9

Y-Êsra Hưn Klei Soh Phung Israel

1Ti hruê dua pluh pă mlan anăn phung ƀuôn sang Israel dôk bi kƀĭn hŏng klei kăm ƀơ̆ng huă, hơô klŭng, leh anăn ƀui lăn ti boh kŏ diñu. 2Phung Israel bi ktlah diñu pô mơ̆ng jih jang phung tue, leh anăn diñu dôk dơ̆ng hưn klei soh diñu leh anăn klei wê phung aê diñu. 3Diñu dôk dơ̆ng ti anôk diñu leh anăn hmư̆ klei dlăng hdruôm hră klei bhiăn Yêhôwa Aê Diê diñu êjai sa kdrêč hlăm pă hlăm sa hruê; leh anăn sa kdrêč hlăm pă mkăn diñu hưn klei soh leh anăn kkuh mpŭ kơ Yêhôwa Aê Diê diñu. 4Ti dlông knưl phung Lêwi, mâo Y-Jêsua, Y-Bani, Y-Katmiêl, Y-Sêbania, Y-Buni, Y-Sêrêbia, Y-Bani, leh anăn Y-Kênai dôk dơ̆ng ur hŏng asăp kraih kơ Yêhôwa Aê Diê diñu. 5Phung Lêwi, Y-Jêsua, Y-Katmiêl, Y-Bani, Y-Hasabneya, Y-Sêrêbia, Y-Hôdia, Y-Sêbania, leh anăn Y-Pêthahia lač, “Kgŭ dơ̆ng leh anăn hơêč hmưi bĕ kơ Yêhôwa Aê Diê diih Pô jing mơ̆ng ênuk hlŏng lar kơ ênuk hlŏng lar. Ơ Yêhôwa, mpŭ mni kơ anăn guh kơang ih, anăn mâo klei mpŭ hĭn kơ jih klei hơêč hmưi leh anăn klei bi mni.”
6Y-Êsra lač, “Ih jing Yêhôwa, knŏng hjăn ih; ih mjing leh adiê, adiê kơ jih jang adiê, mbĭt hŏng jih jang phung kahan diñu, lăn ala leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm ñu, jih jang êa ksĭ leh anăn jih jang mnơ̆ng mâo hlăm diñu; leh anăn ih răng kriê jih jang diñu; leh anăn phung kahan hlăm adiê kkuh mpŭ kơ ih. 7 Ih jing Yêhôwa Aê Diê, pô ruah leh Y-Abram leh anăn atăt ñu kbiă mơ̆ng ƀuôn Ur hlăm čar Kaldê leh anăn bi anăn ñu Y-Abraham; 8 leh anăn ih ƀuh leh ai tiê ñu dôk sĭt suôr ti anăp ih, leh anăn ngă leh klei bi mguôp hŏng ñu čiăng brei kơ phung anak čô ñu čar phung Kanaan, phung Hitit, phung Amôrit, phung Pêrisit, phung Jêbusit, leh anăn phung Girgasit; leh anăn ih bi sĭt leh klei ih ƀuăn, kyuadah ih jing kpă ênô.
9 Leh anăn ih ƀuh leh klei knap mñai phung aê hmei hlăm čar Êjip leh anăn hmư̆ leh klei diñu ur ti Êa Ksĭ Hrah, 10 leh anăn ngă leh klei bi knăl leh anăn bruă yuôm bhăn čiăng bi kdơ̆ng hŏng Pharaôn leh anăn jih jang phung dĭng buăl gơ̆, leh anăn jih jang phung ƀuôn sang čar gơ̆, kyuadah ih thâo leh digơ̆ ngă klei mgao hŏng phung aê hmei; leh anăn ih mâo anăn hing ang dôk truh ti hruê anei. 11 Ih bi mbha êa ksĭ ti anăp diñu, snăn diñu găn ti krah êa ksĭ ti lăn thu; leh anăn ih hwiê hĕ leh phung tiŏ diñu hlăm anôk êlam, msĕ si sa klŏ boh tâo hlăm êa êtăng. 12 Ih atăt leh diñu hŏng sa kmeh knam êjai hruê, leh anăn hŏng sa kmeh pui êjai mlam, čiăng mtrang êlan diñu êbat. 13 Ih trŭn dôk leh ti čư̆ Sinai, leh anăn blŭ leh hŏng diñu mơ̆ng adiê leh anăn brei leh kơ diñu klei mtrŭn djŏ, klei bhiăn sĭt, klei čih leh anăn klei mtă jăk, 14leh anăn ih bi mthâo leh kơ diñu hruê sabat doh jăk ih, leh anăn ih brei leh kơ diñu klei mtă, klei čih, leh anăn sa klei bhiăn hŏng Y-Môis dĭng buăl ih. 15 Ih brei leh kơ diñu kpŭng mơ̆ng adiê kyua klei diñu êpa, leh anăn bi ƀlĕ êa kơ diñu mơ̆ng boh tâo kyua klei diñu mhao, leh anăn ih hưn kơ diñu brei mŭt mă bha čar ih kat asei leh čiăng brei kơ diñu.
