9

I^saa^laa^en Mienh Nyiemc Zuiz

1Dongh naaiv norm hlaax, nyic ziepc feix wuov hnoi, I^saa^laa^en Mienh gapv zunv zei maiv nyanc haaix nyungc. Ninh mbuo zuqv jienv la'maah ndie-cou, aengx zorqv nie-mbung hietv jienv m'nqorngv, bun cing ninh mbuo nzauh. 2Da'faanh I^saa^laa^en Fingx nyei mienh zorqv ganh caux ganh fingx mienh bun nqoi mi'aqv. Ninh mbuo souv jienv nyiemc ganh nyei zuiz caux ong-taaix mbuo zoux dorngc nyei zuiz. 3Ninh mbuo souv jienv wuov norm dorngx muangx mienh doqc Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, nyei Leiz-Latc Sou buo norm ziangh hoc. Aengx buo norm ziangh hoc ninh mbuo nyiemc zuiz, baaix Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh. 4Ye^su^aa, Mbaani, Katc^mi^en, Qe^mbaa^ni^yaa, Mbunni, Se^le^bi^yaa, Mbaani caux Ke^naa^ni souv jienv Lewi Mienh nyei tei, qiex hlo nyei dorng Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, daux gaux. 5Aengx maaih Ye^su^aa, Katc^mi^en, Mbaani, Haa^sapv^ne^yaa, Se^le^bi^yaa, Ho^ndi^yaa, Qe^mbaa^ni^yaa caux Be^taa^hi^yaa, naaiv deix Lewi Mienh gorngv, “Souv jiez sin daaih ceng Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Yietc liuz ceng ninh taux maanc gouv maanc doic.”
“Maanc mienh oix zuqc ceng Ziouv nyei njang-laangc mbuox. Ziouv nyei mbuox gauh hlo jiex baamh mienh ceng duqv taux nyei mbuox.
6Kungx meih ganh nduqc dauh zoux Ziouv. Meih zeix lungh, caux hlang jiex nyei lungh, caux yiem lungh nyei zuangx hleix. Meih zeix baamh gen caux baamh gen nyei maanc muotc. Zeix koiv caux yiem koiv nyei yietc zungv ga'naaiv. Meih bun maanc muotc maaih maengc ziangh jienv. Lungh zaangc nyei yietc zungv ga'naaiv buoqc zaangc meih.
7“Meih se Ziouv Tin-Hungh, dongh ginv Apc^laam wuov dauh. Meih dorh ninh cuotv Ken^ndie Guoqv, U^aa Zingh, yaac tengx ninh cuotv mbuox heuc Apc^laa^ham. 8Meih buatc Apc^laa^ham hnyouv zingx, ziepc zuoqv nyei, ziouc caux ninh liepc jiez ngaengc waac, laengz zorqv Kaa^naa^an Mienh, Hitv^tai Mienh, Aa^mo^lai Mienh, Be^litv^si Mienh, Ye^mbutc Mienh, caux Ge^gaa^si Mienh nyei deic-bung jiu bun Apc^laa^ham nyei zeiv-fun. Meih ziux meih laengz jiex nyei waac zoux weic zuqc meih se baengh fim nyei.
9“Meih buatc yie mbuo nyei ong-taaix yiem I^yipv siouc kouv, yaac haiz ninh mbuo yiem Koiv-Siqv hlen heuc jienv tov nyei. 10Meih zoux jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic caux Faalo Hungh doix-dekc, yaac zoux bun ninh nyei jien caux yietc zungv baeqc fingx, weic zuqc meih hiuv duqv I^yipv Mienh hnangv haaix nor zoux maux, hoic yie mbuo nyei ong-taaix. Meih ziouc duqv mengh dauh sing taux ih jaax hnoi. 11Yiem yie mbuo nyei ong-taaix nyei wuov ndaangc maengx meih bun nqoi koiv. Ninh mbuo ziouc gan jauv-nqaai jiex. Meih zorqv zunc ninh mbuo wuov deix mienh zoi njiec wuom-ndo, hnangv zorqv la'bieiv zoi njiec koiv-beqv. 12Lungh hnoi zanc meih longc mbuonx-ndiouh dorh meih nyei mienh. Lungh muonz zanc longc douz-ndiouh ziux njang ninh mbuo horpc zuqc yangh nyei jauv.
13“Meih njiec daaih yiem Sinaai Mbong, yiem wuov lungh caux ninh mbuo gorngv waac. Meih zorqv baengh fim nyei leiz, zien nyei lingc, zorqv longx nyei leiz-latc caux hatc nyei waac jiu bun ninh mbuo. 14Meih bun ninh mbuo hiuv duqv oix zuqc siou meih nyei cing-nzengc Dingh Gong Hnoi. Meih yaac longc meih nyei bou, Mose, zorqv meih nyei leiz-latc caux lingc caux leiz jiu bun ninh mbuo. 15Ninh mbuo hnyouv sie, meih bun yiem lungh njiec daaih nyei laangh ziqc ninh mbuo nyanc. Jaang nqaatv, meih bun la'bieiv cuotv wuom daaih bun ninh mbuo hopv. Meih paaiv ninh mbuo bieqc mingh caangv dongh meih houv jienv laengz jiu bun ninh mbuo nyei deic-bung.
