Klei Hưn Mdah

 Hdruôm hră Klei Mmuñ Siam Hĭn čih dŭm klei duê djŏ kơ klei khăp, čih tui si boh blŭ klei duê mơ̆ng sa čô êkei nao kơ sa čô mniê leh anăn klei lŏ ngă msĕ. Hlăm đa hdruôm mkăn mblang, hdruôm hră anei lŏ pia Klei Mmuñ Y-Salômôn tui si akŏ hlăm klei Hêbrơ.
 Jih klei mmuñ anei phung Yuđa khăng mblang msĕ si rup klei bi mguôp Aê Diê hŏng phung ƀuôn sang Ñu, leh anăn klei mblang kơ phung bi đru đăo jing klei bi mguôp Yang Krist hŏng Phung sang Aê Diê.

Jar

Klei mmuñ tal sa (1:1–2:7)
Klei mmuñ tal dua (2:8–3:5)
Klei mmuñ tal tlâo (3:6–5:1)
Klei mmuñ tal pă (5:2–6:3)
Klei mmuñ tal êma (6:4–8:4)
Klei mmuñ tal năm (8:5-14)