16 Ƀiădah phung aê hmei ngă hŏng klei mgao bi khăng hĕ kŏ diñu, leh anăn amâo gưt ôh kơ klei ih mtă. 17 Diñu hngah gưt, leh anăn amâo uêñ ôh kơ bruă yuôm bhăn ih ngă leh ti krah diñu; ƀiădah diñu bi khăng hĕ kŏ diñu leh anăn mdưm sa čô khua čiăng lŏ wĭt kơ klei diñu jing hlŭn hlăm čar Êjip. Ƀiădah ih jing sa čô Aê Diê djăl thâo pap, thâo hơiêng, leh anăn bŏ hŏng klei jăk, amâo djăl ăl, bŏ hŏng klei khăp sĭt suôr, leh anăn amâo lui hĕ diñu ôh. 18 Wăt tơdah diñu tuh leh kơ diñu pô rup sa drei êđai êmô leh anăn lač, ‘Anei yơh jing Aê Diê diih, pô atăt diih kbiă leh mơ̆ng čar Êjip,’ leh anăn diñu ngă leh klei tăm pah prŏng kơ ih, 19 hlăm klei ih pap prŏng ih amâo lui hĕ diñu hlăm kdrăn tač ôh; kmeh knam atăt diñu êjai hruê leh anăn kmeh pui êjai mlam bi mngač êlan diñu êbat amâo đuĕ mơ̆ng diñu ôh. 20Ih brei leh Yang Mngăt Jăk ih bi hriăm diñu, leh anăn ih amâo hngah ôh mana ih kơ ƀăng êgei diñu, leh anăn brei êa kyua klei diñu mhao. 21Êjai pă pluh thŭn ih pioh diñu hdĭp hlăm kdrăn tač, leh anăn diñu amâo kƀah sa mta mnơ̆ng ôh; čhiăm ao diñu amâo sô ôh, leh anăn jơ̆ng diñu amâo bŏk ôh. 22 Ih brei leh kơ diñu lu ƀuôn ala mtao leh anăn phung ƀuôn sang, leh anăn ih bi mbha kơ diñu grăp kiêng; snăn diñu mă bha čar Y-Sihôn mtao ƀuôn Hêsbôn leh anăn Y-Ôk mtao čar Ƀasan. 23 Ih bi lar leh phung anak diñu msĕ si mtŭ hlăm adiê, leh anăn ih atăt leh diñu kơ čar ih hưn leh kơ phung aê diñu brei mŭt leh anăn mă bha. 24 Snăn phung anak čô mŭt leh anăn mă bha čar, leh anăn ih bi mŭt leh ti anăp diñu phung mnuih čar anăn, phung Kanaan, leh anăn jao leh digơ̆ hlăm kngan diñu mbĭt hŏng phung mtao leh anăn phung mnuih ƀuôn sang hlăm čar, čiăng diñu dưi ngă hŏng digơ̆ tui si diñu čiăng. 25 Diñu mă lu ƀuôn mâo kđông kjăp, leh anăn čar mdrŏng, leh anăn mă bha sang bŏ hŏng djăp mta mnơ̆ng jăk, kbăng êa klei leh, đang boh kriăk ƀâo, đang boh ôliwơ, leh anăn kyâo mboh lu snăk. Snăn diñu ƀơ̆ng trei leh anăn jing êmŏng, leh anăn dôk mơak mñai hlăm klei jăk ih prŏng.