16“Mv baac yie mbuo nyei ong-taaix zoux maux, hnyouv ngaengc, maiv muangx meih nyei leiz-latc. 17Ninh mbuo maiv kangv muangx, yaac maiv jangx meih yiem ninh mbuo mbu'ndongx zoux mbuoqc horngh nyei sic. Ninh mbuo mbienv hnyouv, zoux hnyouv ngaengc, liepc dauh bieiv zeiv weic dorh ninh mbuo nzuonx I^yipv Deic-Bung zuqc zoux nouh nyei dorngx. Mv baac meih maaih hnyouv guangc mienh nyei zuiz. Meih korv-lienh mienh, zoux maaih en-zingh nyei Tin-Hungh. Meih maiv qiex jiez siepv, zanc-zanc maaih hnyouv hnamv mienh, ziouc maiv guangc ninh mbuo, 18maiv gunv ninh mbuo dox dauh ngongh gouv dorn nyei fangx yaac gorngv, ‘Naaiv se meih mbuo nyei zienh, dongh dorh meih mbuo cuotv I^yipv wuov dauh,’ yaac hniev-hniev nyei ki Ziouv.
19“Weic zuqc meih korv-lienh ninh mbuo camv haic cingx daaih maiv guangc ninh mbuo yiem wuov deic-bung-huaang. Lungh hnoi zanc mbuonx-ndiouh dorh ninh mbuo nyei jauv, maiv leih nqoi ninh mbuo. Lungh muonz zanc douz-ndiouh ziux ninh mbuo horpc zuqc yangh nyei jauv, maiv leih ninh mbuo. 20Meih ceix meih longx haic nyei Singx Lingh njaaux ninh mbuo. Meih maiv ngaengc, zungv bun ⟨maa^naa⟩ ninh mbuo nyanc. Jaang nqaatv, meih yaac bun wuom ninh mbuo hopv. 21Yiem wuov deic-bung-huaang feix ziepc hnyangx gu'nyuoz meih goux longx ninh mbuo. Ninh mbuo maiv caa haaix nyungc. Lui-houx yaac maiv huv, zaux yaac maiv omx.
22“Meih zorqv ziex fingx ziex guoqv mienh nyei ndau jiu bun ninh mbuo, yaac ziux ninh mbuo nyei buonc bun nqoi ninh mbuo. Ninh mbuo duqv nzengc Hetv^mbon Zingh, Si^honx Hungh nyei deic-bung, caux Okc Hungh nyei Mbaasaan Deic. 23Meih yaac bun ninh mbuo nyei zeiv-fun hiaangx daaih ndongc lungh nyei hleix camv, yaac dorh ninh mbuo bieqc dongh meih mbuox ninh mbuo nyei ong-taaix bieqc mingh duqv benx ninh mbuo nyei buonc deic-bung. 24Ninh mbuo nyei zeiv-fun ziouc bieqc mingh caangv wuov norm deic-bung. Meih yiem ninh mbuo nyei wuov ndaangc maengx bun wuov norm deic-bung nyei mienh zuqc suei, se zorqv Kaa^naa^an Mienh, liemh wuov norm deic-bung nyei hungh caux baeqc fingx, jiu bun yiem ninh mbuo nyei buoz-ndiev, bun ninh mbuo sueih eix zoux bun naaiv deix mienh. 25Meih nyei baeqc fingx caangv duqv weih wuonv nyei zingh caux longx haic nyei deic-bung, yaac duqv nzipc biauv caux buangv biauv gu'nyuoz nyungc-nyungc longx haic nyei ga'naaiv, caux wetv ziangx nyei wuom-kuotv, a'ngunc huingx, ga'lanv huingx caux biouv nyei ndiangx camv. Ninh mbuo duqv nyanc beuv, sin zaangc junc, njien-youh orn-lorqc weic meih nyei en-zingh.
26“Mv baac meih nyei baeqc fingx maiv muangx meih, zungv ngaengc jienv meih. Ninh mbuo zorqv meih nyei leiz-latc guangc ninh mbuo nyei nqa'haav nqaang, yaac daix meih nyei ⟨douc waac mienh,⟩ dongh kuinx ninh mbuo nzuonx daaih lorz Ziouv wuov deix douc waac mienh. Ninh mbuo mangc piex, ki meih camv haic. 27Weic naaiv, meih zorqv ninh mbuo jiu bun yiem win-wangv nyei buoz-ndiev, zuqc win-wangv morh ninh mbuo kouv. Ninh mbuo zuqc kouv nyei ziangh hoc ninh mbuo heuc jienv tov meih tengx. Ziouv yiem gu'nguaaic lungh muangx haiz ninh mbuo, ziouc korv-lienh camv haic, bun mienh daaih njoux ninh mbuo biaux ndutv win-wangv nyei buoz-ndiev.
