Saa^lo^morn Nyei Nzung

Biux Mengh Waac

Saa^lo^morn Nyei Nzung benx camv-diuh nzung gapv daaih fiev benx yietc buonv sou, gauh camv jiex se dorn caux sieqv baaux nzung dau jaax. Hipv^lu waac nyei hoc-daauh gorngv benx Saa^lo^morn Nyei Nzung mv baac maiv maaih haaix dauh hiuv dingc ninh ganh fiev fai mienh fiev fungx bun ninh fai fiev gorngv taux ninh.
 Maaih ziangh hoc Yiutai Mienh longc naaiv buonv sou porv eix leiz gorngv taux Tin-Hungh caux ninh nyei baeqc fingx. Giduc Mienh yaac longc porv eix leiz gorngv taux Giduc caux Jiu-Baang.

Sou Gorngv

1:1-2:7 Da'yietv diuh nzung
2:8-3:5 Da'nyeic diuh nzung
3:6-5:1 Da'faam diuh nzung
5:2-6:3 Da'feix diuh nzung
6:4-8:4 Da'hmz diuh nzung
8:5-14 Da'luoqc diuh nzung