26 Ƀiădah diñu amâo gưt asăp leh anăn bi kdơ̆ng hŏng ih, hwiê hĕ klei bhiăn ih ti tluôn diñu, leh anăn bi mdjiê hĕ phung khua pô hưn êlâo ih, phung hưn brei diñu răng čiăng brei diñu wĭt kơ ih, leh anăn diñu ngă klei tăm pah prŏng kơ ih. 27Kyua anăn ih jao leh diñu hlăm kngan phung roh diñu, phung bi knap diñu. Êjai diñu mâo klei knap mñai, diñu ur kơ ih leh anăn ih hmư̆ diñu mơ̆ng adiê; leh anăn tui si klei pap ih prŏng ih brei leh kơ diñu phung bi mtlaih diñu leh mơ̆ng kngan phung roh diñu. 28Ƀiădah tơdah diñu mâo leh klei êđăp ênang, diñu lŏ ngă klei jhat ti anăp ih, leh anăn ih jao diñu leh hlăm kngan phung roh diñu, tơl phung anăn jing khua kiă kriê diñu. Ƀiădah tơdah diñu lŏ wir ur kơ ih, ih hmư̆ diñu mơ̆ng adiê, leh anăn lu bliư̆ ih bi mtlaih leh diñu tui si klei ih pap. 29 Leh anăn ih hưn brei diñu răng čiăng bi wĭt diñu kơ klei bhiăn ih. Ƀiădah diñu ngă hŏng klei mgao leh anăn amâo gưt ôh kơ klei ih mtă, ƀiădah ngă soh leh hŏng klei bhiăn ih, hŏng klei gưt kơ klei bhiăn anăn arăng srăng dôk hdĭp. Diñu kkui rŏng leh anăn bi khăng hĕ kŏ, leh anăn amâo čiăng gưt ôh. 30 Ih gĭr hŏng diñu êjai lu thŭn, leh anăn hưn brei diñu răng hŏng Yang Mngăt Jăk ih mơ̆ng phung khua pô hưn êlâo ih; ƀiădah diñu amâo čiăng mđing knga ôh. Kyua anăn ih jao diñu leh hlăm kngan phung ƀuôn sang hlăm čar. 31Ƀiădah hlăm klei pap ih prŏng, ih amâo bi luč hĕ diñu amâodah lui hĕ diñu ôh; kyuadah ih jing sa čô Aê Diê thâo hơiêng leh anăn bŏ hŏng klei pap.
32 Kyua anăn ară anei, Ơ Aê Diê hmei, pô prŏng, pô myang, leh anăn Aê Diê năng kơ arăng huĭ, pô djă pioh klei bi mguôp leh anăn klei khăp sĭt suôr, đăm yap msĕ si klei điêt ôh klei truh leh kơ hmei, kơ phung mtao hmei, kơ phung khua hmei, kơ phung khua ngă yang hmei, kơ phung khua pô hưn êlâo hmei, kơ phung aê hmei, leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang ih dơ̆ng mơ̆ng ênuk phung mtao Asiri truh kơ hruê anei. 33Ih jing kpă hlăm jih jang klei truh leh kơ hmei, kyuadah ih ngă leh hŏng klei sĭt suôr, ƀiădah hmei ngă leh hŏng klei jhat ƀai. 34Phung mtao hmei, phung khua hmei, phung khua ngă yang hmei, leh anăn phung aê hmei amâo uêñ kơ klei bhiăn ih ôh, amâodah dôk hmư̆ klei ih mtă leh anăn klei ih hưn brei răng, klei anăn ih brei leh kơ diñu. 35Diñu amâo mă bruă kơ ih ôh hlăm ƀuôn ala mtao diñu, leh anăn hlăm klei jăk ih prŏng ih brei leh kơ diñu leh anăn hlăm čar prŏng leh anăn mdrŏng ih mdơ̆ng leh ti anăp diñu; leh anăn diñu amâo weh ôh mơ̆ng bruă jhat ƀai diñu. 36Nĕ anei hmei jing hlŭn hruê anei; hlăm čar ih brei leh kơ phung aê hmei čiăng mâo klei mơak hŏng boh gơ̆ leh anăn mnơ̆ng jăk gơ̆ brei, nĕ anei hmei jing hlŭn. 37Boh gơ̆ êbeh dlai truh kơ phung mtao ih mdưm leh brei kiă kriê hmei kyua klei soh hmei. Msĕ mơh diñu mâo klei dưi kiă kriê asei mlei hmei leh anăn hlô mnơ̆ng hmei tui si diñu čiăng, leh anăn hmei dôk hlăm klei knap mñai prŏng.”

Phung Ƀuôn Sang Bi Mguôp Čiăng Djă Pioh Klei Bhiăn

38Kyua jih klei anăn hmei ngă sa klei bi mguôp kjăp leh anăn čih gơ̆, leh anăn phung khua, phung Lêwi, leh anăn phung khua ngă yang hmei kđăm hĕ hră anăn.