28“Mv baac ninh mbuo duqv baengh orn nyei yiem, nqa'haav aengx dorng jienv Ziouv zoux waaic sic. Meih ziouc guangc ninh mbuo zuqc yiem win-wangv nyei buoz-ndiev, bun ninh mbuo zuqc win-wangv gunv. Mv baac ninh mbuo huin nzuonx daaih heuc meih, meih yaac yiem gu'nguaaic lungh haiz yaac korv-lienh ninh mbuo, ziouc njoux ninh mbuo yietc nzunc jiex yietc nzunc.
29“Meih yaac donv ninh mbuo weic bun ninh mbuo nzuonx daaih gan meih nyei leiz-latc. Mv baac ninh mbuo ceng-hlo, zoux maux, maiv muangx meih nyei lingc, yaac baamz meih nyei leiz, dongh haih bun mienh maaih maengc ziangh nyei leiz. Ninh mbuo huin diqc daanz, zoux hnyouv ngaengc, maiv kangv muangx. 30Ziouv zoux hnyouv ndaauv nyienz jienv ninh mbuo ziex hnyangx. Meih longc meih nyei Singx Lingh bun zuangx douc waac mienh kuinx ninh mbuo, mv baac meih nyei baeqc fingx zoux hnangv m'normh ndung nor, maiv muangx. Weic naaiv meih zorqv ninh mbuo jiu bun yiem ganh norm guoqv nyei mienh nyei buoz-ndiev. 31Mv baac meih gengh! korv-lienh haic ninh mbuo, maiv mietc ninh mbuo yaac maiv guangc ninh mbuo, weic zuqc meih se maaih en-zingh, maaih korv-lienh mienh nyei hnyouv nyei Tin-Hungh.
32“O yie mbuo nyei Tin-Hungh aac, meih se hlo haic, henv haic, mbuoqc horngh haic nyei Tin-Hungh. Meih ei jienv meih laengz nyei ngaengc waac zoux yaac zanc-zanc hnamv mienh. Weic naaiv tov meih maiv dungx funx yie mbuo buangh naaiv deix kouv naanc se faix-fiuv sic, se yie mbuo nyei hungh caux bieiv zeiv, yie mbuo nyei sai mienh caux douc waac mienh, yie mbuo nyei ong-taaix caux meih nyei zuangx baeqc fingx yiem Atc^si^lie Hungh Diex nyei lungh ndiev taux ih hnoi buangh nyei sic. 33Yiem yie mbuo buangh nyei yietc zungv sic meih se baengh fim nyei. Meih ziepc zuoqv nyei zoux. Yie mbuo kungx zoux waaic hnangv. 34Yie mbuo nyei hungh diex, bieiv zeiv, sai mienh caux yie mbuo nyei ong-taaix maiv ei meih nyei leiz-latc, maiv muangx meih hatc nyei caux donv nyei waac. 35Ninh mbuo yiem ganh nyei guoqv nyei ziangh hoc, yiem meih jiu bun ninh mbuo wuov norm jangv haic, junc haic, nyei deic-bung, maiv gunv meih ceix en camv, ninh mbuo maiv fu-sux meih, yaac maiv guangc ninh mbuo zoux nyei waaic sic.
36“Mangc maah! Ih zanc yie mbuo zoux nouh. Yie mbuo zoux nouh yiem meih jiu bun yie mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung weic bun ninh mbuo duqv nyanc wuov norm deic-bung cuotv nyei gaeng-zuangx caux nyungc-nyungc longx nyei ga'naaiv. 37Laaix yie mbuo nyei zuiz, wuov norm deic-bung cuotv nyei gaeng-zuangx longx benx dongh meih liepc daaih zoux hungh gunv yie mbuo wuov deix nyei mi'aqv. Ninh mbuo sueih eix zoux bun yie mbuo caux yie mbuo nyei saeng-kuv. Yie mbuo gengh! kouv haic aqv.

Baeqc Fingx Liepc Ngaengc Waac

38“Weic naaiv deix yietc zungv sic cuotv daaih, yie mbuo I^saa^laa^en Mienh liepc wuonv ngaengc waac aengx fiev jienv yietc zeiv sou. Yie mbuo nyei bieiv zeiv caux Lewi Mienh caux sai mienh ziouc mborqv jienv ninh mbuo nyei yienx.”