov
   pab nyob nram ntug dej Hiavtxwv Liab.
  10Koj tau ua tej txujci tseemceeb
   tawmtsam Falaus,
  nws cov nomtswv thiab cov neeg uas
   nyob hauv nws lub tebchaws,
  rau qhov koj yeej paub tej uas lawv tsimtxom koj haivneeg.
  Koj tau kovyeej lawv thiaj ua rau koj
   lub koob meej nrov ncha moo lug los txog niaj hnub no.
  11Koj muab dej hiavtxwv faib hlo ua
   kev qhuav qhawv rau koj haivneeg taug
  thiab koj coj lawv hla dhau mus rau sab av qhuav tim ub.
  Cov neeg uas caum lawv qab ntawd
   tog tas rau hauv qabthu dej
  ib yam li lub pobzeb uas tog rau hauv qabthu hiavtxwv.
  12Thaum nruab hnub, koj ua kom
   muaj ib tauv huab los coj lawv kev,
  thiab hmo ntuj, koj ua kom muaj
   nplaim taws mus ua lawv ntej.
  13Koj nqis saum ntuj los rau saum lub
   Roob Xinais;
  koj hais lus rau koj haivneeg,
   koj muab txoj kevcai tseeb, kev tswjhwm,
  tej kabke thiab tej lus samhwm cob rau lawv.
  14Koj qhia kom lawv ceev hnub
   Xanpataus ua hnub tseemceeb,
  thiab koj muab koj txoj Kevcai cob rau koj haivneeg
  los ntawm koj tus tubtxib Mauxes.

  15“Thaum lawv tshaib plab,
   koj pub mov saum ntuj los rau lawv noj
  thiab thaum lawv nqhis dej, koj ua dej txhawv
   hauv pobzeb los rau lawv haus.
  Koj hais kom lawv mus txeeb lub tebchaws
  uas koj coglus yuav muab pub rau lawv nyob.
  16Tiamsis peb cov yawgkoob tau ua neeg khavtheeb,
  neeg siab tawv thiab tsis kam ua raws li koj tej lus samhwm.
  17Lawv tsis mloog koj lus,
   lawv tsis nco qab txhua yam uas koj ua tas los lawm;
  lawv tsis nco qab tej txujci uas koj tau ua los lawm.
  Thaum lawv muaj lub siab khavtheeb li ntawd,
  lawv txawm xaiv qhov uas cia lawv muaj ib tug thawjcoj
  uas yuav coj lawv rov mus ua qhev
   nyob nram tebchaws Iziv.
  Tiamsis koj yog tus Vajtswv uas muaj kev zam txim;
  koj muaj koob hmoov thiab kev
   hlub, koj tsis chim sai.
  Koj txojkev hlub loj heev;
   koj yeej tsis tso lawv povtseg hlo li.
  18Lawv tau puab ib tug mlom uas tus
   duab zoo li tus menyuam nyuj,
  thiab lawv hais tias tus ntawd yog tus vajtswv
  uas coj lawv tawm nram tebchaws Iziv los!
  Tus TSWV, ua li cas lawv yuav ua
   rhuav koj loj ua luaj li!
  19Tiamsis koj tsis tau muab lawv tso povtseg
  rau nram tiaj zeb suabpuam, vim koj
   txojkev hlub loj heev.
  Koj tseem tsis tau muab tauv huab
   thiab tus nplaim taws uas qhia kev rau lawv
  mus nruab hnub thiab hmo ntuj tshem tseg.
  20Koj muab koj lub siab zoo qhia rau lawv,
  koj muab manas rau lawv noj thiab muab dej rau lawv haus.
  21Koj pub rau lawv muaj noj tau
   plaub caug xyoo nram tiaj suabpuam,
  lawv tsis tu ncua ib yam dabtsi li, lawv tej tsoos tsho
  los yeej tsis ntuag thiab lawv tej kotaw los yeej tsis mob tsis o li.

  22“Koj coj lawv los ntaus yeej ntau
  haivneeg thiab ntau lub tebchaws uas nyob ibncig
   lawv lub tebchaws.
  Lawv tseem mus ntaus yeej lub
   tebchaws Hesenpoos uas yog Xihoos ua tus kav,
  thiab txeeb tau lub tebchaws Npasas
   uas yog Aunkas ua vajntxwv kav.
  23Koj pub rau lawv muaj tub muaj ki
   coob ib yam li tej hnubqub saum nruab ntug,
  thiab koj pub kom lawv muaj yeej
   thiab los nyob hauv lub tebchaws uas koj
  tau coglus rau lawv cov yawgkoob hais tias koj
   yuav muab rau lawv nyob.
  24Lawv thiaj mus txeeb tau lub tebchaws Kana-as;
  koj tau ntaus yeej cov neeg uas
   ibtxwm nyob hauv tej tebchaws ntawd.
  Koj pub rau koj haivneeg muaj hwjchim
  thiab ua tau raws li lawv siab nyiam rau cov neeg
  thiab cov vajntxwv uas nyob hauv tebchaws Kana-as.
  25Koj haivneeg txeeb tau tej nroog uas
   muaj ntsa yeej thaiv khov kho,
  lub tebchaws uas av rog thiab zoo qoob,
   tej vajtse uas muaj txhua yam zoo nyob hauv,
  muaj tej qhovdej uas luag twb khawb tau cia lawm,
  muaj txiv ntoo roj, txiv ntoo thiab tej vaj txiv hmab.
  Lawv tau noj txhua yam uas lawv xav noj,
   ua rau lawv loj thiab rog;
  lawv txaus siab rau txhua yam zoo
   uas koj muab pub rau lawv lawm.
  26Tiamsis koj haivneeg tau ntxeev siab
   thiab tsis mloog koj lus;
  lawv tig nraubqaum rau koj txoj Kevcai.
  Lawv muab koj cov cevlus uas ntuas lawv tua povtseg tas,
  yog koj cov cevlus uas hais kom lawv rov qab los cuag koj.
  Lawv tau ua rhuav koj ntsejmuag ib zaug dhau ib zaug
  27yog li ntawd, koj thiaj cia lawv cov
   yeebncuab tua yeej lawv thiab tswjhwm lawv.
  Thaum lawv raug kev txomnyem, lawv thov koj pab,
   thiab koj nyob saum ntuj teb lawv.
  Vim koj muaj txojkev hlub loj heev,
   koj thiaj txib ib cov thawjcoj los pab lawv kom dim
   ntawm lawv cov yeebncuab.
  28Thaum lawv muaj kev thajyeeb lawm,
  lawv rov qab ua txhaum rau koj dua,
  koj thiaj li tso lawv cov yeebncuab tuaj tua yeej lawv.
  Ces thaum lawv lees txim thiab thov koj pab cawm lawv,
  Koj nyob saum ntuj, koj hnov thiab koj tau cawm lawv
  ib zaug dhau ib zaug ntawm koj txojkev hlub.
  29Koj ntuas kom lawv mloog koj tej lus qhuab qhia,
  tiamsis vim lawv khavtheeb lawv
   thiaj tsis ua raws li koj tej kevcai,
  lawv yeej paub hais tias yog ua raws
   li koj txoj Kevcai yog txojkev uas coj mus tau txojsia.
  Lawv lub siab tawv kawg nkaus,
   lawv tig nraubqaum rau koj thiab lawv tsis mloog koj tej lus.
  30Koj ua siab ntev kawg nkaus thiab
   ntuas lawv ib xyoos dhau ib xyoos.
  Koj muab lus rau koj cov cevlus kom hais rau lawv,
  tiamsis koj haivneeg lagntseg lawm;
   yog li ntawd, koj thiaj cia lwm haivneeg tuaj tua yeej lawv.
  31Txawm li ntawd los vim koj txojkev
   hlub uas loj kawg nkaus,
  koj thiaj tsis tso lawv povtseg lossis
   cia lawv raug kev puastsuaj.
  Koj yog Vajtswv tus uas muaj koob
   hmoov nplua mias thiab muaj txojkev hlub loj kawg nkaus!

  32“Vajtswv uas yog peb tus Vajtswv,
   koj yog tus zoo tshaj plaws!
  Muaj hwjchim loj thiab txaus ntshai kawg nkaus!
  Koj yeej ua ncaj ncees raws li tej lus
   uas koj tau cog tseg lawm.
  Txij thaum uas Axilias cov vajntxwv tuaj tsimtxom peb,
  txawm ua rau peb raug kev txomnyem los txog nimno!
  Thov koj nco ntsoov hais tias peb cov vajntxwv,
  peb cov thawjcoj, peb cov povthawj thiab cov cev koj lus,
  peb cov yawgkoob thiab peb
   haivneeg puavleej raug kev txomnyem.
  33Qhov uas koj rau txim rau peb
   ntawd, koj yeej ua yog lawm;
  txawm yog peb ua txhaum npaum
   twg los koj yeej ua ncaj ncees xwb.
  34Peb cov yawgkoob, cov vajntxwv cov thawjcoj
  thiab cov povthawj, tsis ua raws li koj tej Kevcai hlo li.
  Lawv tsis mloog koj tej lus samhwm thiab tej lus ntuas.
  35Koj tau foom koob hmoov rau lawv,
   pub muaj vajntxwv
  kav koj haivneeg thaum lawv nyob hauv lub tebchaws
  uas av rog thiab zoo qoob uas koj muab pub rau lawv;
  tiamsis lawv tsis kam tso lawv tej kev txhaum tseg
   thiab lawv tsis tig rov los cuag koj.
  36Nimno peb ua luag qhev nyob hauv
   lub tebchaws uas koj muab pub peb nyob,
  lub tebchaws no av rog thiab zoo
   qoob heev peb thiaj muaj noj muaj haus.
  37Tej uas peb khwv tau hauv lub tebchaws no
  puavleej muab rau cov vajntxwv uas koj tso
  tuaj kav peb vim peb tau ua kev txhaum.
  Lawv ua rau peb thiab peb tej tsiaj txhu raws li lawv siab nyiam,
  thiab peb muaj kev nyuaj siab kawg nkaus li!”

Cov Neeg Suam Npe Pom Zoo

38Vim muaj tej xwm txheej uas tshwmsim no mas peb cov pejxeem Yixalayees thiaj tuaj nyob ua ke ntawm no sau ib daim ntawv coglus pom zoo, thiab peb cov thawjcoj, cov Levis thiab cov povthawj muab lawv tej homthawj nias rau daim ntawv ntawd.